شناسایی عوامل موثر در توسعه تکواندو ایران و ارائه مدل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در توسعه تکواندو ایران و ارایه مدل انجام گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا به صورت آمیخته بود که به صورت میدانی انجام شد. در بخش کیفی تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 25 نفر از افراد جامعه، تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه های کیفی انجام شد. در بخش کمی نیز با استفاده از جدول مورگان 277 نفر به عنوان حجم نمونه به روش خوشه ای انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در مرحله کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از روایی محتوایی، روایی سازه و برای پایایی آن از آلفای کرونباح استفاده شد. هفت عامل شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل فناوری، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل ورزشی، عوامل مدیریتی و اماکن و تجهیزات بر توسعه ورزش تکواندوی کشور موثر می باشند؛ که بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که، «عوامل مدیریتی» بالاترین رتبه در عوامل موثر بر توسعه رشته تکواندو از دیدگاه نمونه تحقیق داشته و «عوامل سیاسی» پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند (01/0=Sig،84/38=2χ). همچنین، پس از تدوین مدل عوامل موثر بر توسعه ورزش تکواندوی کشور مشخص شد که شاخص های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقیق تایید شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
160 تا 181
لینک کوتاه:
magiran.com/p2475698 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!