نقش تعدیل کننده زنان کمیته حسابرسی در بررسی تاثیر تخصص اعضای کمیته بر مدیریت سود

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر جنسیت‏ و‏ تخصص‏ مالی‏ کمیته‏ حسابرسی‏ بر‏ مدیریت‏ سود‏ در‏ شرکت‏ های پذیرفته‏ شده‏ در‏ بورس‏ ایران‏ انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با گردآوری شواهد از استناد سازمانی به صورت همبستگی و پس رویدادی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت‏ های بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد 144 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. محدوده زمانی پژوهش از سال‏ های 1391 تا 1399 است. برای تصمیم‏گیری در مورد فرضیه‏ های پژوهش دو مدل رگرسیون ترکیبی بررسی و سه فرضیه آزمون شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنسیت‏ اعضای کمیته‏ حسابرسی‏ بر‏ مدیریت‏ سود‏ تاثیر معناداری ندارد. تخصص‏ مالی‏ کمیته‏ حسابرسی‏ و همچنین تعامل جنسیت‏ اعضای کمیته‏ حسابرسی‏ و تخصص‏ مالی‏ کمیته‏ حسابرسی‏ بر‏ مدیریت‏ سود‏ تاثیر معکوس و معناداری دارند. بنابراین به طور کلی جنسیت‏ اعضای کمیته‏ حسابرسی‏ و تخصص‏ مالی‏ کمیته‏ حسابرسی‏ در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر‏ مدیریت‏ سود‏ تاثیر معناداری دارند. لذا تعامل دو متغیر جنسیت و تخصص مالی بر مدیریت سود تاثیرگذار است. در واقع افزایش زنان کمیته حسابرسی و تخصص مالی آن‏ها تواما منجر به کاهش مدیریت سود می‏ شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
8 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2476097 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!