تاثیر شخصیت برند بر وفاداری هواداران باشگاه فوتبال نساجی مازندران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری هواداران باشگاه فوتبال نساجی مازندران بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ موقعیت، میدانی و از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه هواداران باشگاه فوتبال نساجی مازندران در سال 1400 می باشند که تعداد آن ها به صورت نامحدود بوده است و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به شیوهی نمونگیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری این پژوهش نیز به شیوه نمونه گیری در دسترس بود. ابزار جمع آوری داده در پژوهش حاضر، دو پرسشنامه استاندارد شامل: پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی سیوتسو (2012)و پرسشنامه وفاداری هواداران تیمهای ورزشی ماهونی و همکاران(2000)میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی توسط نرم افزار SPSS و Amos استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شخصیت برند و ابعاد آن (رقابت، پرستیژ، اخلاقیات، اصالت، و اعتبار) بر وفاداری هواداران باشگاه فوتبال نساجی مازندران تاثیر دارد. پیشنهاد میشود به مدیران و مسئولان باشگاه های ورزشی در جهت درآمدزایی و لزوم خودکفایی و جذب هوادارن جدید و وفاداری طرفداران از نتایج این پژوهش در باشگاه ورزشی استفاده نمایند

زبان:
انگلیسی
صفحات:
307 تا 314
لینک کوتاه:
magiran.com/p2476136 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!