فهرست مطالب

Humanistic Approach to Sport and Exercise Studies - Volume:2 Issue: 3, Summer 2022

Journal of Humanistic Approach to Sport and Exercise Studies
Volume:2 Issue: 3, Summer 2022

 • تاریخ انتشار: 1401/06/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهادر عزیزی، احمد محمودی، رضا امین زاده *، سمیه اسماعیل نیاگنجی صفحات 259-268

  هدف این پژوهش، بررس ی وضعیت داوری فوتبال در ای ران با استفاده از چارچوب SOAR بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی با ماهیت کاربرد ی بود. برای جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه ها و تشکیل گروه های کانونی، تدوی ن استراتژی توسعه و تشریح نقاط قوت، فرصتها، آرزوها و نتایج قابل اندازه گیری، از تکنیک تحلیلی SOAR استفاده شد. جامعه آمار ی پژوهش، شامل کلیه داوران ملی و بین المللی فوتبال کشور بوده و نمونه به صورت هدفمند انتخاب شد (151 =n)ابزار تحقیق مبتنی بر مطالعه اکتشافی و بازنویسی مبانی، مصاحبه و مطالعات مشابه توسط محقق بوده که روایی محتوایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (89 /0=α) تایید شده است. نتایج نشان داد که وجود علاقه مندان فراوان به داوری فوتبال، علاقه زیاد جوانان ایرانی به داور ی فوتبال، راه اندازی دوره های داوری ملی و بین المللی و حضور داوران ایرانی در رتبه اول آسیا به ترتیب از مهمترین اولویت ها از نظر نقاط قوت، فرصت ها، آرزوها و نتایج، هستند. با توجه به یافته ها، می توان نتیجه گرفت که برای تقوی ت داوری کشور در سطح جهانی، تدوین یک برنامه راهبردی بر اساس مدل برند محور که بتواند تمامی پتانسیل های موجود در کشور را با کل داوری آن همسو کند، ضروری است .

  کلیدواژگان: آرزوها، داوری فوتبال، برند داوری، مدل استراتژیک SOAR
 • محمد سعید کیانی*، لیلا نظری صفحات 269-277

  امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک موضوع استراتژیک کلیدی برای اماکن ورزشی شناخته شده است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر کیفیت خدمات بر بهبود رفتارهای وفادار بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش مشتریان سالن های کشتی استان کرمانشاه بودند. در این پژوهش 450 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش به روش تصادفی خوشه ای در نظر گرفته شدند. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه کار پژوهشی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون تک متغیره و چند متغیره و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر کیفیت خدمات دارای قدرت پیش بینی حدود 18 درصد از واریانس کیفیت ارتباطات است. همچنین متغیرهای پاسخگویی پرسنل، قابلیت اطمینان و اعتماد به پرسنل میتوانند پیش بینی کننده معناداری مولفه کیفیت ارتباطات باشند. همچنین، متغیر کیفیت ارتباط می تواند پیش بینی کننده معناداری برای مولفه های رفتار وفاداری، دهان به دهان، تمایل به خرید و نارضایتی باشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر کیفیت خدمات بر کیفیت ارتباطات تاثیرگذار است. لذا پاسخگویی پرسنل مجموعه، اطمینان و اعتماد به پرسنل مجموعه های ورزشی بر کیفیت تاثیر مثبت و معناداری دارد، در حالی که بین مولفه های ملموس و همدلی با مشتریان رابطه ای مشاهده نشد. با توجه به نتایج، ارتقای کیفیت خدمات مجموعه های ورزشی و کیفیت ارتباط با مشتری از عوامل اصلی بروز رفتارهای مشتریان وفادار و ظهور مجدد آن ها در آینده است.

  کلیدواژگان: سالن های کشتی، وفاداری مشتری، ارتباطات، تبلیغات شفاهی، قابلیت اطمینان
 • وحید محمدی کاظم زاده، موسی قوام صفت، محمد بلخی صفحات 278-289

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تعهد ورزشی ورزشکاران وابسته به نیروهای مسلح بود. روش پژوهش، از نظر هدف کاربردی و جامعه آماری تحقیق را ورزشکاران وابسته به نیروهای مسلح سراسر کش ور تشکیل میدادند که از این تعداد 290 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع-آوری داده ها، ابتدا از روش کیفی و مصاحبه با نخبگان استفاده شد و سپس از روش کمی با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی و پرسشنامه تعهد ورزشی (محقق ساخته) که 33 سوال داشت، استفاده شد. این پرسشنامه شامل شش بعد امکانات و تجهیزات، مشوق ها، قوانین و مقررات، مالی، عوامل فردی و لذت و رضایتمندی بود . برای شناسایی و تحلیل عوامل موثر بین متغیرها، داده های گردآوری شده از طریق مدلسازی معادلات، با استفاده از نرم افزار ایموس نسخه 21 و نرم افزار اس پی اس نسخه 22 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود و بین امکانات و تجهیزات، مشوق-ها، قوانین و مقررات، مالی، عوامل فردی و لذت و رضایتمندی با تعهد ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. در نهایت، به مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح توصیه میشود که با بهره گیری از تمامی امکانات در سطح کشور، زمینه را برای افزایش تعهد ورزشی ورزشکاران خود فراهم نمایند .

  کلیدواژگان: تعهد ورزشی، نیروهای مسلح، امکانات و تجهیزات، تربیت بدنی نیروهای مسلح
 • محمدعلی آذربایجانی*، ابراهیم اسماعیلی صفحات 290-296

  این پژوهش به بررسی تاثیر بی خوابی ناشی از نگهبانی نظامی بر عملکرد حرکتی و غلظت کورتیزول و تستوسترون بزاقی پرداخت . تعداد 24 سرباز مرد فعال به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه بی خوابی و کنترل قرار گرفتند. بی خوابی شامل دو ساعت نگهبانی با تجهیزات نظامی، دو ساعت آماده باش، و دو ساعت خواب بود که از ساعت 16 شروع و تا ساعت 6 صبح روز بعد ادامه داشت . چابکی، تعادل و زمان واکنش به عنوان شاخص های عملکرد موتور اندازه گیری شد. نمونه های بزاق صبح دو روز قبل، صبح بعد از اعمال بی خوابی و بعد از اندازه گیری عملکرد حرکتی جمع آوری شد . نتایج نشان داد که عملکرد چابکی در گروه بی خوابی ضعیف تر از گروه کنترل بود . عملکرد تعادلی گروه بی خوابی تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت . زمان واکنش در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کندتر بود . اگرچه زمان واکنش به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفت، یافته های این تحقیق نشان داد که غلظت کورتیزول و تستوسترون بزاقی و همچنین چابکی و تعادل تحت تاثیر این میزان/نوع محرومیت از خواب قرار نمی گیرند.

  کلیدواژگان: بی خوابی، مراقبت، چابکی، تعادل، زمان واکنش، کورتیزول بزاق، تستوسترون
 • سید محمد کاظم واعظ موسوی*، پونه مختاری صفحات 297-306

  چند ثانیه قبل از ی ک رو ی داد مورد انتظار، کاهش سیستماتی ک ضربان قلب (HR)مشاهده می شود که منعکس کننده پردازش توجه است. با این حال، تغییرات برانگیختگی، تفسیر این کاهش را مهار می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات هوشیاری و برانگیختگی حین اجرای ماهرانه به صور ت جداگانه و با استفاده از معیارهای جداگانه برای دو حالت روانشناختی انجام شد. HR و سطح هدای ت پوست (SCL)به عنوان شاخصی از هوشیاری و برانگیختگی 18 نخبه و 19 مبتدی در طی 30 پرتاب آزاد بسکتبال به صورت خود -آغاز و خود-آهنگ اندازه گیری شد. مقادیر HR و SCL در فواصل نیم ثانیه از 10 ثانیه قبل تا 10 ثانیه پس از هر ضربه محاسبه و با آنوا با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. در نخبگان، SCL قبل از پرتاب کاهش آهسته و پس از آن افزای ش بالفاصله و سریع داشت. در مقایسه پرتابهای خوب با بد، یافته های مشابهی پیدا شد. هر دو تغییر در مبتدیان کمتر بود. مقدار بازگشت SCL پس از ضربات خوب به 8 برابر بیشتر از مقدار قبل از پرتاب رسید. افزای شی شدی د در HR ،تا 40 ضربه در دقیقه، چهار ثانیه قبل از پرتاب مشاهده شد، که پس از 2 ثانیه برای نخبگان به مقدار قبل از شلیک بازگشت. این تغییر در مبتدیان دیده نشد. HR در پرتاب های بد بیشتر از پرتابهای خوب بود. نتای ج نشان داد که SCL در زمان انجام کار و الگوی تغییرات آن نشاندهنده سطح مهارت است. اگرچه، HR در پرتابهای خوب کمتر بود، الگوی تنوع در HR الزامات فیزیکی کار را منعکس کرد. نتایج با یافته های قبلی مقای سه شد و در رابطه با فرضیه های تبیین برانگیختگی و هوشیاری در عملکرد انسان مورد بحث قرار گرفت.

  کلیدواژگان: سطح هدایت پوست، برانگیختگی، ضربان قلب، هوشیاری، پرتاب آزاد بسکتبال، فیزیولوژی روانی
 • رسول طریقی، معصومه شیخ، ملیحه صالحی رستمی صفحات 307-314

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری هواداران باشگاه فوتبال نساجی مازندران بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ موقعیت، میدانی و از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه هواداران باشگاه فوتبال نساجی مازندران در سال 1400 می باشند که تعداد آن ها به صورت نامحدود بوده است و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به شیوهی نمونگیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری این پژوهش نیز به شیوه نمونه گیری در دسترس بود. ابزار جمع آوری داده در پژوهش حاضر، دو پرسشنامه استاندارد شامل: پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی سیوتسو (2012)و پرسشنامه وفاداری هواداران تیمهای ورزشی ماهونی و همکاران(2000)میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی توسط نرم افزار SPSS و Amos استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شخصیت برند و ابعاد آن (رقابت، پرستیژ، اخلاقیات، اصالت، و اعتبار) بر وفاداری هواداران باشگاه فوتبال نساجی مازندران تاثیر دارد. پیشنهاد میشود به مدیران و مسئولان باشگاه های ورزشی در جهت درآمدزایی و لزوم خودکفایی و جذب هوادارن جدید و وفاداری طرفداران از نتایج این پژوهش در باشگاه ورزشی استفاده نمایند

  کلیدواژگان: برندسازی، شخصیت برند، هویت برند، شناخت برند، وفاداری هواداران
 • رضا نیکبخش*، حسین پورسلطانی زندی، علی محمد صفانیا، موسی عبدالباغی صفحات 315-323

  پژوهش حاضر از نظر هدف جزء مطالعات کیفی و از نظر ماهیت پژوهشی داده ها از نوع کاربردی-توسعه ای است و طرح تحقیق مدل ساختاری تفسیری(ISM) بوده است. به منظور جمع آوری داده ها، از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با کارشناسان حوزه رفتار مصرف کننده که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شده اند، استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ورزشی، متخصصان ورزشی و هواداران بودند و نمونه گیری تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. پس از اتمام تحقیق، نتایج برای دو شرکت کننده ارسال شد و نظرات آنها با شناسایی شاخصهای مربوط به رفتار خرافی هواداران فوتبال برای ترسیم مدل تفسیری- ساختاری عوامل موثر بر رفتار خرافی هواداران فوتبال مورد تایید قرار گرفت. نتیجه، میزان وابستگی و قدرت نفوذ هر شاخص را نشان می دهد که بر اساس آن ویژگی های فردی و شرایط محیطی در منطقه تحت تاثیر شامل شاخص تلقین در منطقه خودمختار (مستقل) و شاخصهای امداد، انتقال شر، اجبار و بازدارندگی در منطقه وابسته بود

  کلیدواژگان: خرافات، طرفداران، فوتبال، مدل ساختاری تفسیری
|
 • Bahador Azizi, Ahmad Mahmoudi, Reza Aminzadeh*, Somayeh Esmaeil Niaganji Pages 259-268

  The purpose of this study was to investigate the situation of football refereeing in Iran using the SOAR framework. The method of the present study was descriptive-analytical with an applied nature. The SOAR analytical technique was used to collect information from interviews and form focus groups, formulate a development strategy and explain the strengths, opportunities, aspirations, and measurable results. The study's statistical population included all national and international football referees in the country, and the sample was purposefully selected (n=151). The research instrument was based on an exploratory study and rewriting of basics, interviews, and similar studies by the researcher, whose content validity was confirmed by experts, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (α=0.89). The results showed that the existence of many interested in football refereeing, the great interest of Iranian youth in football refereeing, the establishment of national and international refereeing courses, and the emergence of Iranian referees in the first place in Asia, respectively the most critical priorities in terms of strengths, opportunities, aspirations, and results. According to the findings, to improve refereeing at the global level, it is necessary to formulate a strategic plan based on the brand-based model that can align all the potentials in the country with its overall refereeing goal.

  Keywords: Aspirations, Football refereeing, Refereeing brand, SOAR strategic model
 • Mohammad Saeid Kiani*, Leila Nazari Pages 269-277

  Today, competition to improve the quality of services is recognized as a critical strategic issue for sports venues. The purpose of this study is to determine the impact of service quality on improving loyal behaviors. (A case study of customers of wrestling sports complexes in Kermanshah province). The research method was descriptive-correlational and was conducted in the field. The study's statistical population was the customers of wrestling halls in Kermanshah province. In this study, 450 people were considered as the statistical sample of the study by random cluster sampling. Bonajsui's (2012) Research Work Questionnaire was used to measure research variables. Univariate and multivariate regression and the Friedman test were used to analyze the data. The regression test results showed that the service quality variable has a predictive power of about 18% of the variance of communication quality. Furthermore, the results showed that the variables of personnel responsiveness, reliability, and trust in personnel could be significant predictors of the communication quality component. Also, the results showed that the variable of communication quality could be a significant predictor for the components of loyal behavior, word of mouth, purchasing desire, and dissatisfaction. The study's results showed that the quality of services affects the quality of communication. According to the results, the responsiveness of the complex staff, reliability, and trust in the personnel have a positive effect on the quality. At the same time, no relationship was found between the tangibles and empathy components with the relationship's quality. According to the results, improving the quality of services in sports complexes and the quality of customer relations are the main factors in the occurrence of loyal customer behaviors and their reappearance in the future.

  Keywords: Ship lounges, customer loyalty, communication, word of mouth, reliability
 • Vahid Mohammadi Kazemzadeh*, Moosa Ghavamsefat, Mohammad Balkhi Pages 278-289

  This study aimed to identify and analyze the factors affecting the athletic commitment to train and compete in the armed forces. The research method was applied, and the study's statistical population consisted of athletes affiliated with the Armed Forces across the country, of whom 290 were selected as the sample. For data collection, in the beginning, the qualitative method and interview with elites were used, then the quantitative method containing a demographic questionnaire and sport commitment questionnaire (researcher-made) with 33 questions is used. The questionnaire comprises six dimensions: facilities, incentives, rules and regulations, financial and personal factors, and enjoyment and satisfaction. Collected data through equation modeling were analyzed using Amos 21 software and SPSS 22 software to identify the factors affecting the variables. The results showed that the research model had a good fit, and a positive and significant relationship existed between facilities and incentives, incentives, rules and regulations, finances, personal factors, and enjoyment and satisfaction with sport commitment. Finally, it is recommended that the physical education managers of the armed forces take advantage of all the national facilities to increase their athlete's athletic commitment.

  Keywords: Sports Commitment, Armed Forces, Equipment, Armed Forces Physical Education
 • Mohammad Ali Azarbaijani*, Ebrahim Esmaeili Pages 290-296

  This research investigated the effect of insomnia caused by military guarding on motor performance and salivary cortisol and testosterone concentration. Some 24 male active-duty soldiers were randomly selected and placed in two groups, insomnia, and control. Insomnia consisted of two hours of guarding with military equipment, two hours of on-call, and two hours of sleep, which started at 4:00 PM and lasted until 6:00 AM the next day. Agility, balance, and reaction time were measured as indicators of motor performance. Saliva samples were collected in the morning two days before, in the morning after applying insomnia, and after measuring motor performance. The results showed that agility performance in the insomnia group was weaker than in the control group. The balance performance of the insomnia group did not differ significantly from the control group. The reaction time in the experimental group was slower when compared to the control group. Although the reaction time was affected significantly, the findings of this research showed that salivary cortisol and testosterone concentration, as well as agility and balance, are not affected by this amount/type of sleep deprivation.

  Keywords: insomnia, guarding, agility, balance, reaction time, saliva cortisol, testosterone
 • Mohammad Vaezmousavi*, Pouneh Mokhtari Pages 297-306

  A few second prior to an expected event, a systematic decrease in heart rate (HR), reflecting attentional processing is observed. Arousal variations however, restrain the interpretation of this decrement. The present study, aimed to investigate vigilance and arousal effects during a skilled performance separately, using separate measures for the two psychological states. HR and skin conductance level (SCL) were measured as an index of vigilance and arousal from 18 elite and 19 novices during 30 self-paced, self-initiated basketball free throws. Values of HR and SCL were calculated at half-second intervals from 10 s before to 10 s after each shot and were analyzed using repeated measures ANOVA. This helped to compare pre-shot and post-shot patterns of physiological changes separately in elites and novices. In elites, there was a slow reduction in SCL prior to, and a rebound increase immediately following the shot. These were smaller for novices. Similar findings were observed when good shots were compared to bad ones. The value for rebound after good shots reached 8 times more than the pre-shot value. A sharp increase in HR, up to 40 bpm was found 4 second before the shot, which returned to pre-shot value after 2s for elites; this did not return in novices. HR in bad shots was higher than good shots. Results indicate that the SCL reflect arousal level at the time of task and its pattern of variations reflects skill level.  Although, HR was lower in good shots, the pattern of variation in HR reflected physical requirements of the task. Results were compared to previous findings and discussed in relation to the hypotheses explaining arousal and vigilance in human behavioral performance.

  Keywords: Skin conductance level, Arousal, Heart rate, Vigilance, Basketball free throw, Psychophysiology
 • Rasoul Tarighi*, Masoumeh Sheykh, Maliheh Salehi Rostami Pages 307-314

  This study aimed to investigate the effect of brand personality on the loyalty of Mazandaran Nassaji Football Club fans. This study was an applied descriptive survey. The statistical population of this study includes all fans of Mazandaran Nassaji Football Club in 2021, whose number was unlimited; therefore, 384 people were selected as a sample using the available Krejcie and Morgan table by available sampling method. Data collection tools in the present study are two standard questionnaires: the Siutsu personality questionnaire of sports teams (2012) and the Mahoni et al. loyalty questionnaire of sports team fans (2000). Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data by SPSS and Amos software. The results indicate that the brand personality and its dimensions (competition, prestige, ethics, originality, and credibility) affect the loyalty of Mazandaran Nassaji Football Club fans. It is suggested to the managers and officials of sports clubs to use the results of this research in the sports club in order to increase income and the need for self-sufficiency and attract new fans and fan loyalty.

  Keywords: Branding, brand personality, brand identity, brand recognition, fan loyalty
 • Reza Nikbakhsh*, Hossein Poorsoltani Zandi, Ali Mohammad Safa Nia, Mousa Abdolbaghi Pages 315-323

  Present research is considered applied-developmental in its objective and qualitative concerning the research nature of data, and the research design was the interpretative structural model (ISM). In order to gather data, semi-structured in-depth interviews with experts in the consumer behavior domain, selected by theoretical sampling, have been utilized. The statistical population includes all sports managers, sports specialists, and fans, and sampling continued until theoretical sufficiency was achieved. After research completion, results were sent to two participants, and their opinions were approved by identifying indices related to football fans' superstitious behavior to draw the interpretative- structural model of factors influencing football fans' superstitious behavior. The result indicated the level of dependence and influence power of each index according to which individual characteristics and environmental conditions in the region under the influence include inculcation index in the autonomous region (independent) and indices of relief, the transmission of evil, coercion, and deterrence in the dependent region.

  Keywords: superstition, fans, football, interpretive structural model