مقایسه تطبیقی شرفنامه و هفت پیکر؛ مطالعه موردی افسانه، اسطوره و داستان های عامیانه

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نظامی گنجوی (614-  530 ه . ق) از شاعران توانمند سبک آذربایجانی است. شاعران این سبک از داستان های عامیانه در سروده های خود بسیار استفاده کرده اند. نگارنده در پژوهش حاضر به بررسی افسانه ها در شرفنامه و هفت پیکر نظامی پرداخته و کوشیده است تا با تبیین این جلوه ها به میزان استفاده ی نظامی از آن ها پی ببرد و چگونگی استفاده هنری ادبی شاعر مذکور را از این پدیده ها مشخص سازد. پس از استخراج و ذکر نمونه داستان های اسطوری، عاشقانه و عامیانه در شرف نامه و هفت پیکر، به تحلیل و واکاوی آن ها پرداخته شد. بارزترین داستان های اسطوری و عامیانه در دو اثر مذکور عبارتند از اسفندیار، کیخسرو، بهمن، فریدون، مانی، هاروت و زهره، اسکندر و روشنک، اسکندر و دختر چینی چنگ نواز، اسکندر و نوشابه و... است. داستان ها و افسانه های عامیانه در هفت پیکر به نسبت ابیات، از شرفنامه بیشتر است و علت آن را می توان در افسانه سازی های زیاد و خیال برانگیز و حوادث پیرامون آن دانست، با توجه به اینکه شرفنامه بیشتر رنگ تاریخی دارد. نظامی در هفت پیکر از جلوه های فرهنگ شفاهی (باورها وداستان ها)ی افسانه ای بیشتر استفاده کرده است. شرفنامه تلاش دارد افسانه ها را در قالب اسطوره های ملی نمایان سازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481274 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!