تلفیق زمین آمار با در نظر گرفتن عدم قطعیت بر مبنای شبیه سازی و تخمین در ارزیابی وضعیت کیفیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به اهمیت ارزیابی وضعیت کیفیت آب های زیرزمینی برای مصارف صنعتی و کشاورزی، این پژوهش به بررسی کیفیت آب زیرزمینی در منطقه خراسان جنوبی و بررسی پیوستگی مکانی متغیر هدایت الکتریکی در این منطقه پرداخته است. از نرم افزارهای Isatis و Surfer جهت نمایش گرافیکی تغییرات پارامترهای کیفی در محدوده منطقه مطالعاتی و انجام شبیه سازی گاوسی متوالی جهت بررسی پیوستگی مکانی بین متغیر هدایت الکتریکی استفاده شد. بعد از نرمال سازی داده ها، به مدل سازی پرداخته شد، به طوری که ابتدا واریوگرام ترسیم شد و سپس مدل مناسب، جهت برازش به واریوگرام تجربی بر اساس کمترین خطای SSR، با استفاده از ارزیابی متقابل بهترین مدل واریوگرام از بین مدل های (کروی، توانی، کوبیک و...)، انتخاب و مدل سازی انجام شد. بعد از مرحله مدل سازی به انجام شبیه سازی گاوسی پرداخته و نقشه پیوستگی مکانی متغیر هدایت الکتریکی ارایه شد. نتایج حاصل از آمار مقدماتی نشان داد از نظر طبقه بندی هدایت الکتریکی جهت شوری، اکثر مناطق نمونه برداری، دارای هدایت الکتریکی2250-750 و بالاتر از2250 هستند. در ادامه، پیوستگی مکانی متغیر بررسی شد. نقشه احتمال وجود مقادیر، با هدایت الکتریکی بالاتر از 750 میکروموهس بر سانتی متر نشان داد که اکثر مناطق دارای هدایت الکتریکی بالایی هستند. مطالعه آمار مقدماتی بر روی طبقه بندی درصد سدیم در آب های کشاورزی در منطقه مورد مطالعه نیز نشان داد که درصد سدیم اکثر نقاط نمونه برداری، بین 40 تا 60 درصد است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481637 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!