تنوع ژنتیکی Avicennia marina در اکوسیستم های ساحلی جنوب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی و ریخت شناسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جنگل های مانگرو ایران زیستگاه های ساحلی درختان حرا در منطقه جنوب غربی آسیا هستند. آگاهی از تنوع ژنتیکی جنگل های مانگرو اطلاعات ارزشمندی را جهت جلوگیری از فرسایش ژنتیکی در خزانه ژنی این اکوسیستم های گیاهی و حفاظت از آنها فراهم می نماید. هدف تحقیق، بررسی تنوع ژنتیکی در جنگل های مانگرو چهار منطقه ساحلی جنوبی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و ویژگی های ریخت شناسی می باشد. تجزیه خوشه ای داده های مولکولی با استفاده از الگوریتم Neighbor joining تعداد 60 درخت نمونه برداری شده از مناطق ساحلی مختلف را در چهار گروه دسته بندی نمود. تجزیه واریانس مولکولی داده ها نشان داد سهم عمده واریانس کل (%77) مربوط به تنوع درون جمعیت ها می باشد. بیشترین مقدار تعداد آلل موثر، شاخص تنوع شانون و میزان هتروزیگوسی برای جمعیت قشم به دست آمد که نشان داد این جمعیت دارای بیشترین تنوع ژنتیکی در بین جمعیت های مورد بررسی است. نتایج ارزیابی های ریخت شناسی درختان نشان داد که از نظر صفات ارتفاع، قطر برابر سینه و قطر یقه درختان و همچنین اندازه برگ، قطر ریشه های هوایی و طول این ریشه ها تفاوت معنی داری بین نمونه های گیاهی چهار منطقه وجود دارد. نتایج این تحقیق اطلاعات مفیدی در زمینه تنوع ژنتیکی جنگل های مانگرو ایران فراهم نمود که می تواند در مطالعات تکاملی و برنامه های حفاظت از این اکوسیستم های گیاهی با ارزش مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2484220 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!