برهمکنش سینرژیستی قارچ Beauveria bassiana و دو فرمولاسیون تجاری خاک دیاتومه روی لمبه گندم، Trogoderma granarium (Coleoptera: Dermestidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
عوامل حفاظت زیستی شامل عوامل زنده بیوکنترل و مواد غیرزنده با پایه طبیعی نظیر خاک دیاتومه، در کنترل آفات انباری، نقش مهمی را به لحاظ حفظ سلامت غذایی ایفا می کنند. مشکل کاربرد خاک های دیاتومه در انبار این است که دوز توصیه شده آنها سبب افزایش توده ای شدن و کاهش جریان پذیری بذرها می شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین سازگاری زیستی بین دو فرمولاسیون تجاری خاک دیاتومه ایرانی Sayan و خارجی Celite 610 با جدایه بومی قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana DE (Hypocreales) و نیز رفع مشکل کاهش جریان پذیری بذرها با استفاده از دوز کم کشنده خاک دیاتومه در مخلوط انجام شد. به این منظور، ابتدا آزمون های زیست سنجی 14 روزه به-روش آغشته کردن بذور گندم به طور جداگانه با قارچ و دو خاک دیاتومه علیه حشرات بالغ لمبه گندم،Trogoderma granarium Everts ، انجام شد. سپس به منظور تعیین برهمکنش، پنج دوز از قارچB. bassiana با LD25 هر یک از خاک های دیاتومه مخلوط شدند. طبق نتایج مقادیر LD50 برای قارچ، سایان® و سلایت 610® به ترتیب، 3/295، 5/4439 و 3/992 پی پی ام محاسبه شدند. بر اساس آزمون نسبت دوزهای کشنده مشخص شد که قدرت کشندگی سلایت 610®، 47/4 برابر سایان® است. همچنین برهمکنش در تمام مخلوط های حاصل از قارچ و دوز کم کشنده هر یک از خاک های دیاتومه، سینرژیستی بود به جز بالاترین دوز که از نوع افزایشی تخمین زده شد. همچنین کلیه دوزهای اختلاط بر کاهش تولید نتاج، طی دوره ذخیره سازی هشت هفته ای موثر واقع شدند که بیانگر سازگاری این دو عامل برای کاربرد هم زمان در برنامه های مدیریت تلفیقی T. granarium می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2485086 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!