فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کوثر شیرازی، محمد سالاری، محمد جوان نیکخواه*، مهدی پیرنیا، محمدرضا آصف صفحات 1-15

  در این پژوهش، تاثیر قارچ های درون زی (mycoendobiont) جداشده از قارچ دکمه ای سفید علیه قارچ های Mycogone perniciosa، Lecanicillium fungicula و Trichoderma harzianum، به عنوان عوامل بیماری زای مهم آن، برای کاربرد جهت مهار زیستی و جایگزینی ترکیبات شیمیایی بررسی گردید. جدایه های درون زی از کلاهک، تیغه و ساقه اندام های کاملا سالم قارچ دکمه ای که از سالن های پرورش عمده کشت قارچ در کشور، جمع آوری شده بودند، جداسازی شدند. این جدایه ها ابتدا در آزمون کشت متقابل علیه جدایه های بیمارگر قارچ دکمه ای غربال و سپس از بین آنها جدایه های موثر برای آزمایش های گلخانه ای انتخاب شدند. اسپان قارچ دکمه ای با جدایه های منتخب تیمار شد و درصد وقوع بیماری ناشی از عوامل بیمارگر و نیز شاخص های رشدی، تعیین شدند. تمام جدایه های درون زی مورد آزمایش، توانایی محدود کردن و رقابت با بیمارگرها را داشتند و وقوع بیماری حباب تر (M. perniciosa) را به میزان 42/21 تا 61/97 درصد، بیماری حباب خشک (L. fungicula) را به میزان 63/60 تا 80/96 درصد و بیماری کپک سبز (T. harzianum) را به میزان 28/64 تا 93/96 درصد کنترل کردند. این آزمون در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. گونه های درون زی Fusarium venenatum و Clonostachys rosea بیشترین اثر بازدارندگی از رشد را در برابر هر سه بیمار گر نشان دادند. همچنین، جدایه Scedosporium apiospermum دارای اثر بازدارندگی از رشد در برابر دو قارچ بیمارگر M. perniciosa و T. harzianum بود. این پژوهش نشان داد که قارچ های درون زی قارچ دکمه ای می توانند به عنوان عوامل مهار زیستی و بهبود دهنده رشد قارچ دکمه ای با هدف کاربردی نمودن آنها مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: مهار زیستی، بیمارگر، همزیست، اسپان
 • مریم خضری، حسین دشتی، روح الله صابری ریسه*، مژگان قلی زاده وزوانی صفحات 17-30

  باکتری های سودوموناس فلورسنت مهم ترین باکتری های ریزوسفری می باشند که دارای اثر مثبت روی صفات رویشی و بیوشمیایی گیاه می باشند. در این پژوهش تنوع ژنتیکی 22 استرین سودوموناس فلورسنت و تاثیر آن ها بر آنزیم های دفاعی و فاکتورهای رویشی گیاه گندم در ارزیابی های گلخانه ای، مولکولی و بیوشیمیایی انجام شد. در ارزیابی مولکولی 12 آغازگر RAPD به منظور بررسی تنوع ژنتیکی استرین‎ها مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی بیوشیمیایی در 4 مرحله صفر، 3، 6 و 9 روز بعد از تلقیح روی گیاه گندم به منظور اندازه گیری آنزیم های دفاعی پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز صورت پذیرفت. استرین VUPF5 روی گندم باعث افزایش وزن اندام هوایی و بیولوژیک گردید. RAPD-PCR تا حدودی استرین‎های دارای مکان جغرافیایی مشابه و میزبان مشابه را تفکیک نمود. گروه‎بندی‎های گلخانه ای، مولکولی و بیوشیمیایی تقریبا استرین های برتر را شناسایی نمود. استرین‎های 680، 738، 50، 354، 49، 58 و VUPF5 که در ارزیابی مولکولی در یک گروه و دارای اثر مثبت بودند، با گروه برتر آنزیم‎ها مشترک بودند. T26-2 وF-68 در آغازگرهای OP-I15 و OP-H8 به ترتیب نوارهایی با طول bp1300 و bp1200 را تکثیر نمودند که این نوارها می‎توانند بعد از بررسی‎های بیشتر به عنوان نوارهای کاندید در بیان این آنزیم‎ها در گندم مورد مطالعه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: تجزیه خوشه‎ای، تنوع ژنتیکی، گندم، VUPF5، OP-H8
 • حدیث مصطفی نژاد، نوازاله صاحبانی، سید محمدمهدی مرتضویان صفحات 31-44

  در این تحقیق تعامل باکتری‌های Bacillus subtilis، B. cereus وPseudomonas fluorescens CHA0 با نماتد باکتری‌خوار Caenorhabditis elegansدر شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. امکان زنده‌مانی و تکثیر C. elegans روی پرگنه باکتری‌های مذکور، امکان جذب و تغذیه C. elegans از باکتری‌ها، و نیز اثر ترکیبات فرار و آنتی بیوتیک‌های تولیدی باکتری‌ها بر C. elegans بررسی شد. کارایی این باکتری‌ها در کنترل نماتد Meloidogyne javanica با ارزیابی شاخص‌های تعداد گال و توده تخم در هر گیاه، قطر گال در هر گیاه و تعداد تخم در هر توده تخم بررسی شد و موثرترین باکتری جهت القا سیستم دفاعی گیاه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که نماتد C. elegans قادر به زنده‌مانی و تکثیر بر روی پرگنه باکتری‌های B. cereus و P. fluorescens CHA0 نمی‌باشد. اگرچه نماتد C. elegans در شرایط عادی از B. cereus تغذیه نمی‌کند ولی در شرایط گرسنگی از آن تغذیه کرده ولی در نهایت منجر به مرگ نماتد گردید. گازهای فرار و آنتی بیوتیک‌های B.cereus و P. fluorescens CHA0 پس از یک یا دو روز موجب مرگ و میر 100% لاروهای C. elegans شدند. تمامی باکتری‌های مذکور موجب کاهش معنی‌دار (0.05>p) شاخص‌های مربوط به بیماری‌زایی نماتد M. javanica شدند و بیشترین اثر کنترل کنندگی با استفاده از P. fluorescens CHA0 به دست آمد. بررسی‌های بیوشیمیایی نشان داد که استفاده از باکتری مذکور و نیز آلودگی گیاه به نماتد M. javanica موجب افزایش معنی‌دار (0.05>p) آنزیم کاتالاز در گیاه می‌گردد. بر این اساس، پیشنهاد می-شود که باکتری‌های مذکور پتانسیل بالایی در کنترل بیولوژیک نماتدهای مولد گره ریشه دارند.

  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، نماتد مولد گره ریشه، کاتالاز
 • امیرحسین شریفی رائینی، صمد جمالی، اکرم فاطمی صفحات 45-55

  پاخوره گندم از جمله مهمترین بیماری‌های گندم در سراسر جهان می‌باشد. در این تحقیق برای اولین بار اثر کود‌های فسفره و ازته و قارچ اندوفیت Microdochium bolleyi بر کنترل بیماری پاخوره گندم (رقم پیشگام) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش گلخانه‌ای در قالب طرح کاملا تصادفی و شامل تیمارهای شاهد، کاربرد کودهای ازته و فسفره به نسبت‌های مختلف (50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم سوپرفسفات تریپل ، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم اوره) به تنهایی، همراه با بیمارگر (Gaeumannomyces graminis) همچنین قارچ اندوفیت M. bolleyi بود. وزن خشک ریشه، وزن تر اندام هوایی، ارتفاع گیاه و کلروفیل برگ و درصد آلودگی ریشه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که بیشترین وزن خشک ریشه، وزن تر اندام هوایی، ارتفاع گیاه و کلروفیل برگ به طور معنی داری (P<0.05) در تیمار‌هایی به دست آمد که حاوی اوره و سوپرفسفات تریپل در سطوح مختلف و قارچ اندوفیت M. bolleyi بودند. از نظر کنترل بیماریزایی، در تیمارهایی که به تنهایی از کود اوره و سوپر فسفات تریپل استفاده شد حدود 46 درصد بیماری پاخوره گندم کاهش یافت. در تیمارهایی که از قارچ اندوفیت M. bolleyi به تنهایی استفاده شده بود، حدود 58 درصد بیماری کنترل شد. در تیمارهایی که از قارچ اندوفیت و بیشترین سطح کود اوره و سوپرفسفات تریپل استفاده شد حدود 75 درصد بیماری کنترل شد.

  کلیدواژگان: پاخوره غلات، مهار زیستی، میکرودوخیوم، گندم، کرمانشاه
 • افسانه شهبازی، مرضیه علیزاده*، حمیدرضا پوریان صفحات 63-76
  عوامل حفاظت زیستی شامل عوامل زنده بیوکنترل و مواد غیرزنده با پایه طبیعی نظیر خاک دیاتومه، در کنترل آفات انباری، نقش مهمی را به لحاظ حفظ سلامت غذایی ایفا می کنند. مشکل کاربرد خاک های دیاتومه در انبار این است که دوز توصیه شده آنها سبب افزایش توده ای شدن و کاهش جریان پذیری بذرها می شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین سازگاری زیستی بین دو فرمولاسیون تجاری خاک دیاتومه ایرانی Sayan و خارجی Celite 610 با جدایه بومی قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana DE (Hypocreales) و نیز رفع مشکل کاهش جریان پذیری بذرها با استفاده از دوز کم کشنده خاک دیاتومه در مخلوط انجام شد. به این منظور، ابتدا آزمون های زیست سنجی 14 روزه به-روش آغشته کردن بذور گندم به طور جداگانه با قارچ و دو خاک دیاتومه علیه حشرات بالغ لمبه گندم،Trogoderma granarium Everts ، انجام شد. سپس به منظور تعیین برهمکنش، پنج دوز از قارچB. bassiana با LD25 هر یک از خاک های دیاتومه مخلوط شدند. طبق نتایج مقادیر LD50 برای قارچ، سایان® و سلایت 610® به ترتیب، 3/295، 5/4439 و 3/992 پی پی ام محاسبه شدند. بر اساس آزمون نسبت دوزهای کشنده مشخص شد که قدرت کشندگی سلایت 610®، 47/4 برابر سایان® است. همچنین برهمکنش در تمام مخلوط های حاصل از قارچ و دوز کم کشنده هر یک از خاک های دیاتومه، سینرژیستی بود به جز بالاترین دوز که از نوع افزایشی تخمین زده شد. همچنین کلیه دوزهای اختلاط بر کاهش تولید نتاج، طی دوره ذخیره سازی هشت هفته ای موثر واقع شدند که بیانگر سازگاری این دو عامل برای کاربرد هم زمان در برنامه های مدیریت تلفیقی T. granarium می باشد.
  کلیدواژگان: اختلاط، قارچ های بیمارگر حشرات، سایان®، سلایت 610®، بیوکنترل
 • مژده دهقان مقدم، مهدیه رستمی صفحات 77-87

  یکی ازعوامل تشدیدکننده در میزان سرمازدگی، وجود باکتری‌ها‎ی عامل هسته‌یخ درسطح گیاهان است.کنترل بیولوژیک باکتری‌های عامل هسته‌یخ توسط آنتاگونیست‌ها، یکی ازگزینه‌های امیدبخش در کاهش این‌نوع سرمازدگی به‌نظر می‌رسد. در این مطالعه فعالیت آنتاگونیستی باکتری‌ها و اکتینومیست‌های اپی‌فیت پسته، با بررسی ممانعت از رشد باکتری عامل هسته‌یخ جداسازی شده ازسطح درختان پسته رفسنجان (Pseudomonas fragi raf3)، ارزیابی شد. به‌همین منظور نمونه‌هایی از برگ سالم درختان پسته مناطق مختلف شهرستان رفسنجان جمع‌آوری گردید. ازبین باکتری‌ها و اکتینومیست‌های جداسازی‌شده، دو جدایه (A4 و (B52 که دارای بیشترین هاله بازدارندگی بودند، براساس آزمون‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که قطر هاله ممانعت از رشد باکتری هسته یخ، روی پتری دیش توسط جدایهA4،20میلی‌متر و در جدایهB52 به میزان 14 میلی‌متر بود. همچنین بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی مشخص نمود، جدایه A4 با کلونی‌های سفید‌رنگ و خشک مشابه اکتینومیست‌ها، قادر به تجزیه گلوکز و ساکارز به‌عنوان منبع کربن بوده و همچنین دارای فعالیت لیپازی، پروتیازی و کاتالازی مثبت می‌باشد. این جدایه قادر به رشد در شرایط با اسیدیته 5 و 7 بوده و توان تحمل غلظت های نمککلریدسدیم2، 5، 7و10درصد دارد. همچنین حساس به تتراسایکلین و مقاوم به پنی سیلین بود. جدایه آنتاگونیست دیگر، B52با کلونی‌های زرد رنگ روی محیط آگار مغذی، یک باکتری گرم منفی، کاتالاز مثبت، اکسیداز منفی، دارای تنفس بی‌هوازی اختیاری و قادر به تخمیر لاکتوز بود.

  کلیدواژگان: آنتاگونیست، اپی فیت، پسته، رفسنجان، سرمازدگی
|
 • Kowsar Shirazi, Mohammad Salari, Mohammad Javan Nikkhah *, Mahdi Pirnia, MohammadReza Asef Pages 1-15

  In this study, the effect of mycoendobiont fungi isolated from white button mushroom against Mycogone perniciosa, Lecanicillium fungicula and Trichoderma harzianum, as its important pathogens, was investigated for use in biological control and replacement of chemical compound. Isolates of mycoendobiont fungi were isolated from the cap, gills and stalk of healthy white button mushroom, collected from major mushroom growing farms in Iran. These isolates screened against aggressive strains mentioned above in dual culture tests and the most effective isolates were selected for greenhouse experiments. White button mushroom spawn was treated with the mycoendobiont fungi and disease incidence and growth parameters were measured. All mycoendobiont isolates tested were able to inhibit and compete with pathogens and controlled the incidence of wet bubble disease (M. perniciosa) from 21.42% to 97.61%, dry bubble disease (L. fungicula) from 60.63% to 96.80% and green mold disease (T. harzianum) from 64.28 to 96.93%. This test was performed in a completely randomized design with Three replications. Mycoendobiont isolates of Fusarium venenatum and Clonostachys rosea had the greatest inhibitory effect on the growth of all pathogens. In addition, Scedosporium apiospermum had a high growth inhibitory effect against M. perniciosa and T. harzianum. According to the results, mycoendobiont fungi of white button mushroom could be considered as the biocontrol agents and growth promoting with the aim of applying them in future.

  Keywords: Biocontrol, pathogen, Symbiosis, spawn
 • Maryam Khezri, Hossein Dashti, Roohallah Saberi Riseh *, Mozhgan Gholizadeh Vazvani Pages 17-30

  Pseudomonas fluorescens bacteria are the most important rhizosphere bacteria that have a positive effect on vegetative and biochemical traits of the plant. In this study, genetic diversity of 22 Pseudomonas fluorescens strains and their effect on defense enzymes and growth factors of wheat plant were performed in three stages of greenhouse, molecular and biochemical evaluation. In molecular evaluation, 12 RAPD primers were used to evaluate the genetic diversity of strains. Biochemical evaluation was performed in 4 stages of 0, 3, 6 and 9 days after inoculation on wheat to measure the defense enzymes peroxidase and phenylalanine ammonialyase. VUPF5 strain on wheat increased shoot and biological weight. RAPD-PCR separated strains with similar geographic location and similar host. Greenhouse, molecular, and biochemical groupings identified almost the top strains. Strains 680, 738, 50, 354, 49, 58 and VUPF5, which had a positive effect on molecular evaluation in one group, were shared with the superior group of enzymes. T26-2 and F-68 in OP-I15 and OP-H8 primers amplified 1300 bp and 1200 bp bands, respectively witch these bands can evaluated after be further studies as candidate bands in the expression of these enzymes in wheat.

  Keywords: Cluster Analysis, Genetic diversity, VUPF5, OP-H8, Wheat
 • HADIS MOSTAFANEZHAD, Navazollah Sahebani, Seyed MohammadMahdi Mortazavian Pages 31-44

  In this study, the interaction of Bacillus subtils, B. cereus, and Pseudomonas fluorescens CHA0 with the bacteriovorus nematode Caenorhabditis elegans was investigated in in-vitro condition. Possibilities of the survival and reproduction, the attraction and feeding of C. elegans on the bacteria, and the effect of volatile compounds and antibiotics of the bacteria on C. elegans were examined. The efficiency of the bacteria on controlling Meloidogyne javanica was studied by evaluating the number of galls and egg masses per plant, gall-diameter per plant, and the number of eggs per egg mass. Then, the most effective bacterium was used for the induction of plant defence responses. The results showed that C. elegans is not able to survive and reproduce on the colony of B. cereus and P. fluorescens CHA0. Although, in the normal condition, C. elegans did not feed on B. cereus, when the nematode was left hungry it started to eat the bacterium which, however, caused its death. Volatile compounds and antibiotics of B. cereus and P. fluorescens CHA0 caused 100% C. elegans larval mortality after 24 or 48 hours. All three bacteria caused a significant reduction (p<0.05) in all indicators of M. javanica pathogenicity while the highest efficacy in controlling the nematode was observed for P. fluorescens CHA0. Biochemical analyses showed that inoculating plants with P. fluorescens CHA0 and/or M. javanica caused a significant increase (p<0.05) of catalase in the plants.

  Keywords: Biological control, Root knot nematode, Catalase
 • Amirhosein Sharifiraeini, Samad Jamali, Akram Fatemi Pages 45-55

  Take-all is one of the most important wheat diseases worldwide. The present study assessed the effect of nitrogen and phosphorus fertilizers, and endophytic fungus Microdochium bolleyi on controlling this disease in wheat ‘Pishgam’ cultivar for the first time. A greenhouse experiment was conducted based on a completely randomized design (CRD) with the treatments of control, nitrogen+phosphorus fertilizers (100 and 200 mg kg-1 urea, and 50 and 100 mg kg-1 triple superphosphate) alone and their combination with pathogen Gaeumannomyces graminis and endophytic fungus M. bolleyi. Then, root dry and shoot fresh weights, plant height, and leaf chlorophyll content, as well as the percentage of root contamination were measured. Based on the results, root dry and shoot fresh weight, plant height, and leaf chlorophyll content were significantly maximized following the treatments containing urea and triple superphosphate at various levels, and endophytic fungus (p<0.05). In terms of pathogenesis control, about 46% decrease was observed in take-all disease for the treatment receiving urea+triple superphosphate alone. The disease was respectively controlled by around 58 and 75% after applying endophytic fungus M. bolleyi alone and in combination with the highest amount of urea+triple superphosphate, respectively.

  Keywords: Take-all disease, Biocontrol, Microdochium, Wheat, Kermanshah
 • Afsaneh Shabazi, Marzieh Alizadeh *, Hamid-Reza Pourian Pages 63-76
  Bioprotection agents, including living biocontrol agents and naturally occurring non-living substances such as diatomaceous earth, play a crucial role in controlling stored commodity pests to maintain food health. The problem with using diatomaceous earth in storage is that their recommended dose increases grains' bulk density and decreases flowability. Therefore, the present study aimed to determine the biocompatibility between two commercial formulations of Iranian diatomaceous earth, Sayan, and foreign Celite 610 with the indigenous entomopathogenic fungus isolate, Beauveria bassiana DE (Hypocreales), and to solve the problem of reducing grains' flowability using a low-lethal dose of diatomaceous earth in the mixture. For this purpose, 14-day bioassays were first performed by impregnating wheat seeds separately with the fungus and two diatomaceous earths against adults of Khapra beetle, Trogoderma granarium Everts. Then, to determine the interaction effects, five different doses of B. bassiana were mixed with LD25 of each diatomaceous earth. Based on the results, LD50 values for fungus, Sayan®, and Celite 610® were calculated at 295.3, 4439.5, and 992.3 ppm, respectively. According to the lethal dose ratio test, the insecticidal activity of Celite 610® was estimated to be 4.47 times more than Sayan®. Moreover, the interaction was synergistic in all mixtures of B. bassiana with the low-lethal dose of each diatomaceous earth except for the highest dose of the fungus, which was estimated additive. In addition, all mixtures effectively reduced progeny production during the eight-week storage period, indicating the compatibility of these two agents for co-application in the integrated T. granarium management programs.
  Keywords: Combination, Entomopathogenic fungi, Sayan®, Celite 610®, Biocontrol
 • Mozhdeh Dehghan Moghadam, Mahdieh Rostami Pages 77-87

  One of the aggravating factors in the amount of frost damage, is the presence of epiphytic ice nucleation bacteria on plant philosopher. Biological control of ice nucleation bacteria seems to be a promising option to reduce this type of frost damage. In this study, the antimicrobial capacity of epiphytic bacteria and actinomycetes was evaluated through growth inhibition of ice nucleation active bacteria (Pseudomonas fragi raf3) on pistachio in Rafsanjan. For this purpose, samples were collected from healthy pistachio leaves in Rafsanjan. Among the isolated bacteria and actinomycetes, two isolates (A4 and B52) with the highest inhibitory zone were subject to different biochemical and physiological tests. Results showed that the zone of inhibition growth of ice nucleation bacterium on Petri dish, was 20 mm and 14 mm for isolates A4 and B52 respectively. Analysis of morphological and biochemical characteristics showed that isolate A4 was noted to be Gram-positive and to form white, dry colonies similar to actinomycetes. It was able to degrade glucose and sucrose as a carbon source and able to produce lipase, protease and catalase enzymes. This isolate was able to grow in conditions with pH 5 and 7, as well as, showed 2, 5,7 and 10% (w/v) salt-salt (sodium chloride) tolerance. It was tetracycline-sensitive and penicillin-resistance. The other antagonist isolate, B52, had yellow colonies on nutrient agar media Gram-negative bacterium, catalase positive, oxidase negative, facultative anaerobic and lactose fermenting.

  Keywords: Antagonist, Epiphyte, Pistachio, Rafsanjan, Frost damage