تاثیر اسید هیومیک مایع و وزن بنه مادری بر عملکرد گل و مواد موثره کلاله زعفران (Crocus sativus L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر اسید هیومیک و وزن بنه مادری بر عملکرد گل و مواد موثره زعفران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی زعفران دانشکدگان ابوریحان- دانشگاه تهران در سال زراعی 96-1395 به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش، شامل چهار سطح اسید هیومیک مایع (صفر، 25، 50 و100 لیتر در هکتار) و وزن بنه مادری شامل کوچک (5-3 گرم) و بزرگ (10-8 گرم) بود. اسید هیومیک در اواسط شهریور قبل از گلدهی همراه با آبیاری اول اعمال گردید. نتایج نشان داد کاربرد اسید هیومیک بر تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک کلاله، تعداد روز تا گلدهی، معنی دار بود، اما طول کلاله تحت تاثیر اسید هیومیک قرار نگرفت. بیشترین تعداد گل (3/11 گل در متر مربع) در اثر متقابل تیمار 25 لیتر در هکتار اسید هیومیک با کاشت بنه های بزرگ و کمترین آن (3/2 گل در متر مربع) از شاهد بدست آمد. همچنین نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار اسید هیومیک بر مواد موثره کلاله زعفران بود. بطوریکه بیشترین میزان پیکروسین (2/92درصد) از کاربرد 25 لیتر اسید هیومیک و استفاده از بنه های بزرگ بدست آمد. همچنین بالاترین مقدار سافرانال (81/44درصد) با کاربرد 50 لیتر در هکتار اسید هیومیک و کاربرد بنه های بزرگ و کمترین آن (68/32درصد) در شاهد مشاهده شد. به طور کلی، نتایج نشان داد احتمالا با کاربرد اسید هیومیک ضمن بهبود خصوصیات خاک، حفظ آب، انحلال و آزادسازی عناصر افزایش و پیرو آن جذب بیشتر توسط ریشه بنه های بزرگ منجر به بهبود خصوصیات گل و مواد موثره کلاله زعفران گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
148 تا 159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2485337 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!