پهنه بندی آستانه کمبود بارش بر اساس آنتروپی شانون در حوضه آبریز کرخه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
انتروپی یک پیشامد، مشخصه ای از توزیع احتمال آن است که میانگین یکنواختی رخداد آن پیشامد را نشان می دهد. در مطالعات آب و هواشناسی از این تیوری استفاده می شود. در این تحقیق یکنواختی کمبود بارش با استناد به مفهوم انتروپی شانون و بصورت 12 ماهه متحرک در حوضه آبریز کرخه در ایران بررسی می شود. عدد انتروپی کمبود بارش بعنوان شاخص انتروپی کمبود بارش معرفی شده و وجود خشکسالی با توجه به متوسط انتروپی کمبود بارش در سال های 1950-2018 تعیین می شود. ارزیابی این روش در مقایسه با شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد (SPEI)، برای حوضه آبریز کرخه در جنوب غربی ایران و در الگوهای مکانی-زمانی انجام می شود. نتایج ارزیابی مکانی و زمانی بیانگر شباهت شاخص انتروپی با شاخص SPEI در مقیاس زمانی بلند مدت در سطح حوضه است. در مناطق با متوسط بارش بیشتر، حساسیت انتروپی به یکنواختی بارش است و با کاهش یکنواختی بارش که یکی از عوامل خشکسالی است، انتروپی کاهش می یابد. در مناطق با متوسط بارش کمتر، حساسیت انتروپی به حجم بارش هاست و با کاهش حجم بارش ها انتروپی کاهش می یابد. متوسط دراز مدت انتروپی کمبود بارش آستانه شروع خشکسالی را به خوبی نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2486206 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!