تاثیر گیاهان دارویی روی پسیل معمولی پسته در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae </em>Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) آفت کلیدی درختان پسته در ایران است. کنترل شیمیایی موثرترین و در دسترس ترین روش برای کنترل این آفت است. اما به دلیل مضرات متعدد حشره کش های شیمیایی، ترکیبات مشتق شده از گیاهان می توانند جایگزین مناسبی برای آن ها باشند. لذا در این تحقیق اثر سمیت عصاره دو گیاه بومادرانAchillea </em>millefolium L. (Asteraceae) </em></strong> و زنیان Carum </em>copticum L. (Apiaceae) روی پوره سن پنجم پسیل معمولی پسته در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ پوره سن پنجم پسیل معمولی پسته در برابر غلظت های متفاوت عصاره گیاهان بومادران و زنیان با استفاده از روش غوطه ورسازی پوره سن پنجم در محلول تهیه شده با غلظت های مشخص بررسی شد. تجزیه پروبیت دز - پاسخ، برای تخمین LC50</sub> هر یک از عصاره ها استفاده شد. تجزیه پروبیت نشان داد که زنیان با LC50</sub> برابر با 95/749 میلی لیتر بر لیتر برای پوره های سن پنجم پسیل معمولی پسته نسبت به بومادران با LC50</sub> برابر با 33/914 میلی لیتر بر لیتر سمیت بیشتری برای پسیل معمولی پسته دارد. البته طبق مقادیر LC50</sub> به دست آمده، تفاوت معنی داری بین عصاره گیاه بومادران و زنیان پس از گذشت 24 ساعت مشاهده نگردید. بنابراین طبق نتایج به دست آمده هر دو عصاره گیاه بومادران و زنیان در کنترل موثر پوره های پسیل معمولی پسته نقش دارند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
2 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2493265 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!