واروازیس در کلنی های زنبور عسل در استان کرمان در جنوب شرقی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از آفات زنبور عسل کنه واروا می باشد که توزیع جهانی دارد ، این اکتوپارازیت می تواند بر زنبورها تاثیر  و باعث کاهش جمعیت زنیور شود و همچنین می تواند با تاثیر بر کلنی ها باعث انتقال ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا شود. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی توزیع فصلی کنه واروآ در زنبورستان های استان کرمان از سالهای 1396 تا 1397 انجام شده است. از 1500 کندو به طور تصادفی از زنبورستان های مختلف  در استان کرمان و  تشخیص آلودگی  واروآ  در زنبوران  بالغ با روش دوش اتر انجام گرفت .</strong> شیوع واروا در زنبورستان ها 9/32٪ بود. بیشترین فراوانی آلودگی در زمستان (46.6٪) و کمترین میزان آلودگی در بهار و تابستان (26٪) مشاهده شد، بیشترین وکمترین میانگین میزان شدت آلودگی 17% و 33% تعیین گردید. با توجه به میزان آلودگی و شیوع کنه ها در زنبورستان های استان کرمان ، به نظر می رسد برای کاهش میزان آلودگی در این منطقه نیاز به برنامه کنترل منظم وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2493266 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!