بررسی اثرات زیر کشندگی حشره کش های اپیل، اباکمتین و امیداکلروپراید روی طول عمر مراحل مختلف زیستی سفید بالک گلخانه ای(Hem.:Aleyrodidae) Trialeurodes vaporariorum در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سفیدبالک گلخانه، (Trialeurodes</em> vaporarium</em> (westwood یکی از مهمترین آفات گیاهی روی گیاهان گلخانه ای در ایران و جهان می باشد. با توجه به مقاومت سفید بالک های گلخانه ای به حشره کش های رایج و مضر بودن این حشره کش ها برای محیط زیست، باید به دنبال ترکیبات جدید و ایمن جهت مبارزه با این آفت بود. حشره کش جدید اپیل با ترکیبی جدید ضمن کنترل این آفت برای محیط زیست نیز کم خطر می باشد. بر اساس نتایج زیست سنجی،LC30</sub> به عنوان غلظت زیر کشنده در نظر گرفته شد. مقدار LC30</sub> برای حشره کش های اپیل، اباکمتین و امیداکلروپرید به ترتیب 1.31 ، 00448/0 و 00868/0 میلی گرم بر لیتر بصورت اسپری مستقیم به دست آمد. نتایج نشان داد که کاربرد  این غلظت زیر کشنده سبب کاهش طول دوره تفریخ تخم برای حشره کش های اپیل، اباکمتین و امیداکلروپرید به ترتیب به میزان 11.33  ، 5.45 و 4.53 درصد نسبت به شاهد  شده که کمتربن طول دروه تخم مربوط به حشره کش اپیل می باشد. همچنین حشره کش اپیل سبب افزایش طول دوره لاروی به میزان 5.13 درصد و دوره شفیرگی  به میزان 0.62 درصد نسبت به شاهد شد که در مقایسه با سایر تیمارها اختلاف معنی دارد. همچنین دوران زندگی حشرات کامل به میزان38.64 درصد کاهش یافت. بطور کلی کاربرد این دز زیر کشنده حشره کش اپیل سبب کاهش طول دوره ی زندگی سفید بالک گلخانه ای می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2493268 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!