تاثیر اسید آمینه های آرژنین، پرولین و گلوتامین برخصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم گل جعفری (.Tagetes erecta L)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گل جعفری علاوه بر مصارف زینتی و دارویی اخیرا به عنوان گل خوراکی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر به منظور تولید گل های جعفری با روش های سالم و غیر شیمیایی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار با 20 تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو رقم گل جعفری (زرد و نارنجی)، 3 نوع اسید آمینه آرژنین، گلوتامین و پرولین در 3 سطح (100، 500 و 1000 میکرومولار) و تیمار شاهد (آب مقطر) بودند. نتایج نشان داد که اسیدهای آمینه روی صفات ارزیابی شده اثر مثبت دارند و تیمار 100 میکرومولار آرژنین در صفات تعداد برگ، قطر گل، وزن تر و ماده خشک شاخساره، کاهش نشت یونی و افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز در رقم نارنجی موفق ترین تیمار است. در رقم زرد، بیشترین تعداد برگ، وزن تر شاخساره، ماده خشک ریشه، کمترین فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز، کمترین نشت یونی و بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز برای تیمار 1000 میکرومولار پرولین ثبت شد. بیشترین فنل کل در هر دو رقم برای 100 میکرومولار آرژنین ثبت شد. با کاربرد اسیدهای آمینه مقدار فلاونوییدها در هر دو رقم گل جعفری نسبت به شاهد افزایش یافت. بنابراین کاربرد اسیدهای آمینه بخصوص آرژنین (100 میکرومولار) و پرولین (1000 میکرومولار) به ترتیب برای تولید جعفری ’نارنجی‘ و ’زرد‘ به روش آلی و ارگانیک مناسب بوده و توصیه می شوند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
191 تا 202
لینک کوتاه:
magiran.com/p2495885 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!