بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فکری با خروجی های حسابرسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فکری با خروجی‏های حسابرسی (کیفیت حسابرسی، تاخیر در گزارش حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرسی) شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می‏باشد. به عبارتی این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که آیا سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری می‏تواند بر کیفیت حسابرسی، تاخیر در گزارش حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس تاثیر مطلوبی داشته باشد؟ بدین منظور، برای آزمون فرضیه‏ ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. فرضیه ‏های پژوهش نیز با استفاده از نمونه‏ای متشکل از 1310 مشاهده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال های 1391 تا 1397 و با بهره‏ گیری از الگوی رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده‏ های تابلویی و مدل اثرات ثابت و تصادفی مورد آزمون قرار گرفت. همچنین برای محاسبه کیفیت حسابرسی از تحلیل عاملی اکتشافی 5 متغیر (دوره تصدی، تغییر حسابرس، بزرگی موسسه حسابرسی، استقلال مالی حسابرسان و تجدید ارایه صورت های مالی) استفاده شده است. یافته‏ های به دست آمده حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود داشته است اما بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با نوع اظهارنظر حسابرس (گزارش مقبول) رابطه مثبت و معناداری برقرار بوده است. از آنجا که پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که به بررسی چنین موضوعی در بازار‏های نوظهور ایران پرداخته لذا به استفاده‏ کنندگان، تحلیل‏گران و نهاد‏های قانونی اطلاعات سودمندی در خصوص تاثیر سرمایه اجتماعی و فکری که تاثیر بسزایی بر خروجی‏ های حسابرسی دارد، ارایه می‏ دهد. همچنین نتایج این پژوهش به توسعه علم و دانش در این حیطه کمک شایانی ارایه و شکاف موجود در ادبیات را برطرف می‏ سازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2499292 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!