اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک سه رقم نخود زراعی (Cicer arietinum L)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک سه رقم نخود، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه پژوهشی دانشگاه جیرفت، در سال زراعی 1398-1397 اجرا شد. در این آزمایش، تاریخ کاشت های 21 مهر، شش و 21 آبان و شش و 21 آذر به عنوان فاکتور اصلی و رقم های نخود عادل، آزاد و آرمان به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت، تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی، شاخه فرعی، غلاف در بوته و  دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و زیست توده (کیلوگرم در هکتار)، کلروفیل a، b و کل، کاروتنوییدها، پروتیین کل  و فنل برگ و آنتوسیانین داشت. ارقام نیز از لحاظ تمامی صفات مورد مطالعه به جز کلروفیل کل و پروتیین کل برگ با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری داشتند. اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم در صفات مورد بررسی به جز صفت تعداد دانه در غلاف معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه و زیست توده در تاریخ کاشت 21 مهر و در رقم آرمان با میانگین های به ترتیب 1019 و 2833 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد و این صفات به تاریخ کاشت21 آذر و رقم عادل با میانگین های به ترتیب 413 و 1260 کیلوگرم در هکتار تعلق داشت. بر اساس نتایج این مطالعه، جهت دستیابی به حداکثر عملکرد دانه نخود می توان از تاریخ کاشت 21 مهرماه و رقم آرمان در منطقه جیرفت استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2500499 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!