مطالعه فعالیت آنزیم های پاداکسندگی در برگ ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط نرمال و تنش رطوبتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تنش های غیرزیستی تاثیر عمده ای بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی دارند. بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی ژنوتیپ های مختلف گیاهی در شرایط تنش خشکی می تواند سبب شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش های غیرزیستی شود. در مطالعه حاضر، اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های پاداکسندگی و بیوشیمیایی برگ 10 ژنوتیپ لوبیا در سطوح مختلف تنش به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در گلخانه پژوهشی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش تنش خشکی نسبت به شرایط نرمال رطوبتی، میزان محتوای پروتیین کل کاهش یافت و ژنوتیپ خمین در تنش 25 درصد ظرفیت زراعی در میان سایر ژنوتیپ ها، کمترین میزان پروتیین کل را به خود اختصاص داد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز، در ژنوتیپ COS-16 در سطح آبیاری 75 درصد ظرفیت زراعی به میزان 196/0 میلی گرم پروتیین در دقیقه، برای آنزیم آسکوربات پراکسیداز در تنش 50 درصد ظرفیت زراعی 226/0 میلی گرم پروتیین در دقیقه و برای آنزیم گایاکول پراکسیداز در سطح آبیاری 75 درصد ظرفیت زراعی 293/0 میلی گرم پروتیین در دقیقه مشاهده شد. میزان فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز و محتوای پرولین در تنش شدید نسبت به شرایط نرمال رطوبتی افزایش نشان داد که زیاد شدن محتوای این دو آنزیم می تواند دلیلی بر فزایش تحمل گیاه به تنش خشکی باشد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز در تنش 25 درصد ظرفیت زراعی، به ژنوتیپ COS-16 به میزان 183/0 میلی گرم پروتیین در دقیقه تعلق داشت. همچنین روند افزایشی محتوای مالون دی آلدهید در برگ در تنش شدید مشاهده شد. بر اساس نتایج به دست آمده و در میان ژنوتیپ های مورد بررسی، ژنوتیپ COS-16 متحمل و ژنوتیپ خمین، حساس به تنش خشکی تشخیص داده شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2500500 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!