روش شهودی از نظر: هستی شناسی - معرفت شناسی - روش شناسی برگرفته از آراء و نظرات ملاصدرا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
با توجه به پیشینه فلسفه و عرفان و اختلافاتی که بین طرفداران عقلی و نقلی و شهودی وجود دارد ، نقطه اتصال و تکامل آن ها در آرا و نظرات ملاصدرا دیده می شود و ازاین رو نظریات ملاصدرا برای شناخت هستی شناسی و معرفت شناسی و روش شناسی و کاربرد شهود در کنار عقل و نقل از مهم ترین موارد است که در این پژوهش به آن ها پرداخته شده است. ملاصدرا قایل به تشکیک در وجود به عنوان حقیقتی واحد است، می توان وی را قایل به تشکیک در طریق وصول بدان حقیقت نیز دانست؛ طریقی واحد که در سه مرتبه عقل، شهود و وحی رخ نموده است. به اعتقاد وی، نفس انسانی جامع همه حقایق هستی است. ملاصدرا پیوند عقل و نقل و شهود را در کنار هم ممکن ساخته است و امکان کاربرد روش شهودی با استدلال عقلی و نقلی را پذیرفته است. روش شهودی دارای هستی شناسی مبتنی بر علم ظهور خداوند و معرفت شناسی شهودی توامان با استدلال و نقل و تجربه و اتحاد علم و عالم و معلوم و بر اساس علم حضوری و حصولی و روش شناسی کاربرد شهود و عقل و نقل و تجربه برای رسیدن به حقیقت است.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2502446 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!