ارزیابی عملکرد چراغ های راهنمایی هوشمند مبتنی بر الگوریتم کرم شب تاب در یک سیستم کنترل تطبیقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش به بررسی سیستم های کنترل چراغ راهنمایی تطبیقی جهت کنترل ترافیک تقاطعات پرداخته شده است. برای این منظور از الگوریتم کرم شب تاب جهت توزیع زمان سبز میان رویکردها استفاده شد که به بهینه سازی میزان گذردهی خودروها از تقاطع و طول صف رویکردهای تقاطع می پردازد و در نهایت منجر به بهبود عملکرد ترافیک در تقاطع ها می گردد. همچنین جهت بررسی الگوریتم پیشنهادی، به آماربرداری از دو تقاطع شهر یزد و شبیه سازی آنها در نرم افزار شبیه ساز AIMSUN پرداخته شد. سپس این تقاطع ها برای شرایط موجود کالیبره و اعتبارسنجی شدند. آنگاه الگوریتم مذبور بر آن اعمال گردید و عملکرد آن با سیستم کنترل با زمان بندی ثابت مقایسه گردید. همچنین جهت اطمینان از اختلاف میانگین معنادار شاخص های ارزیابی طول صف و گذردهی تقاطع بین روش پیشنهادی و روش زمان ثابت، از آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد روش پیشنهادی که در زمره کنترل تطبیقی چراغ راهنمایی تقاطع ها قرار می گیرد دارای عملکرد بهتری نسبت به روش کنترل زمان ثابت در تقاطع های منفرد است.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2504107 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!