بررسی رابطه ارزیابی محصولات و پذیرش اعتماد توسط مصرف کننده بر قصد خرید مجدد در محیط تجارت الکترونیک (مطالعه موردی: سایت دیجی کالا)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش به بررسی رابطه ارزیابی محصولات و پذیرش اعتماد توسط مصرف کننده بر قصد خرید مجدد در محیط تجارت الکترونیک (مطالعه موردی: سایت دیجی کالا) پرداخته ایم. روش این پژوهش، بر حسب نوع هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی- تحلیلی به شیوه پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری در این پژوهش کاربران سایت دیجی کالا بود و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران نامحدود استفاده شده است که براساس محاسبه 384 پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که، ریسک درک شده بر اعتماد آنلاین و قصد خرید مجدد تاثیر منفی و معناداری می گذارد. اعتمادآنلاین بر سودمندی درک شده و قصد خرید مجدد و سودمندی درک شده بر قصد خرید مجدد، شهرت وب سایت بر کیفیت درک شده، ارزش درک شده و اعتماد آنلاین تاثیر مثبت و معناداری می گذارد. قیمت رقابتی درک شده بر کیفیت درک شده تاثیر منفی و معناداری و بر ارزش درک شده تاثیر مثبت و معناداری می گذارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2504110 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!