طراحی و ساخت سامانه تثبیت کننده الگوی پاشش افشانک هیدرولیکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سمپاش های بوم بلند به عنوان ماشین هایی با کارایی بالا قابلیت انجام عملیات سمپاشی در بازه زمانی مناسب را برای کشاورزان فرآهم می آورند. علیرغم مطالعات گسترده در زمینه بهبود عملکرد پاششی هنوز ناهمگنی الگوی پاشش ناشی از ارتعاشات بوم به عنوان مشکلی جدی مطرح می باشد. در این مطالعه هدف کنترل عملکرد پاششی افشانک از طریق تغییر زاویه پاشش متناسب با تغییرات ارتفاع ناشی از حرکت عمودی افشانک بود. تغییر زاویه پاشش از طریق تغییر فشار سیال ورودی به افشانک انجام شد. برای داشتن نرخ پاشش ثابت بدون توجه به تغییرات فشار از روش کنترل جریان مدولاسیون پهنای پالس استفاده گردید. برنامه کنترل کننده فشار و نرخ پاشش سیال بهعنوان تابعی از ارتفاع افشانک در محیط نرم افزار LabVIEW توسعه داده شد. به منظور ارزیابی سامانه، فشار کاری و زاویه پاشش افشانک در حین عملیات به ترتیب با فشار و زاویه پاشش هدف مقایسه شد. آزمون مقایسه میانگین و همچنین بررسی مشابهت توزیع فشار هدف و فشار کاری سامانه توسط آزمون کلموگروف اسمیرنوف توانایی نسبی سامانه در فرآهم آوردن فشار هدف را نشان داد. آزمون T در 78 درصد ارتفاع های اندازه گیری عدم اختلاف معنی دار برای زوایای پاشش عملیاتی در سطح احتمال 5 درصد را نشان داد. همچنین نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف اختلاف معنی دار توزیع زوایای پاشش عملیاتی متوسط و زوایای پاشش هدف در سطح احتمال 1 درصد را نشان داد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به وجود فشار کاری مناسب در سامانه با بکارگیری افشانک های سازگارتر و نیز کاهش تاخیر عملیاتی سامانه نتایج نسبتا بهتری شده قابل انتظار باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2506326 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!