فهرست مطالب

مکانیزاسیون کشاورزی - سال هفتم شماره 1 (بهار 1401)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/31
 • تعداد عناوین: 5
|
 • جبرییل واحدی، محمد قهرمان زاده* صفحات 1-12

  دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از اصلی ترین اهداف کشورهای جهان است. یکی از عوامل مهم و موثر بر تدوام رشد اقتصادی تقویت توان صادراتی و حضور فعال در بازارهای جهانی می باشد. نظر به اینکه شاخص رفاه لگاتوم به عنوان معیاری از توان رقابت کشورها در اقتصاد جهانی شناخته می شود، لذا مطالعه حاضر با هدف تحلیل اثر تغییر رتبه ایران در شاخص رفاه لگاتوم بر میزان صادرات ماشین آلات و ادوات کشاورزی ایران انجام پذیرفت. بدین منظور اطلاعات میزان صادرات ماشین آلات و ادوات کشاورزی ایران به 14 کشور شریک عمده تجاری به همراه سایر متغیرهای مورد نیاز در بازه زمانی سال های 99-1395 جمع آوری گردید. بر اساس آخرین رتبه بندی موسسه لگاتوم در سال 2020، رتبه ایران از نظر شاخص رفاه لگاتوم در میان 167 کشور، 120 می باشد. نتایج برآورد الگوی جاذبه حاکی از آن بود که نزول رتبه ایران در شاخص رفاه لگاتوم دارای بیشترین اثر منفی و عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری با سایر کشورها دارای بیشترین اثر مثبت بر صادرات ماشین آلات و ادوات کشاورزی ایران می باشد. تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری (72/0) و نرخ مبادله واقعی ارز (22/0) بر میزان صادرات ایران اثر مثبت و سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای شریک تجاری (79/1-) و میزان فاصله جغرافیایی (65/0-) اثر منفی بر آن دارد. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه پیشنهاد می شود به منظور تقویت صادرات و تحقق رشد اقتصادی پایدار، تمهیدات و سیاست گذاری های لازم به منظور ارتقای جایگاه ایران در زیرشاخص های مختلف شاخص رفاه لگاتوم بویژه زیرشاخص-های با ماهیت اقتصادی که از وضعیت مناسبی نیز برخوردار نمی باشند، اجرا گردد.

  کلیدواژگان: الگوی جاذبه، شاخص رفاه لگاتوم، صادرات، ماشین آلات و ادوات کشاورزی
 • سعید علی عسگریان نجف آبادی*، حمیدرضا قاسم زاه، منوچهر بهرامی، عباس همت صفحات 13-21

  سمپاش های بوم بلند به عنوان ماشین هایی با کارایی بالا قابلیت انجام عملیات سمپاشی در بازه زمانی مناسب را برای کشاورزان فرآهم می آورند. علیرغم مطالعات گسترده در زمینه بهبود عملکرد پاششی هنوز ناهمگنی الگوی پاشش ناشی از ارتعاشات بوم به عنوان مشکلی جدی مطرح می باشد. در این مطالعه هدف کنترل عملکرد پاششی افشانک از طریق تغییر زاویه پاشش متناسب با تغییرات ارتفاع ناشی از حرکت عمودی افشانک بود. تغییر زاویه پاشش از طریق تغییر فشار سیال ورودی به افشانک انجام شد. برای داشتن نرخ پاشش ثابت بدون توجه به تغییرات فشار از روش کنترل جریان مدولاسیون پهنای پالس استفاده گردید. برنامه کنترل کننده فشار و نرخ پاشش سیال بهعنوان تابعی از ارتفاع افشانک در محیط نرم افزار LabVIEW توسعه داده شد. به منظور ارزیابی سامانه، فشار کاری و زاویه پاشش افشانک در حین عملیات به ترتیب با فشار و زاویه پاشش هدف مقایسه شد. آزمون مقایسه میانگین و همچنین بررسی مشابهت توزیع فشار هدف و فشار کاری سامانه توسط آزمون کلموگروف اسمیرنوف توانایی نسبی سامانه در فرآهم آوردن فشار هدف را نشان داد. آزمون T در 78 درصد ارتفاع های اندازه گیری عدم اختلاف معنی دار برای زوایای پاشش عملیاتی در سطح احتمال 5 درصد را نشان داد. همچنین نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف اختلاف معنی دار توزیع زوایای پاشش عملیاتی متوسط و زوایای پاشش هدف در سطح احتمال 1 درصد را نشان داد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به وجود فشار کاری مناسب در سامانه با بکارگیری افشانک های سازگارتر و نیز کاهش تاخیر عملیاتی سامانه نتایج نسبتا بهتری شده قابل انتظار باشد.

  کلیدواژگان: زاویه پاشش، فشار سیال، کنترل فشار، مدولاسیون پهنای پالس
 • هادی اورک، سامان آبدانان مهدی زاده*، فاطمه کاظمی کرجی صفحات 23-33

  کشت ذرت به صورت نشاء میتواند به عنوان راهکاری برای تولید محصول زودرس، کاهش زمان تولید و نیز صرفهجویی در مصرف آب و نهاده های مختلف کشاورزی تلقی شود. لذا هدف از پژوهش حاضر توسعه الگوریتمی به منظور ارزیابی یکنواختی کاشت در نشاءکار با کمک پردازش تصویر در نظر گرفته شد. به منظور تعیین تعداد نشاء، تبدیل های مختلفی سبزی بیش از حد، شاخص اختلاف شدت نرمال شده مقادیر قرمز و سبز و شاخص اختالف شدت نرمال شده مقادیر آبی و سبز مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با اعمال آستانه گذاری به روش اتسو اطالعات نشاءهای ذرت از پس زمینه جدا گردیدند. نهایتا با پیاده سازی روش برچسب گذاری فریمن و روش هریس و آنالیز ویژگی های نواحی دارای همپوشانی، الگوریتم خودکاری به منظور شمارش نشاءهای ذرت در این نواحی توسعه یافت. بیشترین قدرت تشخیص سامانه در سرعت پنج کیلومتر در ساعت، برابر 011 درصد بود. همچنین قدرت تشخیص سامانه در سرعتهای 8 ،01 و 01 کیلومتر در ساعت، به ترتیب 99 ،98 و 99 درصد مشاهده گردید. نتایج نشان داد سامانه توسعه یافته به خوبی و تنها با خطای حدود سه درصد، با صحت بیش از 99 درصد قادر است در تمامی سرعتها نشاءهای کشت شده را شمارش نماید. الگوریتم توسعه یافته در سرعتهای 5 ،8 ،01 و 01 کیلومتر بر ساعت به صورت برخط مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده بهترین یکنواختی و تک نشاءکاری توسط دستگاه نشاءکار در سرعت 5 کیلومتر بر ساعت با درصد کشت درست 99 درصد و بیشترین درصد کشت نادرست در سرعت 01 کیلومتر بر ساعت و برابر 10 درصد بهدست آمد. بنابراین، بر اساس مطالعه حاضر، با توجه به صحت بدست آمده، الگوریتم توسعه یافته نه تنها برای شمارش تعداد نشاءهای ذرت در مزرعه بلکه برای ارزیابی یکنواختی کاشت دستگاه های کشت نشاء نیز قابل استفاده میباشد

  کلیدواژگان: پردازش تصویر، دوربین دیجیتال، شمارش نشاء، نقشه کاشت
 • مجید روزبه* صفحات 35-47

  گسترش برداشت مکانیکی پنبه می تواند باعث تغییرات قابل توجهی در فرایند تولید مرسوم پنبه از نظر رقم و آرایش کاشت شود. بر این اساس در طی آزمایشی، تاثیر رقم و تراکم بوته بر کارآیی کمباین های وش چین و غوزه چین ارزیابی شد. این پژوهش با استفاده از آزمایش کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب اجرا شد. کرت اصلی شامل دو نوع ماشین برداشت وش چین (PC) و غوزه چین (SC)، کرت فرعی رقم پنبه در سه سطح ماکسا (V1)،گلستان (V2)، حکمت (V3) و کرت فرعی-فرعی شامل تراکم بوته در سه سطح 8 (PP1)، 11 (PP2) 14 (PP3) بوته در متر مربع بود. نتایج نشان داد که نوع کمباین، رقم و تراکم بوته پنبه تاثیر معنی داری بر شاخص های کارایی کمباین دارد. بیشترین مقدار ظرفیت ماده ای متعلق به کمباین غوزه-چین انگشتی دار بود. نتایج همچنین آشکار ساخت که استفاده از کمباین وش چین موجب کاهش تلفات وش ریخته شده روی زمین (9/38%) و افزایش کارایی برداشت (5/3%) در مقایسه با کمباین غوزه چین شد. در تیمار کمباین غوزه چین، با افزایش تراکم از 8 به 14 بوته در متر مربع مقدار تلفات زمینی و تلفات ساقه به ترتیب 3/22 و 5/50 درصد کاهش یافت. بر اساس نتایج این تحقیق و با توجه به عملکرد محصول و تلفات وش، تراکم 11 بوته در متر مربع به ترتیب در ترکیب با رقم گلستان و ماکسا برای نواحی پنبه کاری جنوب استان فارس مناسب تشخیص داده شد.

  کلیدواژگان: تعداد غوزه، تلفات زمینی، عملکرد وش، کارآیی برداشت
 • داود مومنی*، جلال جوادی مقدم، امیدرضا روستاپور صفحات 49-72

  سالانه به دلایل مختلف تلفات زیادی در تولید محصول ایجاد شده و صدمات جبران ناپذیری به درختان میوه وارد می شود. یکی از راه کارهای عملیاتی شده در دنیا به منظور کاهش این صدمات، استفاده از پوشش های توری در باغات است. برای این که انتخاب توری مناسب صورت گیرد ضرورت دارد در ابتدا عوامل اصلی مورد نیاز برای رشد و نمو گیاه بررسی گردند تا توری نصب شده اثر نامطلوبی بر آن ها ایجاد نکند. در این تحقیق، سامانه پایشگر برای پایش تغییرات میزان تابش، دما، رطوبت نسبی داخل و خارج باغات سرپوشیده پسته و زردآلو و همچنین جهت و سرعت باد در خارج باغات سرپوشیده مذکور طراحی و ساخته شد. این سامانه داده های مربوطه را در داخل و خارج سایبان اندازه گیری کرده و به سرور مرکزی ارسال کرده تا ذخیره گردد. بررسی نمودار تغییرات ماهانه دما، رطوبت نسبی و نور دریافتی در کل دوره در باغات سرپوشیده زردآلو در شاهرود و پسته در رفسنجان نشان داد که دمای داخل سایبان نسبت به بیرون کمتر بوده است ولی اختلاف معنی داری بین ماه ها مشاهده نشد. در خصوص رطوبت نسبی و نور نیز به ترتیب بیشتر و کمتر از بیرون بوده اند ولی اختلاف معنی داری بین ماه ها مشاهده نشد. به طور کلی بررسی تغییرات میانگین پارامترهای سه گانه دما، رطوبت و تابش در کل دوره نشان داد بیشترین اثر استفاده ازسایبان در باغات بر روی کاهش شدت نور دریافتی بوده است. همچنین هنگامی که سرعت باد زیاد است، دمای داخل و خارج از سایبان به یکدیگر نزدیکتر است.

  کلیدواژگان: باد، دما، رطوبت، سایبان، نور
|
 • Jabraeil Vahedi, Mohammad Ghahremanzadeh * Pages 1-12

  Strengthening of export capacity and active presence in global markets is one of the most important and effective factor regarding continuation of economic growth. Considering that the legatum prosperity index is a measure of the competitiveness of countries in the global economy, so the present study was conducted to analysis of the effect of Iran's ranking change in the legatum prosperity index on export of Iranian agricultural machines and equipment. For this purpose, the necessary data about to export of Iranian agricultural machinery and equipment to 14 major trading partner countries along with other required information was collected during the time period of 2016-20. According to the latest ranking of legatum institute in 2020, Iran’s rank in terms of legatum prosperity index is 120 out of 167 countries. The results of estimating the gravity model showed that the decline of Iran’s rank in the legatum prosperity index has the most negative effect and Iran's membership in trade agreements with other countries (1.56) has most positive effect on export rate of Iranian agricultural machinery and equipment’s. Partners GDP (0.72) and real exchange rate (0.22) has a positive effect and per-capita GDP of partner countries (-1.79) and the geographical distance (-0.65) has a negative effect on Iran's exports. According to the results it is suggested that in order to exports increase and achieving to sustainable economic growth, the necessary measures and policies should be designed and implemented to improve Iran's position in various sub-indicators of the legatum prosperity index especially economical sub-indicators.

  Keywords: Gravity model, Legatum Prosperity Index, Export, Agricultural Machines, Equipment
 • Saeed Aliasgarian Najafabadi *, HamidReza Ghassemzadeh, Manouchehr Bahrami, Abbas Hemmat Pages 13-21

  Long boom sprayers as efficient and high-performance machines enable farmers to carry out crop protection within a reasonable period. Despite many pieces of research, heterogeneity in spray pattern due to boom vibration remains a major challenge. In the present research, the feasibility of adjusting spray angle through pressure variation in conjunction with spray rate control using a pulse width modulation (PWM) to accomplish desired spray pattern was investigated. Using acquired data from various technical tests, a program developed via LabVIEW software to control the spray pattern along with spray rate as a function of nozzle height. The conformity of mean operational pressures and target pressures was investigated using the Kolmogorov–Smirnov Test. A similar method was used to investigate the conformity of mean operational fan angles and target fan angles. Mean differences of operational pressures were almost insignificant in the whole range of measurement height. Therefore, it can be concluded that the height factor has no significant effect on the ability of the system to obtain the target pressure. Results also indicated that mean operational pressures are in conformity with target pressures. Distribution of the operational and target fan angles was significantly difference. Considering the existence of target pressure in the system and the inability of the system in providing the target fan angle, it is concluded that nozzle performance in creation the target fan angle was not perfect.

  Keywords: Fan angle, Fluid pressure, Pressure control, Pulse width modulation
 • Hadi Orak, Saman Abdanan Mehdizadeh*, Fateme Kazemi Karaji Pages 23-33

  Cultivation of corn in the form of seedlings can be considered as a solution for producing early crops, reducing production time, and saving water and various agricultural inputs. Therefore, the aim of the current research was to develop an algorithm to evaluate the uniformity of planting in the nursery with the help of image processing. In order to determine the number of seedlings, various transformations (excessive greenness, normalized intensity difference index of red and green values ​​and normalized intensity difference index of blue and green values) were evaluated. Then, by applying thresholding by Etsu method, the information of corn seedlings was separated from the background. Finally, by implementing the Freeman labeling method and the Harris method and analyzing the features of overlapping areas, an automatic algorithm was developed to count corn seedlings in these areas. The developed algorithm was evaluated online at speeds of 5, 8, 10 and 12 km/h. According to the obtained results, the best uniformity and monoculture was obtained by the transplanter at a speed of 5 km/h with a percentage of correct cultivation of 97% and the highest percentage of incorrect cultivation at a speed of 12 km/h and equal to 21%. Therefore, based on the present study, according to the obtained accuracy, the developed algorithm can be used not only to count the number of corn seedlings in the field, but also to evaluate the uniformity of planting of seedlings.

  Keywords: Image processing, Digital camera, Seedling counting, planting map
 • Majid Roozbeh * Pages 35-47

  The spread of mechanical cotton harvesting can cause significant changes in the conventional cotton production process from the point of planting pattern and variety. A field experiment was conducted to evaluate the cotton picker and stripper performance as affected by in conjunction with plant density and cultivar from 2019 to 2020. The experimental design was a randomized complete block with split-split plot arranged in three replications. The cotton harvester were in two levels of spindle picker cotton (PC) and finger stripper cotton (SC) as the main plot, three cultivars as the subplot include: Macsa (V1), Golestan (V2), Hekmat (V3) and the plant density (PP1:10, PP2:13, PP3:16 plant m2) as sub-sub plot. The results showed that cotton harvester, variety and plant density had a significant effect on performance indexes of cotton harvester. The maximum effective field capacity and material capacity belonged to finger stripper harvester. The results also revealed that the PC treatment on average decreased ground loss by 38.9% and increased harvesting efficiency by 3.5% compared to SC treatment. As the plant density was increased from 10 to 16 plant m2 in SC treatment, the ground loss and stalk loss were decreased (22.3 and 50.5, respectively). The highest seed cotton yield was observed in the V2× PP2 interaction. According to our findings and based on the seed cotton yield and crop losses, application of PP2 treatment in combination with V2 and V1 treatments were seen suitable in the cotton growing regions of Fars province.

  Keywords: Boll number, ground loss, harvest efficiency, seed cotton yield
 • Davood Momeni *, Jalal Javadimoghaddam, Omidreza Roustapour Pages 49-72

  There are many losses in crop production each year, due to various reasons. The use of shadow nets in orchards is one of the protection solutions. In order to select the appropriate net, it is necessary to determine the main factors in plant growth to utilize from net benefits and prevent its adverse effects.. In general, light, temperature and humidity are three main effective factors in plant growth and development. In this research, a monitoring system was designed and built to monitor the changes in radiation, temperature and relative humidity inside and outside of the selected covered pistachio and apricot gardens. Wind velocity and direction outside the gardens were also measured. The measured data by the system related to these factors inside and outside the gardens was collected in a central server. Investigation of monthly graphs of changes in temperature, relative humidity and light received from apricot gardens in Shahroud and Pistachio gardens in Rafsanjan showed that the temperature inside the shading nets was lower than outside but there was no significant difference between the months records. For relative humidity and light factors, respectively the inside records were higher and lower than outside records. But no significant differences were observed between the months. In general, the study of changes in the mean values of the three factors of temperature, humidity and radiation in the whole period showed that the greatest effect of shading net in orchards was the reducing of the intensity of light received. When the wind velocity was high, the temperature inside and outside the shading net was closer to each other.

  Keywords: Humidity, light, Shade house, Temperature, Wind