ارزیابی یکنواختی کاشت نشاء ذرت توسط دستگاه نشاءکار با روش پردازش تصویر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کشت ذرت به صورت نشاء میتواند به عنوان راهکاری برای تولید محصول زودرس، کاهش زمان تولید و نیز صرفهجویی در مصرف آب و نهاده های مختلف کشاورزی تلقی شود. لذا هدف از پژوهش حاضر توسعه الگوریتمی به منظور ارزیابی یکنواختی کاشت در نشاءکار با کمک پردازش تصویر در نظر گرفته شد. به منظور تعیین تعداد نشاء، تبدیل های مختلفی سبزی بیش از حد، شاخص اختلاف شدت نرمال شده مقادیر قرمز و سبز و شاخص اختالف شدت نرمال شده مقادیر آبی و سبز مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با اعمال آستانه گذاری به روش اتسو اطالعات نشاءهای ذرت از پس زمینه جدا گردیدند. نهایتا با پیاده سازی روش برچسب گذاری فریمن و روش هریس و آنالیز ویژگی های نواحی دارای همپوشانی، الگوریتم خودکاری به منظور شمارش نشاءهای ذرت در این نواحی توسعه یافت. بیشترین قدرت تشخیص سامانه در سرعت پنج کیلومتر در ساعت، برابر 011 درصد بود. همچنین قدرت تشخیص سامانه در سرعتهای 8 ،01 و 01 کیلومتر در ساعت، به ترتیب 99 ،98 و 99 درصد مشاهده گردید. نتایج نشان داد سامانه توسعه یافته به خوبی و تنها با خطای حدود سه درصد، با صحت بیش از 99 درصد قادر است در تمامی سرعتها نشاءهای کشت شده را شمارش نماید. الگوریتم توسعه یافته در سرعتهای 5 ،8 ،01 و 01 کیلومتر بر ساعت به صورت برخط مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده بهترین یکنواختی و تک نشاءکاری توسط دستگاه نشاءکار در سرعت 5 کیلومتر بر ساعت با درصد کشت درست 99 درصد و بیشترین درصد کشت نادرست در سرعت 01 کیلومتر بر ساعت و برابر 10 درصد بهدست آمد. بنابراین، بر اساس مطالعه حاضر، با توجه به صحت بدست آمده، الگوریتم توسعه یافته نه تنها برای شمارش تعداد نشاءهای ذرت در مزرعه بلکه برای ارزیابی یکنواختی کاشت دستگاه های کشت نشاء نیز قابل استفاده میباشد

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2506327 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!