بررسی اثر استفاده از سایبان بر تغییرات اقلیمی باغات سرپوشیده پسته و زردآلو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سالانه به دلایل مختلف تلفات زیادی در تولید محصول ایجاد شده و صدمات جبران ناپذیری به درختان میوه وارد می شود. یکی از راه کارهای عملیاتی شده در دنیا به منظور کاهش این صدمات، استفاده از پوشش های توری در باغات است. برای این که انتخاب توری مناسب صورت گیرد ضرورت دارد در ابتدا عوامل اصلی مورد نیاز برای رشد و نمو گیاه بررسی گردند تا توری نصب شده اثر نامطلوبی بر آن ها ایجاد نکند. در این تحقیق، سامانه پایشگر برای پایش تغییرات میزان تابش، دما، رطوبت نسبی داخل و خارج باغات سرپوشیده پسته و زردآلو و همچنین جهت و سرعت باد در خارج باغات سرپوشیده مذکور طراحی و ساخته شد. این سامانه داده های مربوطه را در داخل و خارج سایبان اندازه گیری کرده و به سرور مرکزی ارسال کرده تا ذخیره گردد. بررسی نمودار تغییرات ماهانه دما، رطوبت نسبی و نور دریافتی در کل دوره در باغات سرپوشیده زردآلو در شاهرود و پسته در رفسنجان نشان داد که دمای داخل سایبان نسبت به بیرون کمتر بوده است ولی اختلاف معنی داری بین ماه ها مشاهده نشد. در خصوص رطوبت نسبی و نور نیز به ترتیب بیشتر و کمتر از بیرون بوده اند ولی اختلاف معنی داری بین ماه ها مشاهده نشد. به طور کلی بررسی تغییرات میانگین پارامترهای سه گانه دما، رطوبت و تابش در کل دوره نشان داد بیشترین اثر استفاده ازسایبان در باغات بر روی کاهش شدت نور دریافتی بوده است. همچنین هنگامی که سرعت باد زیاد است، دمای داخل و خارج از سایبان به یکدیگر نزدیکتر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2506329 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!