فراترکیب پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان های ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

 هدف پژوهش برجسته کردن مفهوم رفتار انحرافی سازمانی از طریق بررسی مطالعات پیشین و درک پویایی این رفتارها و ارایه تصویری جامع از این روند و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از وضعیت پژوهش رفتارهای انحرافی در ایران و کمک به هدایت پژوهش ‌های آتی در راستای پوشش شکاف ‌های تحقیقاتی موجود این حوزه است.

روش

 با استفاده از روش فراترکیب، یافته ‌های پژوهش های کیفی و کمی مرتبط ترکیب و الگوی نهایی طراحی شد. بر این اساس، 90 پژوهش در حوزه رفتارهای انحرافی سازمانی، مرتبط با اهداف مطالعه حاضر با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) بررسی شد و با تحلیل محتوای آنها و تجمیع، ترکیب و تفسیر یافته ‌های این پژوهش ها، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج گردید تا با بسط مدل جدید مبتنی بر پیشایندها، تصویر جامع و بدیعی از رفتارهای انحرافی سازمانی ارایه شود.

یافته‌ ها: 

الگوی رفتارهای انحرافی در این پژوهش، 279 شاخص را در قالب 26 بعد فرعی و 4 بعد اصلی شناسایی کرده است. مدل یاد شده دارای ابعاد اصلی عوامل فردی، سازمانی، محیطی و پدیده محوری است. بعد عوامل سازمانی با 15 بعد فرعی و 157 شاخص دارای بیشترین گستردگی است.

محدودیت‌ ها: 

با توجه به گستردگی مفهومی رفتارهای انحرافی، ممکن است مقالاتی که در متن اصلی مرتبط با مفاهیم رفتارهای انحرافی هستند، ولی از نظر عنوان و واژگان کلیدی نامرتبط می‌ باشند، بررسی نشده باشند.

پیامدهای عملی: 

معرفی پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان ‌های ایرانی.

ابتکار: 

رفتارهای انحرافی سازمانی در اکثر پژوهش ‌ها در قالب دسته‌ بندی رابینسون و بنت بررسی شده است. پژوهش حاضر با نگاهی دقیق، این رفتارها را بررسی کرده و دسته ‌بندی جدیدی از این رفتارها و الگویی جامع از پیشایندهای آن در کشور ارایه می ‌دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2506767 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!