رابطه بین کاربست بازخورد تصحیحی تلفظ محور و نرم افزار همزمان آموزشی برخط در یک دوره آموزش انگلیسی با هدف ویژه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
توانایی کاربست ابزارهای فن آوری مبتنی بر ارایه انواع مختلف بازخورد در آموزش زبان دوم نسبت به شیوه معمول بازخورد چهره به چهره مورد توجه در این حوزه قرار گرفته است. اما تاکنون پژوهشی که بررسی رابطه محتمل باز خورد تلفظ (استرس ، اهنگ و ریتم) را با کاربست نرم افزار همزمانی در دوره های آموزش زبان انگلیسی با هدف ویژه بررسی نماید، وجود ندارد. در راستای نیل به این شکاف پژوهشی ، پژوهشگران این مقاله با بکارگیری یک روش نیمه تجربی 60 نفر از فراگیران یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گلستان در رشته مشاوره تحصیلی را بر مبنای روش نمونه گیری در دسترس انتخاب نمودند. مشارکت کنندگان به دو گروه 30 نفره، گروه آرمایش (دریافت بازخورد در حین استفاده از نرم افزار یا اپلیکیشن) وگروه کنترل (روش سنتی معمول بازخورد) تقسیم شدند. درواقع، درگروه کنترل مدرس خطاهای تلفظی زنجیری و زبر زنجیری فراگیران را تصحیح می کرد.در حالیکه در گروه آزمایش این خطاهای زنجیری و زبرزنجیری تلفظی با استفاده از اپلیکیشن طراحی شده شناسایی شده و سپس فراگیران با قابلیت تعریف شده در این اپلیکیشن با دریافت چندین بازخورد خود تصحیحی وارد مرحله بعدی می شدند تا درنهایت تلفظ صحیح را فرا گیرند. تحلیل چند متغیره بر روی داده های حاصله نشان داد که فراهم اوردن بازخورد برخط در حین استفاده از اپلیکیشن همزمانی در گروه ازمایش باعث توسعه و تقویت اهداف اموزش همچون استرس ، آهنگ و تلفظ بطور معناداری شده است در حالیکه درتقویت ریتم تفاوت معناداری در فراگیران زبان با هدف ویژه مشاهده نگردید. مطالعه حاضر دستاوردهایی در راستای بکارگیری چنین نرم افزارهای آموزشی با هدف تقویت سایر مهارت زبانی از جمله تلفظ برای متولیان امر اموزش زبان انگلیسی با هدف ویژه در محیطهای آکادمیک را دارد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2506967 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!