فهرست مطالب

Iranian Journal of English for Academic Purposes
Volume:12 Issue: 3, Summer 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/11/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • گیتی موسی پور نگاری* صفحات 1-16
  روانشناسان آموزشی و زبان شناسان کاربردی خودکارآمدی زبان آموزان انگلیسی، اضطراب زبان و تولید زبان را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند. با این حال، رابطه ساختاری خودکارآمدی، اضطراب زبان و تولید زبان شفاهی/کتبی زبان آموزان هنوز مورد بحث و بررسی است. یک مدل معادلات ساختاری متشکل از خودکارآمدی فراگیران به عنوان متغیر مستقل، اضطراب زبان به عنوان متغیر میانجی و تکالیف تولید زبانی (شفاهی و کتبی) با استفاده از Smart-PLS مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه خودکارآمدی، مقیاس اضطراب زبان، آزمون تولید شفاهی و تکالیف تولید کتبی به 264 زبان آموز ایرانی که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، ارسال شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. مدل فرضی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که مدل از سطح قابل قبولی از روایی واگرا و همگرا برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد که خودکارآمدی زبان آموزان ،اضطراب زبان خارجی آنها را کاهش می دهد. علاوه بر این، خودکارآمدی زبان آموزان از طریق کاهش اضطراب زبان آموزان، عملکرد زبان آموزان را در تکالیف تولیدات زبانی شفاهی و نوشتاری بهبود می بخشد. معلمان و زبان آموزان زبان انگلیسی می توانند ازاین یافته ها برای تعامل با یکدیگر و استفاده از راهبردهای مقابله ای برای کاهش اضطراب زبان و بهبود مهارت های زبانی، به ویژه تولیدات زبانی شفاهی و نوشتاری استفاده کنند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی زبان اموز، اضطراب زبان خارجی، تولیدات زبانی گفتاری، تولیدات زبانی شنیداری، مدل یابی معادلات ساختاری
 • غلام حسین شاهینی، سید مرتضی هاشمی تروجنی* صفحات 17-35
  افزایش علاقه به بهره مندی از برتری های فنی آزمون مبتنی بر رایانه در مقابل آزمون مبتنی بر کاغذ، نگرانی هایی را در مورد تاثیر تغییر اسلوب آزمون بر عملکرد آزمون گیرندگان ایجاد کرد. نتیجه چنین تاثیری نقض اعتبار یا پایایی یک آزمون است. معادل سازی دو آزمون مبتنی بر کامپیوتر از این پس (CBT) و آزمایش مبتنی بر کاغذ از این پس (PBT) در حال تبدیل به موضوعی بحث برانگیز در ایران، به ویژه پس از شیوع همه گیری کووید-19 است. برای بررسی اینکه آیا عملکرد آزمون گیرندگان تحت تاثیر اسلوب آزمون قرار می گیرد یا خیر، هم ارزی نمرات بدست آمده از دو اسلوب آزمون مورد نیاز است. پژوهش حاضر به بررسی هم ارزی نمرات بدست آمده از CBT و PBT پرداخت تا ثبات و همسانی درونی و یا پایایی دو اسلوب آزمون را مورد مشاهده قرار دهد. علاوه بر این، همبستگی اولویت و یا ترجیح اسلوب آزمون به عنوان یک متغیر تعدیل کننده با عملکرد آزمون مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج پژوهش، هم ارزی دو مجموعه از نمرات CBT و PBT گزارش شد. علاوه بر این، هیچ ارتباط آماری معنی داری بین متغیر تعدیل کننده و عملکرد CBT یافت نشد. تحقیقات کمی شامل ترجیح یا اولویت اسلوب آزمون و نگرش آزمون دهندگان نسبت به CBT نیز توسط مصاحبه گروهی متمرکز تصدیق شد. پژوهش فعلی راهنمایی جهت توسعه استراتژی های موثر برای تبدیل PBT به CBT در عین حفظ یکپارچگی نوع ارزیابی ها، اسلوب آزمون ها و نیز اطمینان از حفظ روایی و پایایی آزمون ها می باشد.
  کلیدواژگان: آزمون مبتنی بر کامپیوتر، آزمون مبتنی بر کاغذ، هم ارزی نمرات، اولویت اسلوب آزمون. زبان آموزان زبان انگلیسی
 • محمد آقاجانزاده* صفحات 36-55
  به دلیل بعد اجتماعی که زبان شناسی کاربردی اخیرا کسب نموده، ایدیولوژی های تک زبانه را به چالش می کشد و چندزبانگی را به عنوان استاندارد جهانی معرفی مینماید. بر این اساس، موسسات برخلاف نیولیبرالیسم، که جهانی سازی را با انگلیسی ترویج می کند و نیوناسیونالیسمی که موضوع مشترک آن بیگانه هراسی است، می توانند با استفاده از چند زبان مشتاقانه پیگیر تنوع زبانی و فرهنگی باشند. این مطالعه به بررسی درک مقامات مدارس ایرانی و متخصصان آموزش از اتخاذ سیاست آموزشی چندزبانه می پردازد که می تواند زبان های خارجی بیشتری به جز انگلیسی را در خود جای دهد. با استفاده از مصاحبه ها و استفاده از نظرات کارشناسان در مرحله اول، سپس از طریق یک نظرسنجی پرسشنامه متوجه می شویم که متخصصان و مقامات مدرسه در مورد مزایایی که اصلاح سیاست زبان می تواند عمدتا در خوزه مقاومت در برابر امپریالیسم انگلیسی و در نظر گرفتن آزادی و الویت های فردی در انتخاب زبان داشته باشند، تفکرات مشابهی دارند. هر دو گروه همچنین نظرات مشابهی در مورد الزامات اتخاذ زبان جدید در سیاست آموزشی دارند واز آموزش ضمن خدمت به عنوان یک نیاز مبرم یاد کرده اند. با این حال، متخصصان و مسیولان مدرسه، برداشت متفاوتی از چالش های این طرح پیشنهادی از جمله کارکنان ناکافی و بدبینی در مورد موفقیت طرح در آینده داشته اند.
  کلیدواژگان: آموزش زبان خارجی، سیاست آموزش زبان، زبان های غیر از انگلیسی، امپریالیسم زبانی، چند زبانی
 • اشرف وزیری، حامد برجسته*، عاطفه نصراللهی موزیراجی صفحات 56-72
  عبارت های چند کلمه ای  معمولا در گفتگوهای عمومی و دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند و باعث ایجاد انسجام در گفتار و زبان نوشتاری و همچنین درک مطلب می شوند. این مطالعه میزان ساختارها و کارکردهای عبارت های چند کلمه ای را در مجموعه ای از بحث گروهی دانشجویان غیربومی در مقطع کارشناسی دانشگاه ها بررسی کرده است. این مطالعه یک تحقیق پیکره ای است که گفتگوهای چند نفره بین زبان آموزان ایرانی و افراد بومی را مقایسه کرده است. برای این منظور، عبارت های چهار کلمه ای از مجموعه 21 بحث گروهی استخراج شد. برای استخراج اطلاعات مربوط به عبارت های چندکلمه ای از پیکره یا همان کرپس (MICASE) به عنوان پیکره بومی استفاده شد. پس از استخراج، عبارت های واژگانی بر اساس نظر بایبر و همکاران (2004)؛ طبقه بندی ساختاری و عملکردی شدند. نتایج نشان داد که افراد بومی از عبارت های واژگانی بیشتری نسبت به همتایان غیر بومی استفاده می کنند. علاوه بر این، افراد بومی از عبارات سازماندهی گفتمان بیشتری در طبقه بندی عملکردی، عبارات اسمی و حرف اضافه در طبقه بندی ساختاری استفاده کردند. در حالی که، زبان آموزان غیر بومی اغلب از عبارت های واژگانی به عنوان عبارات موضعی در طبقه بندی عملکردی و عبارات فعلی در طبقه بندی ساختاری استفاده می کردند. این نتایج می تواند برای برخی از معلمان زبان و زبان آموزان انگلیسی مفید و مورد استفاده باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل پیکره ای، عبارت های چند کلمه ای، پیکره زبان آموزان، بسته های واژگانی، مهارت گفتاری
 • مجید عسگری* صفحات 73-86
  در پژوهش حاضر تاثیر استفاده از مطالب کلاسی جالب بر سطح علاقه زبان آموزان L2 و موفقیت آنها در خواندن زبان انگلیسی (L2) بررسی شد. الگوی تعامل بین علاقه و سن در زمینه آموزش زبان مبتنی بر علاقه (IBLT) نیز مورد بررسی قرار گرفت. 66 نفر از دانشجویان رشته حقوق و حسابداری دانشگاه هیداج، ایران در تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. یک روش کمی برای یافتن پاسخ به سوالات تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (N=33) و کنترل (N=33) تقسیم شدند. بر خلاف گروه کنترل، گروه آزمایش با خواندن متون مبتنی بر علاقه فراگیران آموزش می داد. نتایج نشان داد که استفاده از IBLT باعث افزایش علاقه موقعیتی فراگیران و بهبود عملکرد آنها در خواندن L2 شد، هرچند از نظر آماری معنی دار نبود. علاوه بر این، برخی از الگوهای تعامل بین علاقه و سن با توجه به عملکرد شرکت کنندگان در یادگیری L2 مشاهده شد. یافته های مطالعه می تواند شامل استفاده های کارآمد برای محققان، معلمان و به ویژه طراحان برنامه درسی باشد، زیرا استفاده از مواد مبتنی بر علاقه در آموزش ELT مزایای قابل توجهی را برای زبان آموزان L2 در زمانی که مطالب با حوزه های مورد علاقه شان تطبیق داده می شود، به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: علاقه موضوعی، دستاورد خواندن، سطح علاقه: تفاوت های سنی. آموزش زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی یا دوم
 • صفحات 87-106
  تکنیک مذاکره یکی از روش های حل اختلاف در نمره دهی است که در آن مصححین، در حین تصحیح نوشتارها، بحث و مذاکره می کنند و عملکرد نویسندگان را بررسی می کنند؛ منتها شرط موفقیت این روش این است که مصححین به یک اندازه در مذاکرات سهیم باشند. این مطالعه به دنبال بررسی این موضوع بود که آیا مصححین تازه کار به یک اندازه در مذاکرات سهیم هستند یا این که برخی از مصححین سلطه بیشتری روی عملکرد نمره دهی همکاران خود دارند. یازده معلم ایرانی آموزش زبان انگلیسی به عنوان مصحح تازه کار در هشت جلسه بحث و تبادل نظر شرکت کردند. آنها ده نمونه ی نوشتاری را بر اساس دستورالعمل نمره دهی منطبق بر رویکرد آیلتس بررسی کردند. . نتایج حاصل از آزمون کای اسکویر نشان داد که سلطه یکی از مصححین بر عملکرد نمره دهی دیگر همکاران خود، تنها در شاخه Task response وجود داشته و در سه شاخه دیگر هیچ اثری از سلطه مصححین یافت نشد. با این حال، تجزیه و تحلیل کیفی مذاکرات الگوهای مختلف سلطه مصححین را نشان داد، اگرچه همه آنها به تغییرات نمره منجر نشد. یافته های مطالعه نشان داد که از طریق مذاکرات پایدار، مصححین تازه کار درک مشترکی از دستورالعمل نمره دهی پیدا کردند.یافته های این مطالعه ممکن است نه تنها به عنوان روش حل اختلاف در نمره دهی بلکه به عنوان روشی برای آموزش مصححین کاربرد داشته باشد. در غیاب متخصصان نمره دهی برای آموزش مصححین مبتدی، مذاکره را می توان تکنیکی مفید برای بهبود عملکرد نمره دهی مصححین دانست
  کلیدواژگان: سلطه مصححین، ارزیاب مبتدی، مذاکره، شیوه حل اختلاف، ارزیابی نوشتار
|
 • Giti Mousapour Negari * Pages 1-16
  Educational psychologists and applied linguists have studied English language learners' self-efficacy, language anxiety, and language production separately. However, the structural relation of the English language learners' self-efficacy, foreign language anxiety, and oral/written language production has not been validated. A structural equation modeling consisting of learners’ self-efficacy as the independent variable, language anxiety as the mediator variable, and production tasks (oral and written) as dependent variables, was evaluated using Smart-PLS. The data were gathered through self-efficacy questionnaire, foreign language anxiety scale, oral production test, and written production tasks from 264 Iranian EFL learners who were selected through convenience sampling. Smart PLS software was used for analyzing the data. The hypothesized model was evaluated, and it was found that the model enjoyed an acceptable level of divergent and convergent validity and goodness of fit. The results also showed that language learners' self-efficacy reduces their foreign language anxiety. Moreover, learners' self-efficacy through reducing the learners' anxiety improves the language learners' performance on oral and written production tasks. The findings can be used by English language teachers and students to collaborate and apply coping strategies to reduce language anxiety. Furthermore, through reducing anxiety, the learners can develop foreign language skills, particularly oral and written productions.
  Keywords: Learners’ self-efficacy, Language anxiety, oral production, structural equation modeling, Written Production
 • Gholamhossein Shahini, Seyyed Morteza Hashemi Toroujeni * Pages 17-35
  The growing interest in using the technological advantages of Computer-Based Testing (henceforth CBT) over Paper-Based Testing (henceforth PBT) has led to concerns regarding how this transition impact test takers' performanc. The result of such an effect known as testing administration mode effect is the violation of reliability and validity of a test. The equivalency between CBT and PBT is intensively becoming a topic of discussion in educational contexts, especially after the outbreak of Covid-19 pandemic. Investigation of the equivalency of scores procured from two testing modes is required to discover if testing achievement is affected by the transition of testing administration mode. The current research delved into the score equivalence to explore the consistency of test reliability across modes. Moreover, the correlation of testing administration mode preference with testing performance was critically investigated. The findings reported the correspondence of two sets of CBT and PBT scores. Furthermore, sufficient empirical evidence suggested that there was not a statistically significant linear correlation between the testing mode preference and CBT achievement, though most test takers favored CBT. The quantitative research results regarding testing mode preference and CBT attitudes were also underpinned by the results of semi-structured interviews. The current research guides the development of effective strategies to convert PBT to CBT while maintaining the integrity of assessment and ensuring reliability, fairness, and accurate measurement of EFL learners' vocabulary knowledge.
  Keywords: Computer-Based Testing, EFL learners, Paper-Based Testing, Score Equivalence, Testing Mode Preference
 • Mohammad Aghajanzadeh * Pages 36-55
  The recent social turn that applied linguistics has taken defies monolingual ideologies and reorganizes multilingualism as the global standard. Accordingly, institutions are eager to encourage linguistic and cultural diversity inasmuch as several languages can be employed, contrary to neoliberalism, which promotes globalization with English, and neo-nationalism whose common thread is xenophobia. This study explores Iranian school officials and teaching professionals’ perceptions of adopting a multilingual education policy, which can accommodate more foreign languages other than English. Framed by interviews and drawing on experts’ opinions in the first phase, it then finds through a questionnaire survey that professionals and school authorities come up with similar ideas regarding the benefits that the language policy reform can bring about mainly for resisting English imperialism and taking account of personal preferences. Both groups also hold similar opinions on the requirements of the new language in education policy in that in-service education was reported as an urgent need. Professionals and school officials, however, perceived challenges to this proposed plan including inadequate staffing and pessimism, differently.
  Keywords: foreign language teaching, Language education policy, Languages other than English, Linguistic Imperialism, Multilingual
 • Ashraf Vaziri, Hamed Barjesteh *, Atefeh Nasrollahi Mouziraji Pages 56-72
  Formulaic sequences are commonly employed in general and educational communication, and come up with the construction of rationality in talking and non-verbal language, in addition to playing an essential role in the conception of communication. The current study examined the rate of formulaic sequences among competent non-native university students, structurally and functionally. Notably, a comparative corpus-based study was conducted to probe the accomplishment of formulaic sequences through administering the conversation in group discussions between native and Iranian speakers of English. For this purpose, four-word formulaic sequences were drawn out from a corpus of 21 group discussions and were categorized following Biber et al. (2004) taxonomies. Michigan Corpus of Academic Spoken English (MICASE) was employed as a native corpus. The results uncovered that native speakers employed more formulaic sequences than EFL peers. Besides natives utilized ‘discourse organizing bundles’ in functional classification, and ‘noun and prepositional phrases’ in structural classification. However, non-native speakers used ‘stance expressions’ in functional classification and ‘verb phrase fragments’ in structural classification. The outcomes present various educational suggestions for EFL teachers and learners.
  Keywords: Corpus analysis, Formulaic Sequences, Learner Corpora, Lexical Bundles, Speaking Skill
 • Majid Asgari * Pages 73-86
  In the present study the impact of employing interesting class materials on FL learners' interest level and their achievement in foreign language reading was investigated. The interaction pattern between interest and age in the context of Interest-Based Language Teaching (IBLT) was examined as well. Sixty-six university students of law and accounting in Hidaj IAU, Iran were used in the investigation. The participants were randomly divided into two groups of experimental (N=33) and control (N=33). Unlike the control group who received the instruction in the usual way, the experimental group received it in a way in which the reading texts were selected based on learners’ interest. The results indicated that the use of IBLT increased learners' situational interest and improved their performance in FL reading, though it was not statistically significant. Moreover, some patterns of interaction between interest and age were observed with respect to the participants' performances in FL learning. The study findings could offer efficient uses for FL teaching researchers, teachers, and particularly syllabus designers as applying interest-based materials in ELT instruction will bring considerable benefits for FL learners when materials are matched with their interest areas.
  Keywords: Age Differences, EFL, ESL Teaching, Interest Level, Reading achievement, Topic Interest
 • Leila Hajiabdorrasouli *, Alireza Ahmadi Pages 87-106
  Rater negotiation is a score-resolution method through which raters review and discuss performance samples to resolve rating discrepancies. The success of this method depends on raters getting equally engaged in negotiations. This study explored whether novice raters remain equally engaged in negotiations or rater dominance occurs. Eleven English teachers attended eight negotiation sessions. They scored ten writing samples independently using the IELTS rubric and then discussed rating discrepancies in groups. It has employed a mixed-methods approach to see whether any traces of rater dominance are observed or raters are equally engaged in negotiations. The chi-square test results for score changes indicated that only in Task Response category, raters were inequitably engaged. No dominance was observed for other dimensions. However, qualitative analysis of the negotiations revealed various patterns of rater dominance. Furthermore, the analysis of rater interactions in negotiation sessions indicated that rater dominance is a nonlinear construct demonstrated in interactions of raters during negotiation rating sessions. The findings illuminated that while some raters attempted to scaffold each other to form a unified understanding of scoring rubric by sharing the floor in discussion sessions, some tried to dominate other raters. The findings highlight the utility of negotiation, not just as a resolution method but a procedure with training effects for performance assessment in EFL contexts where access to expert raters is usually limited.
  Keywords: Negotiation, Novice Rater, Rater Dominance, Resolution Methods, Writing assessment