شناسایی ویژگی های موثر در شکل گیری تیم های موفق ورزشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر، کاوش ویژگی های موثر در شکل گیری تیم-های موفق ورزشی بود. روش تحقیق مورداستفاده به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش انجام کیفی، که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل تیم ها و گروه های ورزشی موفق در عرصه های علمی، نشریات، گردشگری ورزشی، رسانه شنیداری و تصویری بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و ابزار تحقیق پروتکل مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری بود (14مصاحبه). درمجموع، تعداد 15 عامل موثر در شکل گیری تیم ها شناسایی شد، که این عوامل در قالب فرعی 6 مقوله اصلی به دست آمد. این مقوله ها شامل؛ رهبری اشتراکی، خبرگی اعضای تیم، هم افزایی تیمی، دیدگاه برنامه محور، مدیریت منابع مالی، ارزش های اخلاقی می باشند. با توجه نتایج تحقیق موفقیت تیم ورزشی مستلزم داشتن تیم مجرب، اتخاذ استراتژی های روشن و همچنین وجود منابع مالی و مدیریتی می باشد. بعلاوه مدیران تیم ها می توانند باهدف گذاری دقیق و مدیریت صحیح، استخدام نیروی کار خبره به رشد و توسعه تیم خود کمک نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2507983 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!