برهم کنش علف کش های پرتیلاکلر و بن سولفورون متیل در کنترل علف های هرز شالیزار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
علف های هرزآن هامکارایی علف کش های پرتیلاکلر از علف کش های کلرواستامیدی بازدارنده سنتز چربی و بن سولفورون از سولفونیل اوره های بازدارنده سنتز آنزیم استولاکتات سینتاز به صورت انفرادی و نیز برهمکنش آن ها در صورت اختلاط در دز های صفر، 25، 50، 75، 100 و 125 درصد دز توصیه شده در کنترل سوروف و پیزور بررسی شد. نتایج نشان داد که کنترل علف های هرز در تیمار با دزهای مختلف دو علف کش با مدل دز-پاسخ لوجستیک قابل بیان بود (R2≥95%). دز لازم برای 50 درصد کاهش زیست توده سوروف (ED50) در تیمار با پرتیلاکلر و بن سولفورون، به ترتیب 1/17 و 7/24 درصد دز توصیه شده و برای پیزور، 3/32  و 4/26 درصد دز توصیه شده بود که بیانگر کارایی بیشتر پرتیلاکلر در کنترل سوروف و بن سولفورون در کنترل پیزور بود، درحالی که پرتیلاکلر، کنترل کامل سوروف را موجب شد، اما هیچیک از علف کش ها تا 125 درصد دز توصیه شده، قادر به کنترل کامل پیزور نبودند. مطابق مدل دز-پاسخ لجستیک برازش شده (R2≥95%) با اختلاط دز توصیه شده بن سولفورون با 75 درصد پرتیلاکلر و نیز دز توصیه شده پرتیلاکلر با 25 درصد بن سولفورون، کنترل 100 درصد پیزور را به دنبال داشت. امروزه جگن ها فراوانترین و متنوع ترین علف های هرز مزارع برنج هستند و مطابق نتایج این تحقیق برای کنترل علف هرز شاخص این گروه یعنی پیزور، اختلاط علف کش ها ضروری است. با اختلاط دو علف کش پرتیلاکلر و بن سولفورون، کنترل دو علف هرز کلیدی شالیزار یعنی پیزور و سوروف با دز کمتری از این علف کش ها میسر است که نیازمند بررسی های بیشتر در شرایط مزرعه ای برای تعیین دز مناسب است.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2510492 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!