ارزیابی تراکم، زیست توده و تنوع زیستی علف های هرز در کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گل عسلی (Lobularia maritima (L.) Desv.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر تراکم، زیست توده و تنوع زیستی علف های هرز، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 1394- 1393 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل الگوهای کشت مخلوط ردیفی 1 ردیف کاهو پیچ + 1 ردیف گل عسلی (1:1)، 2 ردیف کاهو پیچ + 2 ردیف گل عسلی (2:2)، 3 ردیف کاهو پیچ + 3 ردیف گل عسلی (3:3) و کشت خالص دو گونه بود. نتایج نشان داد که اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر تمامی صفات مورد مطالعه در هر دو مرحله نمونه برداری معنی دار بود. بیشترین تراکم علف های هرز در الگوی کاشت 2:2 به ترتیب با 4/282 و 03/122 بوته در مترمربع در هر دو مرحله نمونه برداری مشاهده شد. در مرحله اول و دوم نمونه برداری، بیشترین زیست توده علف های هرز به ترتیب در الگوی کاشت 1:1 و 2:2 با 33/58 و 08/62 گرم در مترمربع مشاهده شد. همچنین، بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون- وینر، در الگوی کاشت 2:2 و 1:1 به ترتیب با 53/0 و 37/0 در مرحله اول و دوم نمونه برداری مشاهده شد. بیشترین مقدار شاخص تنوع سیمپسون، در الگوی کاشت 2:2 به ترتیب با 66/0 و 46/0 در هر دو مرحله نمونه برداری مشاهده شد و در نهایت، بیشترین مقدار شاخص غنای گونه ای مارگالف، در الگوی کشت خالص کاهو پیچ و الگوی کشت مخلوط ردیفی 1:1 به ترتیب با 48/1 و 63/1 در مرحله اول و دوم نمونه برداری مشاهده شد. به طور کلی، الگوهای کشت مخلوط ردیفی 1 ردیف کاهو پیچ + 1 ردیف گل عسلی (1:1) و 2 ردیف کاهو پیچ + 2 ردیف گل عسلی (2:2)، بیشترین میزان را از نظر اکثر شاخص های تنوع، یکنواختی و غنای گونه ای مورد بررسی در این تحقیق دارا بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
379 تا 397
لینک کوتاه:
magiran.com/p2512479 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!