بررسی فتودینامیک تراپی با فتوسان و غلظت های متلین بلو بر روی کاندیدا آلبیکانس رشد یافته بر روی دنچر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

 در تعدادی از مطالعات، فتودینامیک‌تراپی با استفاده از منابع نوری و مواد جاذب نور علیه قارچ کاندیدا به کار رفته است. هدف این مطالعه، بررسی اثرات ضدقارچی فتوسان با غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو بر کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر بود و در جستجوی بانک‌های اطلاعاتی، مطالعه‌ی مشابهی دیده نشد.

مواد و روش‌ها:

 این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1397-98 انجام شد. 26 دنچر مشابه تهیه گردید. سوسپانسیون کاندیدیا معادل 5/0 مک‌فارلند بر روی دنچرها تلقیح شد. نمونه‌ها به سه گروه هفت‌تایی با غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو (0/1، 0/01، 0/001 گرم بر لیتر) انتخاب شدند و فتوسان با طول موج 630 نانومتر به کار رفت. پنج نمونه‌ی شاهد شامل شاهد بدون درمان، شاهد فتوسان تنها، سه شاهد با غلظت‌های متیلن‌بلو تنها در نظر گرفته شد. تعداد کلونی‌ها با روش دستی و به طور چشمی شمارش شد. داده‌ها با آزمون‌های ANOVA و T-test تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: 

میانگین تعداد کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر پس از فتودینامیک‌تراپی و غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو، با گروه‌های شاهد اختلاف معنی‌دار داشت (05/0 > p value). میانگین تعداد کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر پس از فتودینامیک‌تراپی بین سه غلظت متیلن‌بلو اختلاف معنی‌دار داشت (0/001 >p value) و در متیلن‌بلو با غلظت 0/1 به طور معنی‌داری بیشترین کارآیی در کاهش کاندیدیا داشت (0/001 > p value).

نتیجه‌گیری: 

فتودینامیک‌تراپی با فتوسان و متیلن‌بلو با غلظت 0/1 بیشترین کارآیی نسبت به بقیه‌ی موارد در کاهش کاندیدیا آلبیکانس را داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
261 تا 268
لینک کوتاه:
magiran.com/p2515009 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!