فهرست مطالب

مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان
سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 80، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عرفان اصغرزاده، مریم زارع جهرمی، امین مرتهب، رومینا حاجی پور صفحات 220-227
  مقدمه

   کیفیت درمان ریشه، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر موفقیت درمان‎ اندودنتیک می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394 می‌باشد.

  مواد و روش‌ها:

   در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی، 860 پرونده‌ی درمان ریشه‌ شده‌ی بیماران مراجعه‌کننده طی سال‌های 1397-1394 به بخش اندودنتیکس عمومی و بخش درمان جامع دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) شامل 1903 کانال درمان ریشه شده، بررسی شد. کلیشه‌های رادیوگرافی پری‌اپیکال توسط دو متخصص درمان ریشه مورد استفاده و بررسی قرار گرفت و در فرم‌ها ثبت گردید. در مرحله‌ی تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی، پرفوراسیون فورکا، گسترش کم یا زیاد حفره‌ی دسترسی ارزیابی شد. در مرحله‌ی آماده‌سازی کانال خطاهایی نظیر پیدا نکردن کانال، لج، ترانسپورت، انواع پرفوریشن و وسیله‌ی شکسته بررسی شد. طول و تراکم پرکردگی معیارهای بررسی شده در مرحله پرکردن کانال بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ آنالیز آماری توسط آزمون Chi-Square و آزمون دقیق Fisher انجام شد.

  یافته‌ها: 

  میزان فراوانی درمان ریشه‌های مطلوب 37/5 درصد بود. دندان مولر اول پایین بیشترین آمار وجود خطا (40/7 درصد) را نشان داد. پرفوراسیون فورکا با 9/4 درصد بالاترین خطای مرحله‌ی تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی گزارش شد. در مرحله‌ی آماده‌سازی کانال ترنسپورتیشن 7/8 درصد بیشترین میزان خطا گزارش شد. تراکم پرکردگی نامناسب (وجود گپ) 36/9 درصد بود.

  نتیجه گیری

   بخش اندودنتیکس عمومی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش کیفیت درمان‌های ریشه انجام شده توسط دانشجویان است.

  کلیدواژگان: رادیوگرافی، خطاها، درمان ریشه، دانشجویان
 • میلاد اعتمادی، شادی محمدی، محمدحسین نیکبخت، علیا قضاوی صفحات 228-237

  مقدمه:

   شکستگی بینی، شایع‌ترین شکستگی ناحیه‌ی فک و صورت است، بنابراین رضایت جراح و بیمار پس از عمل جراحی بسته از منظر زیبایی و عملکردی (از جمله اثرات تنفس و بویایی) حایز اهمیت است. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان رضایتمندی جراحان و بیماران از ظاهر و عملکرد بینی متعاقب عمل جااندازی بسته طی 12-6 ماه پس از جراحی جهت ارتقاء نتایج حاصل از این روش می باشد.

  مواد و روش‌ها:

   این مطالعه‌ ی توصیفی-تحلیلی و مقطعی در دو بیمارستان الزهرا و کاشانی اصفهان در طی سال های 1397-1398 بر روی 90 بیمار انجام شد که در طی 6 تا 12 ماه پس از جراحی، تحت عمل جااندازی بسته شکستگی بینی قرار گرفتند. همه بیماران و جراحان به سوالاتی در مورد نتایج زیبایی و عملکرد و نیاز به سپتورینوپلاستی پس از جااندازی بسته پاسخ دادند. جهت آنالیز داده ها از محاسبه Pearson correlation coefficient، t-test و paired-sample t-test استفاده گردید. p value کمتر از 0/05 بعنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.

  یافته‌ها:

   حدود 55 درصد از بیماران از نتیجه زیبایی بینی رضایت داشتند و 38/8 درصد اظهار داشتند که برای اصلاح ناهنجاری باقیمانده بینی، جراحی تکمیلی را در نظر خواهند گرفت. میانگین امتیاز رضایت جراحان از زیبایی و عملکرد بینی به ترتیب 3/74 و 3/50 بود. جراحان بیان داشتند که نیاز بیماران به سپتورینوپلاستی کم تا متوسط است.

  نتیجه‌گیری:

   میزان رضایت بیمار و جراح از جااندازی بسته بینی در بازه بالا-متوسط قرار گرفت. همچنین چه از نظر بیماران و چه از نظر جراحان، نیاز به جراحی سپتورینوپلاستی ارتباط معنادار و مستقیم با مسایل زیبایی شناختی و نیز انسداد مسیر تنفسی به دنبال شکستگی استخوان نازال دارد.

  کلیدواژگان: روش های جراحی بینی، عمل جا اندازی بسته، رضایت بیمار، انسداد بینی
 • مریم ترکیان، آزاده ترک زاده، شهاب اعتمادی صفحات 238-245

  مقدمه: 

  کانال‌های تغذیه‌ای در قدام مندیبل از شاخه‌ی اینسایزیو عصب تحتانی منشا گرفته که آسیب‌های جراحی به آن‌ها می‌تواند باعث خون‌ریزی بیشتر و بی‌حسی بعد از عمل شود. هدف از این مطالعه، بررسی حضور و محل آناتومیکی این کانال‌ها به وسیله‌ی (Cone-beam computed tomography) CBCT می‌باشد.

  مواد و روش‌ها:

   در این مطالعه، تصاویر CBCT مربوط به 196بیمار شامل 89 زن و 107 مرد با میانگین 49/1 سال، از آرشیو بخش رادیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. جنسیت بیمار و محل، تعداد، سایز (عرض مزیودیستالی و باکولینگوالی) و شکل (بیضی یا گرد) کانال‌های تغذیه‌ای ثبت شد. نتایج به وسیله‌ی آزمون Mann-Whitney، Independent t-test و Kruskal-Wallis بررسی شد (سطح معنی‌داری 0/05 = p value).

  یافته ها:

   کانال تغذیه‌ای در 83/6 درصد افراد وجود داشت که در اکثر افراد مورد بررسی (73/4 درصد) 2 کانال تغذیه‌ای در قدام مندیبل مشاهده شد. آزمون Independent t-test نشان داد که میانگین قطر مزیودیستالی (0/48 = p value) و باکولینگوالی (0/40 = p value) فورامن تغذیه‌ای بین نواحی دندان‌دار و بدون دندان اختلاف معنی‌دار نداشت. تعداد کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل در نواحی دندان‌دار به طور معنی‌داری بیشتر از نواحی بدون دندان بود (0/001 > p value).

  نتیجه‌گیری:

   کانال‌های تغذیه‌ای در اغلب افراد وجود داشت. بین رده‌ی سنی و تعداد کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل رابطه‌ای وجود نداشت. بین جنس و تعداد کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل رابطه‌ای وجود نداشت. بین دندان‌دار یا بدون دندان بودن ناحیه و تعداد کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل رابطه وجود داشت. آگاهی از این یافته‌ها پیش از عمل، به وسیله‌ی تصاویر CBCT تهیه شده، در پیشگیری از عوارض جراحی‌های مندیبل، مفید می‌باشد.

  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی، مندیبل، کانال های تغذیه ای
 • فائزه بشکنی، روژین آقایی، ناصر بهنام پور، الهام فخاری صفحات 246-253
  مقدمه

  پپریودنتیت مزمن، بیماری شایعی است که با تخریب بافت همبند و استخوان حمایت‌‌کننده‌ی دندان مشخص می‌شود. پوکی استخوان، یک بیماری سیستمیک بافت اسکلتی است که با کاهش توده‌ی استخوانی مشخص می‌شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی ارتباط بین پوکی استخوان سیستمیک و بیماری پریودنتال در زنان یایسه‌ی مراجعه‌کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان در شهر گرگان بود..

  مواد و روش‌ها:

   در این مطالعه‌ی مشاهده‌ای، 56 خانم یایسه‌ی 45-65 سال مراجعه‌کننده به یک مرکز سنجش تراکم استخوان در شهر گرگان در سال 1399 شرکت کردند. از بین شرکت‌کنندگان، 28 نفر مبتلا به پوکی استخوان و 28 نفر سالم بودند. عمق پاکت پریودنتال، از دست رفتن اتاچمنت، شاخص پلاک و شاخص التهاب لثه برای هر بیمار اندازه‌گیری شد. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته‌ها: 

  میانگین شاخص التهاب لثه در گروه استیوپروتیک (0/74 ± 1/43) و در گروه غیر استیوپروتیک (0/77 ± 1/32) بود (0/28 = p value). میانگین عمق پروب در گروه استیوپروتیک (0/63 ± 3/73) بیشتر از گروه غیر استیوپروتیک (0/57 ± 3/66) بود (0/36 = p value). میانگین شاخص پلاک در دو گروه استیوپروتیک و غیر استیوپروتیک به ترتیب برابر (15 ± 37/11) و (15 ± 37/39) بود (0/47 = p value). همچنین میانگین از دست رفتن اتاچمنت در گروه استیوپروتیک (64/0 ± 38/4) بود که بیشتر از مقدار آن در گروه غیر استیوپروتیک (0/55 ± 3/66) بود (0/002 = p value).

  نتیجه‌گیری:

   میانگین از دست دادن رفتن اتاچمنت در زنان یایسه‌ی مبتلا به پوکی استخوان به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از زنان یایسه‌ی نرمال بود. از طرفی تفاوت چشمگیری در سایر شاخص‌های بیماری پریودنتال از جمله شاخص التهاب لثه، پلاک و عمق پروب  وجود نداشت.

  کلیدواژگان: پریودنتیت مزمن، استئوپروز، یائسگی
 • امیر ادیب، میثم مهابادی، فاطمه رشیدی میبدی، سید محمدمهدی صالحی ابری صفحات 254-260
  مقدمه

   فلزات به طور وسیعی در مواد ترمیمی مستقیم و غیرمستقیم در پروتز و در ارتودنسی استفاده میشوند. سازگاری زیستی این فلزات به طبیعت شیمیایی آنها، مقدار یون آزاد شده و طول مدت تماس این فلزات وابسته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تفاوت دمای الکتروپالیش بر روی میزان آزادسازی عنصر کبالت از آلیاژ کروم کبالت بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، 24 الگوی مومی به قطر 15 و ضخامت 1 میلیمتر بریده شد. سپس نمونه ها اسپروگذاری شد و سیلندرگذاری، حذف موم و کستینگ برای ریختن آلیاژ انجام شد. نمونه های فلزی با اکسید آلومینیوم سند بلاست و پرداخت شد و به صورت تصادفی در دو گروه 12تایی در دو دمای 45 و 55 الکتروپالیش شد. نمونه‌ها در مدت زمان 15 و 30 روز برای ارزیابی عنصر کبالت به دستگاه اسپکتروفوتومتری جذب اتمی فرستاده شد. داده ها با آزمون‌های آماری t-test و Paired t-test تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

  یافته‌ها: 

  میانگین آزاد شدن کبالت از آلیاژ کروم کبالت هم در دمای 45 و هم در دمای 55 درجه‌ی سانتی‌گراد در روز 30 بیشتر از 15 بود و این اختلاف در دمای 45 درجه معنی‌دار بود (0/036 = p value). در حالی که در دمای 55 معنیدار نبود (0/0754 = p value). در مقایسه‌ی میزان آزاد شدن یون در دو دمای 45 و 55 درجه‌ی سانتی‌گراد، اختلاف این دو در روز 15 و روز 30 معنیدار نبود (0/0754 = p value).

  نتیجه گیری

   میزان آزاد شدن عنصر کبالت از آلیاژ کروم- کبالت در دمای 45 درجه، باعث آزاد شدن یون کمتری نسبت به دمای 55 درجه، به مرور زمان می‌شود.

  کلیدواژگان: کروژن، آلیاژ، اسپکتروفوتومتری جذب اتمی، الکتروپالیش
 • علی صالحی مازندرانی، شهرام امینی، امیر منصور شیرانی، مونس سنجری پور صفحات 261-268
  مقدمه

   در تعدادی از مطالعات، فتودینامیک‌تراپی با استفاده از منابع نوری و مواد جاذب نور علیه قارچ کاندیدا به کار رفته است. هدف این مطالعه، بررسی اثرات ضدقارچی فتوسان با غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو بر کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر بود و در جستجوی بانک‌های اطلاعاتی، مطالعه‌ی مشابهی دیده نشد.

  مواد و روش‌ها:

   این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1397-98 انجام شد. 26 دنچر مشابه تهیه گردید. سوسپانسیون کاندیدیا معادل 5/0 مک‌فارلند بر روی دنچرها تلقیح شد. نمونه‌ها به سه گروه هفت‌تایی با غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو (0/1، 0/01، 0/001 گرم بر لیتر) انتخاب شدند و فتوسان با طول موج 630 نانومتر به کار رفت. پنج نمونه‌ی شاهد شامل شاهد بدون درمان، شاهد فتوسان تنها، سه شاهد با غلظت‌های متیلن‌بلو تنها در نظر گرفته شد. تعداد کلونی‌ها با روش دستی و به طور چشمی شمارش شد. داده‌ها با آزمون‌های ANOVA و T-test تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها: 

  میانگین تعداد کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر پس از فتودینامیک‌تراپی و غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو، با گروه‌های شاهد اختلاف معنی‌دار داشت (05/0 > p value). میانگین تعداد کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر پس از فتودینامیک‌تراپی بین سه غلظت متیلن‌بلو اختلاف معنی‌دار داشت (0/001 >p value) و در متیلن‌بلو با غلظت 0/1 به طور معنی‌داری بیشترین کارآیی در کاهش کاندیدیا داشت (0/001 > p value).

  نتیجه‌گیری: 

  فتودینامیک‌تراپی با فتوسان و متیلن‌بلو با غلظت 0/1 بیشترین کارآیی نسبت به بقیه‌ی موارد در کاهش کاندیدیا آلبیکانس را داشت.

  کلیدواژگان: فتودینامیک تراپی، متیلن بلو، کاندیدا آلبیکنس، دنچر
 • علیرضا اخلاقی، محمد منیری فرد، محمدحسین نیکبخت، فریناز شیربان صفحات 269-277
  مقدمه

  همکاری بیمار در درمان ارتودنسی، یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های نتیجه‌ی درمان می‌باشد. عدم همکاری، باعث طولانی شدن درمان، کاهش بازده، نتایج غیرقابل پیش‌بینی و نامطلوب و افزایش هزینه‌ها می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط میان برخی ویژگی‌های شخصیتی بیماران با میزان همکاری آنان در درمان ارتودنسی بود.

  مواد و روش‌ها: 

  در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، 90 نفر از بیمارانی که در سال 1397 برای درمان به 7 مرکز تخصصی ارتودنسی در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، به روش خوشه‌ای آسان انتخاب شدند. 5 ویژگی شخصیتی بیماران توسط تست شخصیتی NEO-Five Factor Inventory و میزان همکاری آنان در بازه‌ی 2 و 6 ماهه توسط پرسش‌نامه‌ی Orthodontic Patient Cooperation Scale استخراج شد. داده‌های حاصل توسط آزمون‌هایPearson و ANOVA آنالیز شدند. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته‌ها: 

  میان روان رنجورخویی و میزان همکاری بیماران در 2 و 6 ماه همبستگی معنی‌داری با ضرایب به ترتیب 0/25 و 0/24 وجود دارد (به ترتیب 0/01 = p value و 0/03 = p value). همچنین میان وظیفه‌شناسی و همکاری در 6 ماه همبستگی با ضریب 28/0 وجود دارد (0/01 = p value).

  نتیجه‌گیری:

   به نظر می‌رسد، فاکتور شخصیتی روان رنجورخویی می‌تواند یک عامل خطر در عدم همکاری بیماران در درمان ارتودنسی باشد. همچنین وظیفه‌شناسی فاکتوری است که می‌تواند پیش‌بینی‌کننده‌ی همکاری خوب در درمان ارتودنسی باشد. البته این ارتباطات ضعیف می‌باشند. 

  کلیدواژگان: عوامل شخصیتی، روانشناسی، همکاری، ارتودنسی ثابت، بیماران بالغ
 • فاطمه حق شناس گرگابی، شهرزاد جوادی نژاد، الهام بابایی صفحات 278-286

  مقدمه:

  کنترل اضطراب کودکان در حین اعمال دندان‌پزشکی از عوامل مهم و موثر بر موفقیت درمان می‌باشد که فاکتورهای شخصیتی و ویژگی‌های تربیتی والدین در قالب سبک و شیوه‌ی فرزندپروری آن‌ها می‌تواند در شکل‌گیری این اضطراب در کودکان بسیار تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط شیوه‌های فرزند‌پروری و اضطراب و رفتار کودکان در محیط دندان‌پزشکی بود.

  مواد و روش‌ها: 

  در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 126 کودک 4 تا 6 ساله و والدین آن‌ها از بین مراجعین به بخش کودکان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی خوراسگان در سال تحصیلی 1399انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌ی (Modified Child Dental Anxiety Scale) MCDASF و مقیاس فرانکل برای اندازه‌گیری اضطراب و تعیین رفتار کودکان در محیط دندان‌پزشکی و پرسش‌نامه ی سبک فرزندپروری Bumrind برای تعیین نمره‌ی والدین در سبک‌های فرزندپروری مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با آزمون‌های آماری Pearson ، Spearman  و Chi-square تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

  یافته‌ها:

   بین امتیاز سبک فرزند‌پروری مقتدر در والدین و اضطراب دندان‌پزشکی کودکان ارتباط معنی‌دار وجود نداشت (0/803 = p value، 0/022 = r). بین امتیاز سبک فرزندپروری مستبد در والدین و اضطراب دندان‌پزشکی کودکان ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود داشت (0/001 > p value، 0/307- = r). بین امتیاز سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه در والدین و اضطراب دندان‌پزشکی کودکان ارتباط مستقیم و معنی‌داری مشاهده شد (0/001 > p value، 0/318 = r).

  نتیجه‌گیری:

   اضطراب و رفتار کودکان در محیط دندان‌پزشکی با سبک فرزندپروری والدین مرتبط بود.

  کلیدواژگان: فرزندپروری، اضطراب دندان پزشکی، کودکان
 • امیرحسین کوثری، میثم مهابادی، غلامرضا طباخیان صفحات 287-294
  مقدمه

   با توجه به کاربرد فزاینده‌ی رستوریشن‌های دارای زیرساخت زیرکونیا و سینترون و کاربرد پرسلن‌های مختلف بر روی آن‌ها و کمبود مطالعات جهت بررسی تطابق مارجین آن‌ها در شرایط مختلف، در این مطالعه به بررسی تطابق مارجین این رستوریشن‌ها و اثر پخت پرسلن بر روی آن‌ها پرداخته شد.

  مواد و روش‌ها: 

  در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی که در سال 1398 در مرکز تحقیقات ترانسژنزیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) انجام شد، 40 عدد اباتمنت به دو گروه 20 عددی با دو نوع  زیرساخت (زیرکونیا و آلیاژ کروم-کبالت پره سینتر نشده نرم (سینترون) تقسیم شدند، سپس هر گروه به دو گروه 10عددی تقسیم شده و با دو نوع پرسلن (نوریتاکه وکریشن) چینی گذاری شدند. تطابق لبه‌ای پیش و پس از پخت پرسلن با استریومیکروسکوپ اندازه‌گیری شد. یافته‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری one-way ANOVA و two-way ANOVA و در سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته‌ها:

   پخت پرسلن بر میزان تطابق لبه‌ای با توجه به نوع فریم معنی‌دار بود (0/001 = p value) در حالی‌که نوع پرسلن بکار رفته در این اختلاف بی‌تاثیر بود (0/214 = p value) کم‌ترین میزان تغییر پس از پخت با پرسلن مربوط به گروه زیرساخت سینترون همرا باپرسلن نوریتاکه بود که با دوگروه فریم زیرکونیا تفاوت معنی‌داری داشت (0/045 = p value) و (0/006 = p value).

  نتیجه‌گیری: 

  فلزسینترون بکار رفته در این مطالعه نسبت به زیرکونیا کمتر تحت تاثیر مراحل پخت قرار گرفت. دو نوع چینی بکار رفته در این مطالعه در میزان تطابق لبه‌ای تاثیری نداشت.

  کلیدواژگان: ایمپلنت، طراحی با کمک کامپیوتر، اباتمنت، زیرکونیا، تطابق لبه ای دندان
 • عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، ساناز عباسی، فرزاد ضیائی صفحات 295-302
  مقدمه

  مشکلات بهداشت دهان بیماران با نارسایی مزمن کلیوی می‌تواند سلامت سیستمیک آنان را به مخاطره بیندازد. هدف از این مطالعه، بررسی همبستگی بین شاخص (Decayed, Missing, Filled, Teeth) DMFT با شاخص (Glomerular filtration rate) GFR بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی، جهت گردآوری داده‌ها از طرح شاهدیه که بر روی 9000 نفر در شهر شاهدیه یزد در سال 1396 انجام شده بود، استفاده گردید. متغیرهای کراتینین سرم، سن، جنس و وزن از پرسش‌نامه مخصوص شاهدیه یزد، استخراج شد. سپس با استفاده از فرمول (Cockcroft Gault) CG میزان GFR برای هر فرد محاسبه شد. نحوه‌ی محاسبه بهداشت دهان بر اساس شاخص DMFT (Decay Missing filling) در افراد بزرگسال صورت گرفت. داده‌ها با آزمون‌های T و ANOVA ضریب همبستگی و رگرسیون، تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  وزن با تعداد دندان‌های پوسیده رابطه نداشت ولی با تعداد دندان‌های ترمیم شده رابطه‌ی مستقیم داشت. همچنین وزن با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه‌ی معکوس داشت. کراتینین سرم با تعداد دندان‌های پوسیده رابطه‌ای نداشت ولی با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه‌ی مستقیم داشت. کراتینین سرم با تعداد دندان‌های پر شده رابطه‌ی معکوس داشت. سن با تعداد دندان‌های پوسیده و پر شده رابطه معکوس ولی با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه‌ی مستقیم داشت. GFR با تعداد دندان‌های پوسیده و دندان‌های پر شده رابطه مستقیم دارد ولی با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه معکوس داشت. GFR و شاخص DMFT رابطه‌ی معنادار و معکوس داشتند.

  نتیجه‌گیری: 

  بر طبق مطالعه‌ی حاضر، هرچه میزان GFR در فرد کمتر و کراتینین سرم بیشتر و فرد در stage بالاتری از بیماری کلیه قرار داشته باشد، ارتباط مستقیم با افزایش شاخص DMFT نشان می‌دهد.

  کلیدواژگان: شاخص DMFT، بیماری مزمن کلیوی (CKD)، GFR
 • الهام فقیهیان، لاله امینی، مریم ریزانه، عاطفه اسفندپور صفحات 303-312
  مقدمه

   لیکن پلان دهانی، یک بیماری خودایمنی و التهابی مزمن نسبتا شایع است که تغییر پاسخ ایمنی با واسطه‌ی سلولی نقش اصلی را در پاتوژنز آن ایفا می‌کند. در میان عوامل احتمالی موثر در ایجاد این بیماری، نقش اختلالات روانی به خصوص افسردگی و اضطراب در پاتوژنز بیماری مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه اصفهان در سال 98-1397 بود.

  مواد و روش‌ها: 

  در پژوهش مورد- شاهدی حاضر، تعداد 40 بیمار مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به کلینیک ویژه‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397-98 (گروه مورد) و تعداد 40 فرد غیرمبتلا به بیماری لیکن پلان دهانی و کاملا سالم (گروه شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. سپس پرسش‌نامه افسردگی بک (BDI) توسط افراد مورد مطالعه تکمیل گردید. در نهایت داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزارهای آماری تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی‌داری در مطالعه‌ی حاضر 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته‌ها:

   نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین سنی گروه مورد (53/43 سال) کمتر از گروه شاهد (44/68 سال) می‌باشد. بعلاوه میانگین افسردگی در گروه مورد (12/78) بیشتر از گروه شاهد (9/5) بود، با این حال این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/05 < p value).

  نتیجه‌گیری: 

  بطور کلی این مطالعه نشان‌دهنده‌ی نقش افسردگی در پاتوژنز بیماری لیکن پلان دهانی بود. بطوری که سطح بالای افسردگی می‌تواند نقطه شروع واکنش‌های خودایمنی مختلف و ابتلا به لیکن پلان دهانی باشد.

  کلیدواژگان: افسردگی، شیوع، لیکن پلان دهانی، دندان پزشکی
 • افشین مختاری نیا، مریم ابراهیمیان، رویا فروغی ابری، نیلوفر نوروزی صفحات 313-320
  مقدمه

   رابطه‌ی بین پوسیدگی دندان در کودکان و اختلالات در شاخص توده‌ی بدنی آن‌ها یک مشکل بحث‌برانگیز است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین شاخص توده‌ی بدنی و پوسیدگی شدید دوران کودکی بود.

  مواد و روش‌ها:

   در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، 150 کودک با پوسیدگی شدید و 150 شاهد بدون پوسیدگی دندان از تعدادی از کلینیک‌های خصوصی شهر اصفهان در سال 1399 جمع‌آوری شدند. پارامترهای وزن و قد اندازه‌گیری شد و (Body mass index) BMI محاسبه گردید. کودکان بر اساس BMI تطبیق یافته برای سن و جنس به کم وزن (صدک کمتر از 5)، وزن طبیعی (صدک 5 تا کمتر از 85)، در معرض خطر اضافه وزن (صدک 85 تا 95) و اضافه وزن (صدک بیشتر از 95) طبقه‌بندی شدند. داده‌ها با آزمون‌‌های آماریChi- squared ، Fisher، t-test و Mann-Whitney تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

  یافته ها

   از نظر فراوانی گروه‌‌های وزنی، بین دو گروه کودکان بدون پوسیدگی و با پوسیدگی شدید، تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/007 = p value). فراوانی گروه‌‌های وزنی در بین پسران و دختران دو گروه کودکان تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/001 > p value). فراوانی گروه‌‌های وزنی در رده‌های سنی 2، 3، 4 و 5 سال دو گروه کودکان تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/001 > p value). میانگین شاخص توده‌‌ی بدنی در کودکان دارای پوسیدگی شدید دندانی بطور معنی‌داری کمتر از کودکان بدون پوسیدگی بود (0/001 > p value).

  نتیجه‌گیری: 

  تعداد موارد کم وزنی در کودکان با پوسیدگی شدید بیشتر از کودکان بدون پوسیدگی دندان بود که نشان می‌دهد پوسیدگی شدید ممکن است بر رشد تاثیر نامطلوب بگذارد

  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان، شاخص توده ی بدنی، دندان پزشکی کودکان
|
 • Erfan Asgharzadeh, Maryam Zaree Jahromi, Amin Mortaheb, Romina Hajipour Pages 220-227
  Background

  Quality of root canal treatment is considered as an important prognostic factor for endodontic therapy success. The aim of this study is to evaluate radiographic errors during the root canal treatment by 5th and 6th year undergraduate students of Islamic Azad university of Isfahan (Khorasgan) from 2015 to 2018

  Material and method

  In this study records of 860 cases of endodontic treatment of patients referred to the General Endodontics Department and the Comprehensive Treatment Department of Isfahan Azad University (Khorasgan) during 2015-2018 including 1903 root canals that had received root canal treatment were examined. Periapical radiography was used to evaluate errors during access cavity preparation, canal preparation, and canal filling by two endodontic specialists and it was recorded in pre-prepared forms. In the access cavity preparation: furcation perforation, low access cavity expansion, high access cavity expansion were evaluated. During the canal preparation phase, errors such as missing of canal, ledge, transport, perforation types and broken instruments were investigated. Length and density of root filing were the criteria evaluated at the canal filling stage. The analysis was performed at both descriptive and inferential levels. Statistical analysis was performed by Chi-Square test and exact Fisher's test.

  Result

  Frequency of acceptable root canal treatment (without errors) was 37.5%. Lower first molars showed the highest error rate (40.7%). Furcation perforation was reported with 9.4% highest error of access cavity preparation. The highest error rate was reported transport (7.8%) in the preparation phase. Inadequate density (gap) of 36.9% and under filling of 31.1% had the highest error in filling stage.

  Conclusion

  According to the results of this study, it can be stated that general endodontics department needs careful planning to increase the quality of root canal treatments performed by students.

  Keywords: Radiographic evaluation, Errors, Root canal treatment, Students
 • Milad Etemadi, Shadi Mohammadi, MohammadHossein Nikbakht, Olia Ghazavi Pages 228-237
  Introduction

  Nasal fracture is the most common fracture of the maxillofacial region, so surgeons’ and patients’ satisfaction after closed reduction from aesthetic and functional (including the effects of respiration and olfaction) perspective is important. The aim of this study was to evaluate the satisfaction of surgeons and patients with the appearance and function of the nose after closed reduction surgery during 6-12 months after surgery to improve the results of this method.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical and cross-sectional study was performed on 90 patients in Alzahra and Kashani hospitals of Isfahan during the years 1397-1398 who underwent a closed reduction of nasal fracture within 6-12 months after surgery. All patients and surgeons answered questions about aesthetic and functional outcomes and the need for septorhinoplasty after closed reduction. Pearson correlation coefficient, t-test and paired-sample t-test were used to analyze the data. P-value less than 0.05 was considered as a significant level.

  Results

  About 55% of patients were satisfied with the esthetic outcome and 38.8% expressed they would consider further surgery to correct the residual nasal deformity. The mean score of surgeons’ satisfaction for nasal aesthetic and function was 3.74 and 3.50. surgeons expressed that the patients’ requirement for septorhinoplasty is low to moderate

  Conclusion

  Satisfaction of the patient and the surgeon with the nasal closed reduction was in the high-medium range. Also, according to both patients’ and surgeons’ opinions, requirement for septorhinoplasty surgery has a significant and direct relationship with aesthetic issues and also obstruction of the airway following a nasal bone fracture.

  Keywords: Nasal Surgical Procedures, Closed Fracture Reduction, Patient Satisfaction, Nasal obstruction
 • Maryam Torkian, Azade Torkzadeh, Shahab Etemadi Pages 238-245
  Introduction

  The nutrient canals in the anterior region of the mandible are derived from the incisive branch of the inferior neurovascular bundle in which any surgery damages could lead to more hemorrhage and postoperative paresthesia. Evaluating the incidence and anatomical location of these canals using dental CBCT is the purpose of this study.

  Materials and Methods

  In this study, the CBCT scans of 196 patients- consist of 89 women and 107 men, average age of 49.1 from archive of the radiology department of the Isfahan Islamic Azad University were scrutinized. sex, location, number, size (mesial-distal and buccal-lingual diameter), shape (round or ovoid) of nutrient canals were recorded. Results were analyzed Mann-Whitney, independent t-test, and Kruskal-Wallis test. (p value < 0.05).

  Results

  There are nutrient canals in 83.6% of the cases, in most of the cases (73.4 %), two nutrient canals in the anterior region of the mandible were detected. The independent t test showed that the average mesial-distal (p value = 0.48) and buccal-lingual (p value = 0.40) nutrient foramen diameter in between dentate and edentulous ones had no meaningful relation. The number of nutrient canals in the anterior region of the mandible in dentate was meaningfully higher than the edentulous ones (p value < 0.001).

  Conclusion

  there are nutrient canals in most of the cases. There was no significant correlation between age and the number of nutrient canals in the anterior region of the mandible. There was no significant correlation between sex and the number of nutrient canals in the anterior region of the mandible. There was significant correlation between dentate and edentulous ones and the number of nutrient canals in the anterior region of the mandible. Preoperative knowledge of these findings via CBCT scans would be useful to prevent the complication of mandibular surgery.

  Keywords: Cone-beam computed tomography, Mandible, Nutrient canals
 • Faezeh Beshkani, Rozhin Aghaie, Nasser Behnampour, Elham Fakhari Pages 246-253
  Introduction

  Periodontitis is one of the most common periodontal diseases, characterized by destruction of connective tissue and supporting structure of the tooth. Osteoporosis is a systemic disease of skeletal tissue characterized by a decrease in bone mass and leads to the destruction of bone structure. The aim of this study was to evaluate the correlation between systemic osteoporosis and periodontal status in menopausal women referred to the bone density measurement center in Gorgan.

  Materials and Methods

  In this case-control study, 56 menopausal women aged 45-65 years participated. Among the participants, 28 individuals had osteoporosis and 28 women were healthy. Periodontal pocket depth (PPD), clinical attachment level (CAL), plaque index (PI) and gingivitis index (GI) were measured for each patient. Finally, the data were analyzed using 95% confidence level.

  Results

  A total of 56 menopausal women were included in the study. The mean GI in the osteoporotic group was 0.74 ± 1.43 and in the non-osteoporotic group was 0.77 ± 1.32 (p value = 0.280). The mean periodontal pocket depth in the osteoporotic group (0.63 ± 3.73) was more than the non- osteoporotic group 0.57 ± 3.66 (p value = 0.363). PI mean in the osteoporotic and non-osteoporotic groups were 37.11 ± 15 and 37.39 ± 15, respectively (p value = 0.363).

  Conclusion

  The mean clinical attachment level in menopausal women with osteoporosis was significantly higher than normal menopausal women. On the other hand, there was no significant difference in other indices of periodontal disease such as PPD, PI, GI.

  Keywords: Chronic periodontitis, Osteoporosis, Menopause
 • Amir Adib, Meysam Mahabadi, Fatemeh Rashidi Meybodi, Sayed MohammdMehdi Salehi Abari Pages 254-260
  Introduction

  Metals are widely used in direct and indirect restorative materials, both in prosthetics and orthodontics. The biocompatibility of these metals depends on their chemical nature, the number of ions released, and the period of contact of these metals. This study aims to compare two different electropolish temperatures on the release of cobalt ion from chromium-cobalt alloy.

  Materials and methods

  In this experimental study, 24 wax patterns were cut in the form of a circle with a diameter of 15 mm and a thickness of 1 mm. Then, the samples were sprued and invested. Burn out and casting were used to cast the alloy. The samples were sandblasted and polished with aluminum oxide. They were randomly divided into two 12-number groups and electropolished at 45° and 55° C. Samples were placed in artificial saliva and sent to atomic absorption spectrophotometer for 15 and 30 days to read the cobalt. Data were then analyzed by Independent t-test and Paired t-test (p value = 0.05).

  Results

  The average release of cobalt from chromium cobalt alloy on the 30th day was higher than the 15th day at both 45° C and 55° C. This difference was significant at 45° C (p value = 0.036) while not significant at 55 ° C (p value = 0.0754). Regarding the comparison of the ion release at 45 ° and 55° C, the difference was not significant on the 15th day (p value = 0.067) and 30th day (p value = 0.0754).

  Conclusion

  The amount of cobalt ions released from the cobalt-chromium alloy at 45° C is fewer than at 55° C over time.

  Keywords: Corrosion, Alloys, Atomic absorption spectrophotometry
 • Ali Salehi Mazandarani, Shahram Amini, Amir Mansour Shirani, Mones Sanjaripour Pages 261-268
  Introduction

  In some studies, photodynamic therapy with some light sources and light-absorbing materials were used against Candida. In this study, the antifungal effects of 630 nm photosan with different concentrations of methylene blue on Candida albicans that had been grown on dentures was investigated. In data searches no similar study was found.

  Materials & Methods

  This experimental laboratory study was performed in Isfahan Azad University in 2019-2020. On total 26 similar dentures were prepared. Suspension of 0.5 McFarland Candidia albicans was inoculated on the dentures. The samples were put into three groups (seven in each) with different concentrations of methylene blue (0.1, 0.01, 0.001 g/l) and photosan with a wavelength of 630 nm was used. Five control samples including untreated control, photosan alone and three controls with methylene blue concentrations only were considered. The number of colonies was counted using manual and ocular methods. Data were analyzed with T-test, ANOVA

  Results

  The mean number of Candida albicans grown on dentures after photodynamic therapy and different concentrations of methylene blue was significantly different from control groups (p value < 0.05). The mean number of Candida albicans grown on dentures after photodynamic therapy were significantly different between the three concentrations of methylene blue (p value < 0.001). methylene blue with a concentration of 0.1 mg had significantly better efficacy against candida compared with two other concentrations (p value < 0.001).

  Conclusion

  Photodynamic therapy with photosan and methylene blue with a concentration of 0.1 provided better results compared to others in reducing Candida albicans.

  Keywords: Photochemotherapy, Methylene blue, Candida albicans, Dentures
 • Alireza Akhlaghi, Mohammad Monirifrard, MohammadHossein Nikbakht, Farinaz Shirban Pages 269-277
  Introduction

  Cooperation is one of the most important predictors of treatment outcome in orthodontics. Lack of cooperation can cause prolonged treatment, decrease of efficiency, unpredictable outcome, and cost increase. In this study, the relationship between some personality traits of patients and their cooperation in orthodontic treatment was investigated.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional descriptive-analytical study, 90 patients who had been referred to 7 specialized orthodontic centers in Isfahan for treatment in 2018 were selected by convenience cluster sampling method. Five personality traits of patients were extracted by NEO-Five Factor Inventory personality test, and their level of cooperation between 2 months and 6 months was extracted by Orthodontic Patient Cooperation Scale questionnaire. The correlation between personality factors and the amount of cooperation in both intervals was calculated by Pearson correlation coefficient analysis. The significance level was considered at 0.05.

  Results

  There is a significant correlation between neuroticism and patients' cooperation in 2 months and 6 months with coefficients of 0.25 and 0.24, respectively. (p value = 0.01 and p value = 0.03, respectively) There is also a correlation between conscientiousness and cooperation in 6 months with a coefficient of 0.28 (p value = 0.01).

  Conclusion

  It seems that neurotic personality factor can be a risk factor in patients' lack of cooperation in orthodontic treatment. Conscientiousness is also a factor that can predict good cooperation in orthodontic treatment. But these correlations are not very strong.

  Keywords: Personality factors, Psychology, Collaboration, Fixed orthodontics, Adult patients
 • Fatemeh Haghshenas Gorgabi, Shahrzad Javadinejad, Elham Babaei Pages 278-286
  Introduction

  Control on children`s dental anxiety is one of the important & effective factor predicting treatment success. Personality factors & parenting style can be very effective in children`s dental anxiety. The aim of this study was to determine the relationship between parenting styles and child`s dental anxiety and behavior in dental setting.

  Materials and Methods

  This is a descriptive study done a sample of 126 children aged 4-6 years old and their parents participated in this study in the year 2020. Sampling method was non-random and simple. MCDASf questionnaire was used to measure children`s dental anxiety and Bumrind questionnaire was used for scores of parenting styles. Data were analyzed by Pearson Correlation, Spearman Correlation, and chi-square tests.

  Results

  A significant relationship between the score of authoritative parenting style in parents and pediatric dental anxiety (p value = 0.803, r = 0.022). However, a significant inverse relationship was observed between the score of authoritarian parenting style in parents and children's dental anxiety (p value < 0.001, r = -0.307). Also, a direct and significant relationship was observed between the score of permissive parenting style in parents and children's dental anxiety (p value < 0.001, r = 0.318)

  Conclusions

  Dental anxiety and behavior in children is associated with parenting style.

  Keywords: Parenting, Dental anxiety, Child
 • Amirhossein Kowsari, Meysam Mahabadi, Gholamreza Tabbakhian Pages 287-294
  Introduction

  Given the surge in the restoration of infrastructures with zirconia and sintron and the use of different porcelain on them and the lack studies on marginal adaptation in different situations, this study aimed to evaluate the marginal gap before and after porcelain firing.

  Materials and Methods

  This cross sectional experimental laboratory research was performed in 2019 in the Transgenesis research center, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, where 40 abutments were divided into two groups of 20 with two types of substructures (zirconia and soft presintered chrome-cobalt alloy (Syntron) AmannGirrbach, Koblach, Austria)) then ,each group was subdivided into two porcelain subgroup of ten (noritake and creation).Marginal gap was evaluated by stereomicroscope before and after porcelain firing .Data was gathered and analyzed by means of one way and two-way ANOVA (α = 0.05).

  Results

  The difference observed between marginal gap in studied groups was statistically significant (p value < 0.05). But marginal gap in respect to the type of porcelain did not show a significant difference between the groups (p value = 0.214). The lowest amount of change after firing with porcelain was related to the Syntron substructure group with Noritake porcelain, which was significantly different from the two zirconia frame groups (p value = 0.045), (p value = 0.006).

  Conclusion

  In this research after porcelain firing, sintron showed better results compared to zirconia regardless of porcelain type.

  Keywords: Implant, Computer-aided design, Dental abutment, Zirconia, Dental marginal adaptation
 • Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Sanaz Abbasi, Farzad Ziaei Pages 295-302
  Introduction

  Oral health problems in patients with chronic renal failure can endanger their systemic health. The aim of this study was to assess the correlation of Decayed, Missing, Filled, Teeth (DMFT) and Glomerular Filtration Rate (GFR).

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study, using the Shahidieh project conducted on 9000 people from the city of Yazd in 2017 for data collection. The serum creatinine level, and age, gender and weight of patients were extracted from the questionnaire designed for the Yazd Shahedieh Project after receiving permission. The GFR of each individual was calculated using the Cockcroft Gault formula. For assessment of oral health status, the DMF index of permanent teeth of adults was calculated. The Data analyzed using t-test, ANOVA, Pearson’s correlation coefficient, and regression analysis.

  Results

  Weight was not related to the number of carious teeth but was directly related to the number of filled teeth. Weight was also inversely related to the number of missing teeth and DMFT. Serum creatinine was not related to the number of decayed teeth but was directly related to the number of missing teeth and DMFT. Serum creatinine was inversely related to the number of filled teeth. Age was inversely related to the number of decayed and filled teeth, but was directly related to the number of missing teeth and DMFT. GFR is directly related to the number of decayed and filled teeth, but is inversely related to the number of missing teeth and DMFT. GFR and DMFT index had a significant and inverse relationship

  Conclusion

  According to the present study the lower GFR index and the higher the serum creatinine and the higher the stage of kidney disease, a direct correlation of a high DMFT index was observed

  Keywords: DMFT index, Chronic kidney disease, Glomerular filtration rate
 • Elham Faghihian, Laleh Amini, Maryam Rizaneh, Atefe Esfandpour Pages 303-312
  Introduction

  Oral lichen planus is a relatively common chronic autoimmune and inflammatory disease in which altered cellular mediated immune response plays a major role in its pathogenesis. Among the possible factors influencing development of oral lichen planus, the role of mental disorders, especially depression and anxiety, has been discussed in pathogenesis of this disease. Therefore, the aim of this study was to investigate the prevalence of depression in patients with oral lichen planus referred to the dental clinic of Isfahan University in year 2018-2019.

  Methods

  In the present case-control study, 40 patients with oral lichen planus referred to the dental clinic of Isfahan University in 2018-2019 (case group) and 40 subjects without oral lichen planus (control group) were investigated. Next, the Beck Depression Inventory (BDI) was completed by all subjects. Finally, the obtained data were analyzed using statistical software.

  Findings

  The obtained results indicated that the average age in case group (43.53 years) was lower than the control group (44.68 years). In addition, the mean for depression in case group (12.78) was higher than control group (9.5), however, this difference was not statistically significant (p value > 0.05).

  Conclusion

  In general, this study indicated the role of depression in the pathogenesis of oral lichen planus. It was noted that high levels of depression can be an initiation point for various autoimmune reactions and oral lichen planus.

  Keywords: Depression, Prevalence, Oral lichen planus, Dentistry
 • Afshin Mokhtarinia, Maryam Ebrahimian, Roya Foroughi Abari, Niloofar Norouzi Pages 313-320
  Introduction

  The relationship between dental caries in children and abnormalities in their body mass index is still controversial. The aim of this study was to evaluate the association between Body Mass Index (BMI) and Severe Early Childhood Caries (SECC).

  Materials and Methods

  In this case-control study, 150 children with SECC (case group) and 150 caries- free kids for the control group were recruited from a number of Isfahan city’s private clinics in the year 2019.Parameters including weight and height were measured, and BMI (kg/m2) was calculated. The subjects were categorized based on BMI adjusted for age and gender as: underweight (<5th percentile), healthy weight (5th to <85th percentile), overweight (85th to <95th percentile), and obesity (≥95th percentile). The data was analyzed by using Chi-squared, Fisher’s exact test, and Mann-Whitney by considering a significance level at 0.05.

  Results

  There was a significant difference in the frequency of weight groups between the two groups of children without caries and with severe caries (p value = 0.007). There was a significant difference in the frequency of weight groups between boys and girls in the two groups of children (p value < 0.001). Frequency of weight groups in the age groups of 2, 3, 4 and 5 years there was a significant difference between the two groups of children (p value < 0.001). The mean body mass index in children with severe dental caries was significantly lower than children without caries (p value < 0.001).

  Conclusion

  According to the findings, a majority of children with SECC were underweight compared to caries free children, suggesting SECC may adversely affect growth.

  Keywords: Dental caries, Body mass index, Pediatric dentistry