ارزیابی اثر محرک های زیستی و تنظیم کننده های رشدی بر خصوصیات کیفی و جوانه زنی بذورگاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) پس از انبارداری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی اثر محیط رشد پایه مادری بر جوانه زنی بذور و رشد گیاهچه های گاوزبان اروپایی پس از انبارداری، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمار ها شامل بذرهای حاصل از بوته های مادری محلول پاشی شده با اسید هیومیک (5/0 گرم در لیتر)، کیتوزان (1 گرم در لیتر)، اسید هیومیک + کیتوزان (5/0 گرم در لیتر + 1 گرم در لیتر)، اسید سالیسیلیک (4 میلی مولار)، اسید آسکوربیک (85/0 میلی مولار)، نیترات پتاسیم (20 میلی مولار) و شاهد بود. آزمون های جوانه زنی و رشد گیاهچه روی این بذرها طی دو دوره (بعد از برداشت و پس از پنج سال انبارداری) انجام گرفت. نتایج نشان داد در شرایط بدون انبارداری، بذرهای حاصل از بوته های مادری تیمار شده با محرک های زیستی و تنظیم کننده های رشدی، باعث افزایش جوانه زنی و رشد گیاهچه ها نسبت به بذرهای حاصل از تیمار شاهد گردید. در این شرایط، محلول پاشی بوته های مادری با اسید هیومیک+کیتوزان، با افزایش درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص قدرت، طول و وزن خشک گیاهچه ها، بیشترین تاثیر را در بهبود خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ها داشت. اگرچه انبارداری بذرها به مدت پنج سال، باعث کاهش قوه نامیه و قدرت بذرها گردید، اما محلول پاشی بوته های مادری، از طریق افزایش درصد قوه نامیه و شاخص قدرت بذر، از اثرات منفی انبارداری بر جوانه زنی کاسته و موجب افزایش درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه ها شد. به طور کلی در بین تیمارهای بوته های مادری، محلول پاشی توام اسید هیومیک و کیتوزان را می توان به دلیل اثرات هم افزایی، بهترین تیمار برای بهبود زنده مانی بذر، خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های گاوزبان دانست.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2518308 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!