تاثیر پلاسمای سرد بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ارقام تجاری سویا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بهمنظور بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر خصوصیات جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه سویا، آزمایشی در قالب طرح آشیانه ای - فاکتوریل در چهار تکرار در مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در سال 1400 اجرا گردید. بذرها بهمدت 30، 60، 180، 300 و 420 ثانیه تحت تیمار پلاسمای سرد قرار گرفتند. به طور کلی، درصد جوانه زنی صفر تا 97/66 درصد، سرعت جوانه زنی صفر تا 17/32 درصد، شاخص جوانه زنی 61/3 تا 09/60 درصد، متوسط زمان جوانه زنی62/4 تا 66/66 درصد، طول ریشه-چه 87/2 تا 13/56 درصد، طول گیاهچه 70/2 13/78 درصد، تعدادگیاهچه عادی صفر تا 26/30 درصد و وزن خشک گیاهچه 36/1 تا 63/36 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. نتایج مطالعه ما نشان داد که تیمار 60 ثانیه بیشترین اثر مثبت بر روی خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه سویا داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2518309 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!