تاثیر یک دوره تمرین هوازی و مکمل اکتاپامین بر پروتئین FOXO3 و بیان ژن ATP Synthase در عضله قلب موش های صحرایی تغذیه شده با روغن های سرخ شده ی عمیق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی و مکمل اکتاپامین بر پروتیین FOXO3 و بیان ژن ATP Synthase در عضله قلب موش های تغذیه شده با روغن های سرخ شده ی عمیق بود.

روش کار

30  موش صحرایی 8 هفته ای نژاد ویستار به 5 گروه (6 تایی) تقسیم شدند. در طول دوره پژوهش روغن های حرارت دیده عمیق به صورت خوراکی (گاواژ، ml/kg10) به مدت 4 هفته، به موش های مورد آزمایش خورانده شد. 81 مول بر کیلوگرم اکتاپامین به صورت تزریق درون صفاقی به گروه های مکمل تزریق شد. موش های گروه تمرینی نیز به تمرین تردمیل با شدت متوسط در هفته ی اول 50% vo2max و در هفته ی آخر 65% vo2max پرداختند. تغییرات بیان پروتیینی FOXO3 با روش وسترن بلات و بیان ژنی ATP Synthase  با روش QRT-PCR انجام شد.

یافته ها

بر اثر مصرف روغن، غلظت پروتیین FOXO3 به طور معنا داری افزایش یافت. تمرین و مکمل اکتاپامین غلظت پروتیین FOXO3 را به طور معنا داری کاهش داد و کمترین غلظت پروتیین FOXO3 درگروه تمرین و اکتاپامین مشاهده شد. مصرف روغن حرارت دیده عمیق، غلظت ATP synthase را به طور معنا داری کاهش داد و تمرین هوازی موجب افزایش بیان ژن ATP synthase شد. همچنین دریافت مکمل اکتاپامین نیز افزایش بیان ژن ATP synthase را به همراه داشت ضمن اینکه اثر تعاملی در هر دو متغیر معنا دار نبود.

نتیجه گیری

احتمالا تمرین هوازی و اکتاپامین به صورت جداگانه می تواند با تعدیل پروتیین FOXO3 و ATP سنتاز اثرات مخرب روغن های حرارت دیده عمیق را بر سازوکار سلولی مرتبط با میتوکندری عضله قلب را کاهش دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
125 تا 134
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520737 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!