شناسایی مواد موثره موجود در عصاره و اسانس گیاه زینتی-دارویی سداب (Ruta graveolens L) و بررسی اثر ضد میکروبی آن ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی مواد موثره موجود در عصاره و اسانس گیاه زینتی-دارویی سداب و بررسی اثر ضد میکروبی آن ها انجام شد. بدین منظور در آبان ماه 1398 اندام هوایی سداب از زیستگاه طبیعی آن در ارتفاعات چابکسر-استان گیلان جمع آوری شد. برگ ها و ساقه گیاه در آون الکتریکی با دمای 75 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت خشک و سپس توسط کلونجر عصاره و اسانس گیاه استخراج شد. جهت شناسایی ترکیبات موثره عصاره و اسانس از GC-MS استفاده شد. نتایج نشان داد که Hexadecanoic acid، Isomaturnin، 2-Ethyl-1,3,4,5,6,7,8-heptamethy و12-methoxy-19-norpodocarpa به ترتیب بیشترین ترکیب موجود در اسانس برگ، اسانس ساقه، عصاره برگ و عصاره ساقه سداب است. نتایج تست میکروبی به روش دیسک دیفیوژن روی سویه های Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii and Escherichia coli نشان داد که عصاره برگ و ساقه سداب بیشترین اثر را در برابر مهار باکتری A. baumannii دارد. بررسی نتایج MIC و MBC نشان داد که باکتری S. aureus با کمترین MIC و MBC حساس ترین باکتری در برابر اسانس برگ و ساقه سداب است درحالی که A. baumannii با کمترین MBC بیشترین حساسیت را به عصاره برگ سداب نشان داد. بنابراین می توان از عصاره و اسانس گیاه سداب به-عنوان یک ماده ضد میکروبی علیه باکتری های بیماری زای انسانی استفاده نمود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
259 تا 266
لینک کوتاه:
magiran.com/p2522824 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!