راهکارهای بهبود مقررات پیمان و برگزاری مناقصات در جهت کاهش زمان و به حداقل رساندن بروکراسی در زمینه کارهای عمرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مناقصه به طور عام عبارت است از طرح پیشنهادی که در آن شرایط انجام پروژه به ازای پرداخت هزینه ای معین بیان می گردد. این طرح معمولا از طرف تعدادی اشخاص حقیقی و یا حقوقی به کارفرما پیشنهاد می شود. کارفرما نیز با ارزیابی شرایط موجود یکی از پیشنهادهای رسیده را قبول نموده و انجام پروژه را تحت شرایط معین به یکی از پیشنهاد دهندگان می سپارد که از آن به عنوان برنده مناقصه یاد می شود. فرآیند انتخاب پیمانکار، ریسک های بسیاری برای کارفرمایان به همراه دارد از این رو کارفرما همواره در تلاش است تا از میزان این ریسک ها بکاهد. پژوهش انجام شده از نوع پژوهش پیمایشی نیز می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای طبق متغیرهای تحقیق و با نظر اساتید و متخصصان امر تهیه می شود. پرسشنامه با توجه به متغیرهای تحقیق و فرضیات تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه قبل از توزیع در بین جامعه آماری باید روایی و پایایی آن تعیین گردد. بدین منظور تعداد 15 پرسشنامه در بین بخشی از نمونه آماری توزیع و بعد از تکمیل توسط نرم افزار SPSS22 روایی و پایایی آن با استفاده از تکنیک آلفای کرونباخ تعیین می گردد. چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0/7 بدست آمد پرسشنامه از روایی و پایایی الزم برخوردار بوده و می تواند در مطالعه استفاده شود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارشناسان و مهندسان ناظر پروژه های عمرانی منطقه 2 شهر خرم آباد می باشند. و با استفاده از روش نمونه گیری مورگان جهت تعیین حجم نمونه انتخاب خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2532589 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!