تحلیل تاثیر پویای شاخص کیفیت نهادی فساد بر امید به زندگی به عنوان شاخصی از سلامت در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه (رویکردی از مدلPMG)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سلامت به عنوان یک کالای ویژه و حق اساسی همه مردم همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. فساد به عنوان یکی از شاخص های کیفیت نهادی می تواند موجب سوق دادن منابع جامعه به سمت گروه های خاص شده و باعث بروز کمبود منابع در زمینه هایی مانند سلامت شود. لذا پدیده فساد می تواند یکی از موانع دستیابی به اهداف سلامت در هر جامعه ای باشد. هدف این مقاله بررسی تاثیر دو شاخص متفاوت فساد بر امید به زندگی، در 10 کشور آسیایی منتخب در حال توسعه، برای دوره 1996 تا 2015 می باشد. بدین منظور از روش اقتصاد سنجی میانگین گروهی تلفیقی (PMG) استفاده شد. نتایج برآورد نشان داد که در هر دو الگو، کاهش فساد، بر امید به زندگی تاثیر مثبت و معنی داری در بلند مدت داشته اند. اما در کوتاه مدت، تنها شاخص کنترل فساد معرفی شده توسط بانک جهانی بر امید به زندگی تاثیر معنادار و منفی داشته است. به عبارتی فساد در کوتاه مدت توانسته از طریق دور زدن موانع قانونی موجود در بخش سلامت بر سلامت تاثیر مثبت بگذارد. اما در بلندمدت تاثیرات منفی فساد بیشتر بوده و بنابراین فساد در بلندمدت تاثیر منفی بر سلامت داشته است. [1]  شایان ذکر است داده های مخارج عمومی سلامت به تولید ناخالص داخلی توسط بانک جهانی تا سال 2015 ارایه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534531 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!