تمثیل الاسره من منظور النسویه الرادیکالیه والإسلام فی الروایه العربیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تشکلت النظریات النسویه فی احتجاج النساء علی ظروفها فی المجتمع وانعکست فی النتاجات الادبیه للکاتبات المویده لها. وادی انتشار التیار النسوی فی الغرب إلی نشره فی المجتمعات العربیه والإسلامیه الشرقیه، حیث تماشت کاتبات مثل نوال السعداوی وغاده السمان وغیرهما مع هذا الاتجاه معترضات علی مکانه المراه ومواکبه لنشر وجهات نظر کاتبات نسویات، فیما وقفت کاتبات اخریات علی العکس من ذلک، معارضات لهذا الاتجاه وواعیات لحرکه تستهدف عفه النساء المسلمات وتحدیدا فی المجتمعات الشرقیه واستندت علی المعاییر الإسلامیه فی اعمالها الادبیه وتحدت الآراء النسویه المتطرفه حول قضایا المراه. تسعی الرواییه خوله القزوینی، إلی نقد النسویه الغربیه فی روایتها «زینب بنت الاجاوید»، وفقا للمبادی الإسلامیه. وبما ان المراه العنصر البنیوی للاسره والاسره هی الدعامه الاساسیه للمجتمع البشری، وشرط دینامیکیتها واستقرارها ضروره العلاقات الصحیحه والمستقره بین الزوج والزوجه والابناء، اعتمد البحث، فی دراسه الاسره عاما والمراه علی وجه الخصوص فی الروایه هذه، علی المنهج الوصفی - التحلیلی وتحلیل انعکاس وجهات نظر النسویه الرادیکالیه والإسلام حولها. ومن اهم النتایج التی توصلت إلیها الدراسه ان جمیع خصایص المراه المتاثره بتعالیم الإسلام قد تجمعت فی شخصیه زینب، وقد دمرت حیاه شخصیات نساییه اخری بابتعادهن عن الاعراف الإسلامیه الاصلیه المتعلقه بالاسره، وان العایله المتاثره بالنسویه فقدت مهمتیها الاساسیتین: تلبیه الحاجات الجنسیه فی إطار محدد، والاسره کمرکز للتعلیم والتربیه؛ بینما یعتبر الإسلام الرجل والمراه مکملین لبعضهما البعض، وقد اظهر ان الرجال والنساء متساوون فی المکانه الإنسانیه، کما ان نظره الإسلام القیمیه تختلف عن الآراء النسویه حول وظایف الاسره، باستثناء مساهمه الاسره فی الاستغلال غیر المشروع للمراه والعنف الاسری ضدها؛ فإن للإسلام فی حالات اخری قیم إیجابیه تجاه الوظایف العایلیه.
زبان:
عربی
صفحات:
31 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537089 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!