التحلیل النقدی للخطاب الشعری الاردنی المعاصر: دراسه فی شعر إیهاب ابراهیم الشلبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یعد التحلیل النقدی للخطاب حقلا معرفیا جدیدا لمشاکسه الخطاب وبلوغ الفهم الحقیقی عنه بعد الدخول فی مکنوناته عبر مجموعه من طرق ومناهج التحلیل. ویکتسب التحلیل النقدی للخطاب اهمیته من خلال الدمج بین تحلیل الخطاب ودراسه البییه المحیطه التی توثر فی تکوین الخطاب ودراسه العلاقه الجدلیه بین الخطاب والسلطه ومن ثم محاوله تحدید الاتجاه الإیدیولوجی للخطاب. وقد تعددت مذاهب التحلیل النقدی للخطاب ومناهجه، حیث یعکف المشتغلون بحقل التحلیل النقدی للخطاب علی دراسه الخطاب بعد التبنی الواعی لمجموعه من الطرق والمکانیزمات الاساسیه بغیه خلق المعرفه. والاتجاه النقدی عند لاکلو وموف هو من اهم مناهج التحلیل النقدی للخطاب، إذ یتسم هذا الاتجاه بالقراءه المحایثه للخطاب والترکیز علی الدوال وعملیه التهمیش والإبراز والبلوره ودراسه الدوال المتشظیه والبوره الدلالیه المرکزیه داخل الخطاب تحت ما یسمی التمفصل وهذا هو المنهج المتبع فی دراسه شعر إیهاب الشلبی من خلال العکوف النقدی علی دراسه قصیده «ایار یوقظنی» التی انشدها الشاعر فی الذکری السنویه السادسه للنکسه عام 2008م. وتشیر النتایج إلی ان القصیده تکتظ بمجموعه من الدوال المتغیره فی التعبیر عن الواقع العربی وسلبیه الواقع السیاسی بغیه تعریه هذا الواقع المازوم والدلاله المرکزه تتمفصل وتتمحور حول الترکیز علی فعل المقاومه والخروج او التاکید علی رخو الحضور العربی فی البعدین المختلفین کما یعمل الشاعر علی تهمیش الآخر الاجنبی والعربی الذی ینطوی علی نفسه من دون الخروج والاندفاع وفعل الإبراز من خلال بلوره فعل المجابهه والترکیز علی الفعل التاریخی المقدس الذی تکمن فاعلیته فی طرد الاجنبی عند الشاعر وتهمیش الآخر الغاصب وترسیخ احقیه الشعب الفلسطینی ورفض اغتصاب الارض وهی لاصحابها الحقیقیین وإدانه الموقف المتخاذل للحکام العرب تجاه الاحتلال.
زبان:
عربی
صفحات:
79 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537091 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!