مزاحم العقیلی، العاشق المنسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مزاحم العقیلی شاعر اموی فحل، ولکنه شاعر غیر مشهور. ربما لانه ادار ظهره للشهره ؛ إذ ظل مقیما فی بادیه قومه، یعیش حیاه بسیطه، هادیه، بعیده عن صخب مراکز النشاط -الادبی والسیاسی- فی الدوله الامویه. وفی البادیه کان مزاحم بعیدا عن اسباب الشهره، ولکنه کان قریبا من نبض الحیاه. فلقد هیات له حیاه البادیه اسباب التامل العمیق فی الطبیعه، وارهفت احاسیسه، فتلمس ما فیها من جمال. وترک ذلک کله اثره فی صوره الشعریه، ولاسیما صوره المراه، حتی لیمکن القول إن إحساسه بالمراه لم یکن ینفصل عن إحساسه بالطبیعه؛ الطبیعه البکر التی ظلت بمنای عن ید الإنسان.

زبان:
عربی
صفحات:
107 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537092 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!