پلتینگ مینی تیوبر سیب زمینی روشی نوین جهت بهبود برخی صفات کلیدی سیب زمینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پلت کردن با اضافه کردن مواد بی اثر جاذب به منظور تغییر در اندازه و شکل بذر و بهبود عملکرد بذر و توانایی رشد گیاه صورت می گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی پلتینگ مینیتیوبر سیب زمینی (رقم آگریا) جهت بهبود برخی صفات کلیدی سیب زمینی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 98-1397 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل نه ترکیب متفاوت از چسباننده صمغ عربی یا چسب سلولزی، پرکننده های زیولیت یا کوکوپیت و کیتوزان به همراه تیمار شاهد (بدون پلت) بودند و صفات مورد مطالعه از قبیل تعداد برگ، عملکرد تر، عملکرد ماده خشک غده سیب زمینی، هدایت روزنه ای برگ، محتوای کربوهیدرات غده، اسیدیته غده، وزن مخصوص ظاهری غده، محتوای کلروفیل برگ بود. نتایج حاکی از اثر معنی دار پلتینگ مینی تیوبر سیب زمینی بر صفاتی تعداد برگ، عملکرد تر، عملکرد ماده خشک غده سیب زمینی، هدایت روزنه ای برگ، وزن مخصوص ظاهری غده و محتوای کلروفیل b برگ بود. نتایج نشان داد پلت کردن مینی تیوبرها با صمغ عربی، زیولیت و کیتوزان بیشترین تعداد برگ و وزن مخصوص ظاهری غده را نشان داد، که در مقایسه با شاهد به ترتیب افزایش 88/50 و 9/15 درصدی را نشان داد. طبق نتایج بدست آمده، بیشترین عملکرد تر غده و عملکرد ماده خشک غده در ترکیب تیماری صمغ عربی با زیولیت بدست آمد که به ترتیب افزایش 14/47 و 46/39 درصدی را نسبت به شاهد نشان داد. بیشترین میزان هدایت روزنه ای برگ در ترکیب تیماری چسب سلولزی+ کوکوپیت مشاهده شد که افزایش 21/70 درصدی نسبت به تیمار شاهد را به همراه داشت. بیشترین محتوای کلروفیلb برگ در پلت کردن مینی تیوبر با صمغ عربی، کوکوپیت و کیتوزان بدست آمد که در مقایسه با تیمار شاهد، افزایش77/42 درصدی داشت.به طور کلی از نظر صفات عملکردی کاربرد صمغ عربی با زیولیت به همراه کیتوزان منجر به بهبود اکثر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537326 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!