فهرست مطالب

علوم و تحقیقات بذر ایران - سال نهم شماره 4 (زمستان 1401)

نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران
سال نهم شماره 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تورج شمش برهان، تورج میر محمودی، حمزه حمزه* صفحات 1-14
  به منظور بررسی تاثیر زمان کاشت و نوع پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد قند و اجزای عملکرد قند در چغندرقند، آزمایشی در سال زراعی 1399 در مزرعه کشاورزی واقع در شهرستان مهاباد اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. سه زمان کاشت (15 اسفند، 15 فروردین و 15اردیبهشت) در کرت های اصلی و نوع پرایمینگ (اسید سالیسیلیک، هیدروپرایمینگ، کیتوسان و شاهد (عدم پرایمینگ)) در کرت های فرعی قرار گرفتند. صفات رنگیزه های فتوسنتزی، محتوی آب نسبی برگ، درصد قند ناخالص، درصد قند خالص، عملکرد ریشه، عملکرد قند ناخالص و عملکرد قند خالص اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد بالاترین محتوای کلروفیل a، کلروفیل b و کارتنویید به زمان کاشت 15 اسفند اختصاص یافت، همچنین پرایمینگ با اسید سالیسیلیک و هیدروپرایمینگ بالاترین محتوای کلروفیل a، کلروفیل b و کارتنویید را به خود اختصاص دادند. بالاترین محتوی آب نسبی برگ (50/75 درصد) و عملکرد ریشه (1/60 تن در هکتار)، عیار قند (49/19)، درصد قند خالص (02/15)، عملکرد قند خالص (91/10 تن در هکتار) و عملکرد قند ناخالص (31/8 تن در هکتار) به زمان کاشت 15 فروردین و پرایمینگ با اسید سالیسیک اختصاص داشت. نتایج همچنین نشان داد که پرایمینگ با اسید سالیسیلیک و هیدروپرایمینگ در کلیه زمان های کاشت عملکرد قند خالص را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داده و اثر نامناسب تاخیر در زمان کاشت را بر عملکرد قند خالص تعدیل نمود.
  کلیدواژگان: اسید سالیسیلیک، شاخص کلروفیل، عیار قند، هیدرو پرایمینگ
 • سودا قاسمی گرمی، مرتضی برمکی*، سلیم فرزانه، ماندانا امیری صفحات 15-30

  پلت کردن با اضافه کردن مواد بی اثر جاذب به منظور تغییر در اندازه و شکل بذر و بهبود عملکرد بذر و توانایی رشد گیاه صورت می گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی پلتینگ مینیتیوبر سیب زمینی (رقم آگریا) جهت بهبود برخی صفات کلیدی سیب زمینی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 98-1397 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل نه ترکیب متفاوت از چسباننده صمغ عربی یا چسب سلولزی، پرکننده های زیولیت یا کوکوپیت و کیتوزان به همراه تیمار شاهد (بدون پلت) بودند و صفات مورد مطالعه از قبیل تعداد برگ، عملکرد تر، عملکرد ماده خشک غده سیب زمینی، هدایت روزنه ای برگ، محتوای کربوهیدرات غده، اسیدیته غده، وزن مخصوص ظاهری غده، محتوای کلروفیل برگ بود. نتایج حاکی از اثر معنی دار پلتینگ مینی تیوبر سیب زمینی بر صفاتی تعداد برگ، عملکرد تر، عملکرد ماده خشک غده سیب زمینی، هدایت روزنه ای برگ، وزن مخصوص ظاهری غده و محتوای کلروفیل b برگ بود. نتایج نشان داد پلت کردن مینی تیوبرها با صمغ عربی، زیولیت و کیتوزان بیشترین تعداد برگ و وزن مخصوص ظاهری غده را نشان داد، که در مقایسه با شاهد به ترتیب افزایش 88/50 و 9/15 درصدی را نشان داد. طبق نتایج بدست آمده، بیشترین عملکرد تر غده و عملکرد ماده خشک غده در ترکیب تیماری صمغ عربی با زیولیت بدست آمد که به ترتیب افزایش 14/47 و 46/39 درصدی را نسبت به شاهد نشان داد. بیشترین میزان هدایت روزنه ای برگ در ترکیب تیماری چسب سلولزی+ کوکوپیت مشاهده شد که افزایش 21/70 درصدی نسبت به تیمار شاهد را به همراه داشت. بیشترین محتوای کلروفیلb برگ در پلت کردن مینی تیوبر با صمغ عربی، کوکوپیت و کیتوزان بدست آمد که در مقایسه با تیمار شاهد، افزایش77/42 درصدی داشت.به طور کلی از نظر صفات عملکردی کاربرد صمغ عربی با زیولیت به همراه کیتوزان منجر به بهبود اکثر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی گردید.

  کلیدواژگان: زئولیت، کیتوزان، کوکوپیت، رنگدانه های فتوسنتزی، چسب سلولزی
 • کبری مسلم خانی*، بیتا اسکویی، سامان شیدایی کوجل، سعید حاجیلوئی صفحات 31-40
  آلودگی بذور به باکتری بیمارگر Xanthomonas translucens ، نقش مهمی در شروع و استقرار بیماری نواری باکتریایی غلات دارد که در صورت وجود شرایط محیطی مساعد می تواند باعث طغیان بیماری شود. با توجه به آنکه جمعیت این باکتری بیماریزا با گذشت زمان در بذر با نوسان همراه است، این پژوهش به بررسی اثر تغییرات جمعیت باکتری پاتوژن مستقر در بذر بر استقرار بیماری در نسل بعد و نیز تاثیر آن روی برخی خصوصیات کیفی بذر پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد بذرهای برداشت شده از مزارع بذری آلوده که علایم بیماری در این مزارع تا حد برگهای پرچم پیشروی داشته است دارای جمعیت باکتری از حداقل  104 تا حداکثر CFU/gr  105×4 در زمان برداشت است که ده ماه پس از آن جمعیت باکتری به  102 تا حداکثر CFU/gr  104×4 کاهش یافت و 24 ماه پس از زمان برداشت، باکتری بیمارگر از بذر ها (به استثنای یک نمونه) جدا سازی نشد. با وجود آلودگی بالاتر از حد آستانه در بذرهای مورد ارزیابی (بالاتر از CFU/gr 103)، ظهور بیماری در مزراع آزمایشی از صفر تا حداکثر یک درصد اتفاق افتاد. اگرچه این نرخ انتقال اندک است اما همین تعداد بوته بیمار در شرایط محیطی مساعد می تواند پیش زمینه بروز یک همه گیری باشد. همچنین جمعیت های ردیابی شده باکتری در زمان برداشت بذر و حتی با گذشت زمان انبار داری اثرات معنی داری در تغییرات جوانه زنی و ظهور گیاهچه های طبیعی نداشته است اگرچه در برخی ویژگی های مرتبط با رشد طولی اثرات معنی دار مشخص شد که ضرورت دارد در تحقیقات آتی تاثیر باکتری X. translucens در تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بذر  مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نواری باکتریایی، گندم، بذر، کیفیت
 • محمدرضا صالحی سلمی* صفحات 41-57

  پایداری فضاهای سبز به ویژه در مناطق خشک و گرمسیری با محدودیت منابع آبی، ایجاب می کند که از گیاهان مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی این مناطق استفاده شود. بنابراین، مطالعه در خصوص گونه های متحمل به تنش شوری و خشکی جهت احداث فضاهای سبز با رویکرد استفاده بهینه از منابع آب و افزایش بهره وری آن، مطالعه در خصوص گیاهان متحمل به تنش خشکی و شوری حایز اهمیت است. این آزمایش به منظور بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی چهار گونه چمن انجام شد. به منظور بررسی اثرات تنش خشکی (صفر، 2-، 4-، 8- و 16- بار) و شوری (صفر، 2، 4، 8 و 16 دسی زیمنس بر متر) بر چهار گونه چمن گرمسیری (Buchloe dactyloides، Cynodon dactylon، Zoysia  japonica و Paspalum vaginatom) دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار، در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان باغی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال 1399 طراحی و انجام شد. نتایج نشان داد که در شرایط بدون تنش و تنش متوسط شوری و خشکی بین چهار گونه چمن گرمسیری مورد بررسی تفاوتی از نظر ویژگی های بررسی شده وجود نداشت، در صورتی که در تنش های شدید شوری و خشکی گونه P. vaginatom نسبت به سه گونه دیگر برتری داشت. به گونه ای که بیشترین سرعت جوانه زنی با میانگین 8/3 و 6/4 عدد در روز در شدیدترین سطح خشکی و شوری مربوط به گونه P. vaginatom بود. همچنین در تنش شوری و خشکی شدید گونه B. dactyloides کمترین درصد وسرعت جوانه زنی، کمترین رشد ریشه چه و ساقه چه را دارا بود. بررسی میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در بین گونه های مختلف و تنش شوری و خشکی، نشان داد که بیشترین فعالیت این آنزیم در تمامی گونه ها در سطح شاهد (بدون اعمال تنش) مشاهده شد. فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز در گونه B. dactyloides در تمامی سطوح نسبت به سایر گونه ها کمتر بود. همچنین در سطوح شدید تنش گونه یP. vaginatum  فعالیت بالاتری از آنزیم آلفاآمیلاز را نشان داد. بنابراین شانس بیشتری جهت استقرار گیاه و شروع بهره برداری از امکانات محیط در شرایط تنش خشکی و شوری به آن خواهد بخشید.

  کلیدواژگان: اسمز، سازگاری، فضای سبز، گیاهچه، نمک
 • رویا صیادی*، اسمعیل نبی زاده صفحات 59-74

  به منظور بررسی تاثیر شوری و دما بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و روابط یونی در کرچک آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل شش سطح شوری (صفر، 25، 50، 100، 200 و 400 میلی مولار کلرید سدیم) و چهار سطح دمایی شامل 15، 20، 25 و 30 درجه سلسیوس بود. در این تحقیق درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، نسبت وزن ریشه چه به ساقه چه، سدیم اندام هوایی و ریشه، پتاسیم اندام هوایی و ریشه و نسبت سدیم به پتاسیم ساقه چه اندازه گیری شد. با افزایش سطح شوری از کلیه شاخص های جوانه زنی کاسته شد، اما شوری نسبت ریشه چه به ساقه چه و مدت زمان جوانه زنی را افزایش داد. در این بررسی با افزایش سطح شوری بر مقدار سدیم اندام هوایی، سدیم ریشه و نسبت سدیم به پتاسیم افزوده شد. همچنین با افزایش سطح شوری به صورت همزمان از مقدار پتاسیم ریشه و اندام هوایی کاسته شد. نتایج نشان داد دمای 20 درجه سلسیوس بالاترین سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه را به خود اختصاص داد. در این بررسی با افزایش سطح شوری بر مقدار سدیم اندام هوایی، سدیم ریشه و نسبت سدیم به پتاسیم افزوده شد، همچنین با افزایش سطح شوری به صورت همزمان از مقدار پتاسیم ریشه و اندام هوایی کاسته شد. با افزایش دما از مقدار پتاسیم گیاه کاسته و بر مقدار سدیم افزوده شد.

  کلیدواژگان: تنش اسمزی، ریشه چه، گیاه چه، محتوای سدیم
 • طیبه فلاحی پاشاکی، محمدمهدی سوهانی*، رضا شیرزادیان خرم آباد صفحات 75-91

  دمای بالا سبب آسیب های جدی در گیاهان از جمله اختلال در تعادل درون سلولی، کندی یا رکود رشد و نمو و حتی مرگ می شود. هنگامی که گیاهان در معرض دمای بالا قرار می گیرند، پروتیین های پاسخ گرمایی  (HSP)در سلول فعال می شوند. از همین گروه، HSPهای کوچک (sHSP) قرار دارند که با افزایش دما فعال شده، و در نقش چاپرون مولکولی به پروتیین هایی که در معرض تنش گرمایی بوده اند متصل می شوند و مانع از تاشدن نادرست یا به عبارتی به تاخوردگی صحیح آن ها کمک می کنند. پروتیینی به نام آرتمین در سخت پوست  Artemia urmianaشناسایی شد که از مهمترین خصوصیات آن قدرت چپرونی بالا و وجود دمین α-crystallin است که وجه مشخصهsHSPها است. به منظور مطالعات ژنومیکس کارکردی شامل فنوتیپ و شاخص های تحمل گیاهان، تراژن آرتمین به گیاه مدل آرابیدوپسیس تالیانا منتقل و واکنش گیاهان موتانت در قالب یک طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل و طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار درآزمایشگاه بیوتکنولوژی مطالعه شد. تنش گرمایی در دمای 45 درجه سلسیوس اعمال و مطالعه مولفه های بیوشیمیایی، مولفه های جوانه زنی و فیزیولوژیک نشان داد که برهمکنش فاکتورهای تنش گرمایی و ژنوتیپ بر تمام صفات مربوط به جوانه زنی، وزن تر و وزن خشک گیاهچه، طول گیاه چه و محتوای پروتیین کل، آنزیم کاتالاز و محتوای مالون دی آلدیید در سطح یک درصد معنی دار بودند. با اعمال تنش گرمایی گیاهان حاوی تراژن آرتمین به طور معنی داری نسبت به گیاهان غیرتراریخته جوانه زنی و رشد گیاه چه بهتری را نشان دادند. تنش همچنین موجب افزایش معنی دار فعالیت آنزیم کاتالاز و محتوای پروتیین کل و کاهش محتوای مالون دی آلدیید در گیاهان تراریخته در مقایسه با گیاه غیرتراریخته شد. بر این اساس، حضور تراژن آرتمین در گیاهان احتمالا سبب افزایش مقاومت گیاهچه به تنش گرمایی و افزایش عملکرد می شود.

  کلیدواژگان: آرتمین، تنش غیرزیستی، جوانه زنی، محتوای پروتئین کل، sHSP
|
 • Touraj Shams Borhan, Touraj Mir Mahmoodi, Hamze Hamze * Pages 1-14
  In order to study effect of planting date and seed priming on some morphological characteristics, sugar yield and yield sugar yield components of sugar beet (Beta vulgaris), An experiment was conducted on a farm land in Mahabad city at 2020 growing season. The experiment design was split plot based on randomized complete block with four replications. planting date (March 5, April 3 and May 4) assigned to main plots, and priming types (Salicylic acid, hydropriming, chitosan and control (no priming)) assigned to sub plots. In this study, the traits of chlorophylla and chlorophyllb content, carotenoids, relative leaf water content sugar content, white sugar content, root yield, sugar yield and white sugar yield were measured. In this study, the highest content of chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, leaf area index, was allocated to the March 5th planting time. Also, salicylic acid priming and hydropriming had the highest content of chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, leaf area index. Among the interactions of planting time with priming treatments, the highest relative water content of leaves (75.50%) , root yield (60.1 t / ha), sugar content (19.49), white sugar content (15.02), sugar yield (10.91 tons per hectare) and white sugar yield (8.31 tons per hectare) were allocated to April 3 planting time and priming with salicylic acid.The results also showed that salicylic acid priming and hydropriming at all planting times increased the white sugar yield compared to the control treatment and moderated the adverse effect of delay at planting time on the white sugar yield.
  Keywords: Salicylic acid, Chlorophyll index, Hydro priming, sugar content
 • Sevda Ghasemi Germi, Morteza Barmaki *, Salim Farzaneh, Mandana Amiri Pages 15-30

  Pelleting is done by adding inert adsorbents to change seed size and shape and improve seed yield and plant ability. This present study was conducted to investigate potato minituber pelleting (Agria cultivar) to improve some key potato traits in a randomized complete block design with three replications in the research farm of Mohaghegh Ardabili University in 2018-2019. Experimental treatments included 9 different combinations of Arabic gum or cellulose adhesive, zeolite or cocopeat fillers and chitosan with control treatment (without pellets). The studied traits were leaf number of leaves, fresh yield, dry matter yield of potato tuber, leaf stomatal conductance, tuber carbohydrate content, tuber density and chlorophyll content in leaves. The results showed a significant effect of potato minituber pelleting on traits such as Number of leaves, Fresh and dry matter yield of potato tubers, leaf stomatal conductance, tuber acidity, density and chlorophyll b content. Pelleting of minitubers with Arabic gum + zeolite + chitosan had the highest number of leaves and density of potato tubers it showed an increase of 50.88 and 15.9 percent, respectively to the control treatment. According to the results, the highest fresh yield and dry matter yield of potato tuber were obtained in the treatment of Arabic gum with zeolite, which showed an increase of 47.14 and 39.46 percent, respectively, compared to the control. The highest amount of leaf stomatal conductance was observed in the cellulose adhesive + cocopeat treatment combination, which resulted in a 70.21% increase compared to the control treatment. The highest amount of chlorophyll b in cellulose adhesive + cocopeat + chitosan treatment combination showed an increase of 42.7% respectively, compared to the control treatment. In general, in terms of quantitative traits, application of Arabic gum with zeolite along with chitosan led to the improvement of most morphological, functional and physiological traits.

  Keywords: Cellulose adhesive, Chitosan, cocopeat, Photosynthetic content, zeolite
 • Cobra Moslemkhani *, Bita Oskuii, Saman Sheidaii Kajul, Saeed Bajiloee Pages 31-40
  Infected seeds play considerable role in establishment of bacterial leaf streak disease caused by Xanthomonas translucens on cereal, which can onset disease outbreaks under favorable environmental conditions. The population of this pathogenic bacterium fluctuates over time in the seed. The present study investigated these changes and their effects on the disease establishment and seed quality. The bacterial population in the seeds harvested from the infected fields with progressed symptoms up to the flag leaves, had at least 104 to a maximum of 4×105 CFU/gr at harvest time. Ten months later the population was reduced to 102 to a maximum of 4×104CFU/gr and 24 months after harvest, the pathogen was not isolated from the seeds (except for one sample). The seed contamination evaluated in this study is higher than the seed contamination threshold (103CFU/gr) but disease transmission in the experimental field occurred from zero to a maximum of one percent. Although this rate of transmission is low, the same number of diseased plants in favorable environmental conditions can trigger an epidemic. Also, bacterial population on seed even after storage time did not have significant effects on germination and natural seedlings emergence, although on some characteristics related to longitudinal growth had significant effects. The effect of X. translucens on physiological and biochemical changes of seeds needs to be further investigated.
  Keywords: physiological, biochemical changes of seeds needs to be further investigated
 • Mohammadreza Salehi Salmi * Pages 41-57

  The sustainability of landscapes, especially in arid and sub-tropical areas with limited water resources, requires the use of suitable plants and adapted to the climatic conditions of these areas. Therefore, the study of species tolerant to salinity and drought stress for the construction of landscapes with the approach of optimal use of water resources and increase its productivity, the study of plants tolerant to drought and salinity stress is important. This study was performed to investigate the effects of salinity and drought stress on germination of four turfgrass species. In order to investigate the effects of drought stress (0, -2, -4, -8 and -16 Bar) and salinity (0, 2, 4, 8 and 16 dS/m) on four species of warm-season turfgrass (Buchloe dactyloides, Cynodon dactylon, Zoysia japonica and Paspalum vaginatom) were two separate experiments designed and performed in a completely randomized design with four replications in the Horticulture Physiology Laboratory of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan in 2020. The results showed that in conditions without stress and moderate salinity and drought stress, there was no difference between the four studied tropical grass species in terms of the studied characteristics, while in severe salinity and drought stresses, P. vaginatom ratio It excelled in three other ways. P. vaginatom had the highest germination rate with an average of 3.8 and 4.6 per day in the most severe drought and salinity levels. Also, in severe salinity and drought stress, B. dactyloides had the lowest percentage and germination rate, the lowest root and stem growth. Analysis of alpha-amylase activity among different species and salinity and drought stress showed that the highest activity of this enzyme was observed in all species at the control level (without stress). Alpha-amylase activity was lower in B. dactyloides at all levels than in other species. Also in severe levels of species strain P. vaginatum showed higher activity of alpha-amylase enzyme. Therefore, it will give it a better chance to establish the plant and start exploiting the facilities of the environment in conditions of drought and salinity stress.

  Keywords: Landscape, Osmosis, Compatibility, Salt, seedlings
 • Roya Sayadi *, Ismail Nabizadeh Pages 59-74

  To evaluate the effect of salinity and temperature on germination, seedling growth, and ionicrelations in Castor a factorial experiment in a completely randomized design with four replications was conducted. Treatments consisted of salinity (zero, 25, 50, 100, 200, and 400 mM NaCl) and four temperature levels were 15, 20, 25, and 30 degrees Celsius respectively. In this study, germination percentage, germination rate, average germination time, root and shoot length, root and shoot dry weight, root to shoot weight ratio, shoot and root sodium, shoot and root potassium and the ratio of sodium to potassium was measured. By the increasing salinity levels, all germination indices decreased but salinity increased Root to shoot ratio and Germination time. Results showed that 20 °c had the highest germination rate, root length, shoot length, root fresh weight, shoot fresh weight, shoot dry weight, root, shoot dry weight, plant height Compared with other treatments. In this study, with increasing salinity level, the amount of shoot sodium, root sodium, and the ratio of sodium to potassium was increased. Also, the amount of potassium in roots and shoots decreased simultaneously. The temperature of 20 ° C had the lowest shoot and root mean germination time allocated shoot to root ratio and mean germination times. With increasing levels of salinity, the sodium content of shoot, root sodium, and sodium to potassium ratio was increased. Also, amount of potassium in roots and shoots increased by Increasing salinity levels, With increasing temperature amount of potassium reduced and sodium was increased

  Keywords: Osmotic stress, Root, seedling, sodium content
 • Tayyebeh Fallahi Pashaki, MohammadMahdi Sohani *, Reza Shirzadian-Khoramabad Pages 75-91

  High temperatures causes serious damage to plants, including disruption of cell hemostasis, slowness or stagnation of growth and development, and even death. When plants are exposed to high temperatures, heat shock proteins (HSP) are induced in the cell. Among HSPs are Small heat shock proteins (sHSP), which act as chaperones. They bind to proteins that have been exposed to heat stress and prevent them from incorrectly folding. The Artemin protein isolated from Artemia urmiana has a a-crystallin domain, which is characteristic of sHSP. In order to characterize the functional genomic roles of the protein in plants, artemin gene was transferred to Arabidopsis. A statistical analysis using the factorial design method was performed including two independent transgenic genotypes (art-1 and art-2) along with a wild genotype Col-0 under heat stress at 45°C. Results showed that the interaction between heat stress factors and genotypes was significant at the 1% level for most traits including germination, seedling wet and dry weight, seedling length, total protein content, catalase enzyme activity, and malondialdehyde content. All the components of germination were adversely affected by the application of heat stress. However, the transgenics still had a significantly higher seed germination and plant growth than the wild-type plants. As a result of heat stress, transgenic plants had significantly higher catalase enzyme activity and total protein content, and lower malondialdehyde levels compared with wild type plants. The results indicated that Artemin transgen in plants may cause significantly higher plant resistance to heat stress and increase plant yield.

  Keywords: Abiotic Stress, Artemin, Seed germination, Total protein content, sHSP