ارتباط بین پارامترهای زیستگاهی و تنوع گونه ای سخت بال پوشان خانواده کارابیده (Coleoptera: Carabidae)، مطالعه موردی استان البرز

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر فاکتورهای فیزیکی روی تنوع گونه ای سخت بال پوشان خانواده کارابیده در سه منطقه کرج، اشتهارد و طالقان در استان البرز اجرا شد. به این منظور طی سال های 1395 و 1396 نمونه برداری با استفاده از تله های گودالی صورت گرفت و فاکتورهای فیزیکی ازجمله ارتفاع، شیب، جهت، بارش، دما، بافت خاک، دانه بندی و درصد پوشش گیاهی در هر ایستگاه ثبت شد. براساس نتایج درمجموع، 329 قطعه شامل 38 گونه در سه منطقه مطالعه شده شناسایی شد. برای بررسی ارتباط و همبستگی بین شاخص تنوع گونه ای (شانون - وینر) و فاکتورهای بررسی شده از آزمون های پیرسون و اسپیرمن استفاده شد؛ همچنین اثر فاکتورهای محیطی زیستگاه بر تنوع گونه ای سوسک های کارابیده در مناطق بررسی شده با استفاده از آنالیز آزمون تحلیل همبستگی متعارفی بررسی شد. نتایج نشان داد رابطه معناداری میان شاخص تنوع گونه ای شانون - وینر و پارامترهای بررسی شده وجود ندارد (05/0<P) و تنوع گونه ای در منطقه کرج وابسته به دما، در منطقه اشتهارد تاثیرگرفته از پارامترهای ارتفاع، بافت خاک و دانه بندی و در منطقه طالقان متاثر از فاکتورهای محیطی جهت، شیب، بارش و درصد پوشش گیاهی بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537886 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!