بررسی تعیین اثربخشی فراورده طب ایرانی (قرص پادزهر) در کنترل علائم بیماران مبتلا به کووید-19: یک مطالعه مقدماتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

کروناویروس ها، باRNA  تک رشته ای به طور گسترده منتشر و باعث بیماری های تنفسی، گوارشی، کبدی و عصبی می شوند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر کپسول پادزهر جهت کنترل علایم بالینی در بیماران مبتلا به کووید- 19 طی یک مطالعه بالینی پایلوت است.

مواد و روش ها: 

این یک مطالعه کارآزمایی بالینی (Clinical trial) کنترل شده تصادفی است که در تابستان و پاییز 1400 شمسی، در استان مازندران با جامعه آماری بیماران کووید-19 براساس پروتکل کشور ایران و بر مبنای معیارهای تعیین شده انجام شد. در این مطالعه 68 بیمار قطعی با انتخاب تصادفی، به دو گروه مداخله (پادزهر) و کنترل تقسیم شدند. همه بیماران مبتلا به کووید-19 در بخش عفونی، داروهای درمان کرونا را دریافت کردند و گروه مداخله علاوه بر آن، روزانه 6 عدد کپسول پادزهر (ساخت شرکت نیاک با شماره پروانه ساخت 0385-94-س) را مصرف می کردند. داده ها با نرم افزار SPSS (version: 17) به روش ITT آنالیز شد. ملاک قضاوت معنی داری آماری، مقدار p کمتر از 0/05 بود.

یافته ها:

 در بدو بستری تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر شدت علایم و نشانه ها وجود نداشت (p>0/05)؛ شدت علایم و نشانه ها در مدت بستری تفاوت معنادار آماری را نشان نداد. در پیگیری بعد از 14 روز، تعداد 28 نفر از گروه دارو و 24 نفر از گروه کنترل پاسخ دادند. تعداد 22 نفر (78/6 درصد) از گروه دارو و 11 نفر (8/ 45درصد) از گروه کنترل، بهبود کامل علایم را ذکر کردند. هیچ گونه عارضه ای در مصرف کنندگان پادزهر مشاهده و گزارش نشد.

نتیجه گیری:

 پادزهر سبب کاهش شدت علایم و نشانه های بیماری کووید-19 شد، اما در مقایسه با گروه کنترل در دوران بستری، تفاوت معنادار آماری را نشان نداد. در پیگیری دو هفته بعد گروه پادزهر وضعیت بهتری داشتند و علایم باقی مانده در آنها کمتر بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537955 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!