آسیب شناسی رشته کاراته: مقاله مروری سیستماتیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

والگوس از انجام مطالعه حاضر، بررسی چهارچوب علمی تحقیقات مرتبط با آسیب های ورزشکاران رشته کاراته و همچنین انجام یک جمع بندی مطلوب و ارایه اطلاعات مناسب تری از تحقیقات پیشین می باشد.

روش ها:

 در این مطالعه جستجوی مقالات در پایگاه های تخصصی صورت پذیرفت و مقالات مرتبط بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند.

یافته ها: 

بررسی ها نشان داد که بیشترین آسیب های کاراته در ناحیه سر و گردن رخ می دهد که بیشتر این آسیب ها از نوع کوفتگی و کبودی می باشند. بر اساس این بررسی ها مشخص شد که اکثر آسیب های گزارش شده در هنگام تمرین اتفاق افتاده اند که البته این آسیب ها به طور عام از نوع خفیف می باشند. بررسی ها همچنین نشان داد که تماس مستقیم ضربات، خطای تکنیکی حریف و تمرین طولانی به عنوان مهمترین عوامل ایجاد آسیب در رشته کاراته محسوب می شوند.

نتیجه گیری:

 مطالعه حاضر نشان داد که اختلافات آشکاری بین شیوه گزارش این تحقیقات وجود دارد. در بررسی گزارش ها مشاهده می شود که رویکردهای بررسی آسیب در تحقیقات مذکور از الگوهای گوناگونی تبعیت می کند و بر همین پایه، نیاز به همسان سازی این ویژگی ها در تحقیقات آینده ضروری به نظر می رسد. همچنین توجه بیشتر به تفاوت های جنسیتی در آسیب کاراته هم می تواند نتایج قابل اتکایی در راستای کمک به کاهش آسیب این رشته ورزشی ارایه دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
90 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538685 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!