تاثیر افزایش سرعت دویدن بر کینماتیک سه بعدی مفاصل اندام تحتانی در فاز استانس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف :

از آن جا که تغییر در سرعت دویدن می تواند اثر قابل توجهی بر ویژگی های بیومکانیکی دویدن داشته باشد، هدف از انجام تحقیق حاضر، تاثیر افزایش سرعت دویدن بر کینماتیک سه بعدی مفاصل اندام تحتانی در فاز استانس بود.

روش ها:

 این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. 28 آزمودنی به صورت داوطلبانه بر روی تردمیل مجهز دویدند و داده های کینماتیک از طریق یک سیستم سه بعدی در فاز استانس دویدن در سه سرعت (5/2، 5/3، 5/4) با ثبت 12 دوربین جمع آوری شد. از آزمون اندازه گیری مکرر جهت اندازه گیری زوایای مفاصل اندام تحتانی غالب در فاز استانس دویدن در سه صفحه انجام شد. محاسبات آماری نیز در نرم افزار اس پی اس اس و سطح معنی داری برای تمامی تحلیل های آماری (05/0<P) در نظر گرفته شد.

یافته ها :

یافته ها نشان داد در حداکثر تغییرات زوایای مفصل ران در صفحه فرونتال و ساجیتال در هر سه سرعت اختلاف معنی داری وجود داشت. در حداقل تغییرات مفصل ران در صفحه فرونتال و ساجیتال در هر سه سرعت و در مفصل مچ پا در صفحه فرونتال و ساجیتال نیز در هر سه سرعت، اختلاف معنی داری وجود داشت. با توجه به اینکه تغییرات سرعت دویدن بر روی برخی پارامترهای کینماتیکی سه بعدی مفاصل اندام تحتانی در فاز استانس تاثیرگذار بود.

نتیجه گیری:

 این نتایج نشان داد هر گونه تغییر در زوایای مفاصل اندام تحتانی می تواند به بهینه سازی عملکرد فرد کمک کند و یا موجب به وجود آمدن ریسک فاکتورهای آسیب در انجام فعالیت های روزمره مانند راه رفتن، دویدن و سایر فعالیت ها شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
114 تا 127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538686 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!