مقایسه تاثیر و ماندگاری 8 هفته تمرینات اصلاحی مبتنی بر رویکرد NASM و رویکرد سهرمن بر پاسچر سر به جلو و درد گردن کاربران موبایل در مردان جوان شهر تبریز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

اختلال در کنترل وضعیت، مشکلات تنفسی، سردردهایی با منشا گردنی، افزایش فشار روی عروق خونی و کاهش ‏جریان خون مهره ای به سمت مغز و ساقه مغز و کاهش ظرفیت تنفسی از عوارض ناهنجاری سر به جلو می باشد. لذا ‏هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر و ماندگاری 8 هفته تمرینات اصلاحی مبتنی بر رویکرد ‏NASM‏ و رویکرد سهرمن بر ‏پاسچر سر به جلو و درد گردن کاربران موبایل در مردان جوان شهر تبریز است‏.

روش ها: 

تحقیق نیمه تجربی حاضر از نوع تحقیقات مداخله ای می باشد؛ و طرح تحقیق پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ‏می باشد. تعداد 36 نفر در بازه سنی 20 تا 35 سال به صورت غیر تصادفی هدف دار که دارای زاویه سر به جلو بالای 46 ‏درجه بودند، انتخاب شدند. برای اندازه گیری میزان زاویه سر به جلو از زاویه کرانیوورتبرال یا ‏CVA‏ استفاده شد. برای ‏کمی کردن میزان شدت درد در افراد مبتلا به درد گردن از مقیاس دیداری درد (‏Visual Analyis Scale‏)، استفاده ‏شد. از تحلیل واریانس دو سویه و آزمون های تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 0/05≥‏p‏ انجام شد.‏

یافته ها: 

نتابج تحقیق نشان داد که هر دو برنامه تمرینی بر پاسچر سر به جلو و درد این افراد، تاثیر مثبتی داشتند (0/001=‏p‏).  ‏همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بعد از 3 ماه دوره پیگیری، همچنان میزان اثرگذاری تمرینات معنی دار بود ‏‏(0/001=‏p‏). ‏

نتیجه گیری:

 نتایج تحقیق نشان داد که هر دو برنامه تمرینی تاثیر معنی دار و ماندگاری طولانی مدتی روی پاسچر سر به جلو و درد ‏داشتند. بنابراین استفاده هر یک از این تمرینات را بر بهبود پاسچر سر به جلو و درد افراد دارای ناهنجاری پاسچر سر به ‏جلو توصیه می شود‏.

زبان:
فارسی
صفحات:
168 تا 184
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538690 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!