نقش مدیریت منابع انسانی بر حفظ و نگهداری مربیان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان در دوران کووید19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش مدیریت منابع انسانی بر حفظ و نگهداری مربیان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان در دوران کووید19 بود.

روش‌شناسی:

 پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود و به لحاظ هدف کاربردی که بصورت پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری شامل کلیه مربیان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان در نیمه اول 1400 با سابقه مربیگری بیش از 5 سال بودند که تعداد (150) نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی آزاد بخت (1393) بود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی از مشخصه های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون های رگرسیون چند گانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد ضریب همبستگی بین خدمات رفاهی و حفظ و نگهداری مربیان معنی دار است. همچنین نتایج نشان داد ضریب همبستگی بین ایمنی بر حفظ و نگهداری مربیان معنی دار است. همچنین ضریب همبستگی بین بهداشت و حفظ و نگهداری مربیان معنی دار است. نتایج نشان داد ضریب همبستگی بین مزایا بر حفظ و نگهداری مربیان معنی دار است.

نتیجه گیری

پیشنهاد می گردد فرآیند ارتقای مدیریت ایمنی برای دستیابی به حفظ و نگهداری مربیان باشگاه ها در راستای خط مشی ایمنی آنها در برابر ویروس کووید 19 انجام گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538803 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!